Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

"Meedoen is mooi meegenomen'

Naar aanleiding van een bijeenkomst over de betaalbaarheid van het sociaal domein, gaat de Barendrechtse gemeenteraad de komende tijd verder met de vraag: wat voor gemeente willen wij zijn? Wmo-raad Barendrecht geeft alvast een voorzet. De afgelopen tientallen jaren staat niet het belang van hardwerkende mensen centraal, maar dat van multinationals, vermogenden en slimme regelaars. De meeste mensen voelen zich niet…

Van een exclusieve naar een inclusieve samenleving

In de verzorgingsstaat kon iedereen zich met zijn of haar vraag tot de overheid richten in de wetenschap dat die zich ontfermde over de gehandicapte buurman, de overbuurman in verwarring en het meisje met autisme. Maar samenleven laat zich niet regelen door de overheid. Nu we in een participatiesamenleving leven, is het zaak opnieuw de balans op te maken: wat kunnen en willen we betekenen voor onze medemens? Zijn we…

De participatiesamenleving: voelt iedereen zich thuis?

De vraag stellen is hem beantwoorden. Niet iedereen kan goed mee komen in de participatiesamenleving. Het vereist minimaal goede sociale vaardigheden en een dito sociaal netwerk. Dat heeft lang niet iedereen en zeker niet op momenten dat het tegenzit in het leven. Volgens een oud spreekwoord leer je dan ook je echte vrienden kennen. Wat mij in mijn werk rond geweld in afhankelijkheidsrelaties – zeg maar vormen van…

Een buurt voor iedereen: een verantwoordelijkheid voor ons allen

Bijna dagelijks berichten nieuwsmedia over sociale uitsluiting. Het aantal daklozen blijft stijgen, mensen zijn genoodzaakt te verhuizen door pesterijen en huurderverenigingen willen niet nog meer ‘probleemgevallen’ in de flat. Een groot dilemma Stel je voor dat de eindeloze wachttijden en torenhoge huren voor een ander huis, het onmogelijk maken om te verhuizen. In de tussentijd komen er allerlei mensen in je flat…

Het bevorderen van naleving

Socialezekerheidswetgeving De afgelopen jaren onderzocht ik hoe medewerkers bij sociale diensten en UWV socialezekerheidswetgeving handhaven. De meeste medewerkers proberen in hun werk uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk te helpen. In 2013 trad de ‘Fraudewet’ (Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving) in werking. De Fraudewet introduceerde een strikter handhavingsregime. De verhoging van…

Van gemeente naar gemeenschap

Hoe maak je een goede omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving? Wat betekent dat voor gemeenten en inwoners? Ook niet onbelangrijk: wat voor rol speelt een adviesraad daarin? Al jaren houden deze vragen me bezig. In deze blog ga ik in op hoe we de omslag van gemeente naar gemeenschap vorm kunnen geven. Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig? De decentralisaties hebben grote veranderingen…

Durf te investeren in tijd

Als salesconsultant heb ik veel geleerd over het betrekken van mensen. In dit geval ging het over het betrekken van de juiste klanten, om zodoende hun waarde te maximaliseren. Adviesraden zijn vrijwilligers die vanuit inwonersperspectief adviseren en dus is het voor hen belangrijk om inwoners te betrekken. Graag pas ik mijn kennis uit de commerciële sector toe in een advies aan u over het betrekken en…

Participatie verbindt

Ontschotten, verbinden, integrale afwegingen maken. Het is jargon dat professionals in het sociale en fysieke domein moet aansporen om maatschappelijke opgaven in samenhang te bezien. Ontwikkeld, omdat we in onze goedbedoelde pogingen om deze vraagstukken te doorgronden, alsmaar dieper in ons sectorale kokertje zijn beland. Participatie zou wel eens een sleutelbegrip kunnen zijn om de verbinding tot stand te brengen…

Waarom klantbeleving een essentiële rol speelt in schuldhulpverlening

In de schuldhulpverlening wordt de eerste fase van schuldhulpaanvraag de stabilisatiefase genoemd. Tijdens deze fase treedt helaas ook de meeste uitval op. Mensen haken af, houden zich niet aan gemaakte afspraken of kunnen niet met de aangeboden hulpmiddelen overweg. In opdracht van Schouders Eronder deden wij onderzoek en interviewden wij 50 cliënten. Eén cliënt  viel op. Een jonge vrouw die aangaf dat de…

“Hier is de dokter beter dan in Marokko”

Er komen steeds meer oudere migranten in Nederland, en ze worden ook steeds ouder. Zo beginnen de meeste artikelen die tegenwoordig worden geschreven over senioren die in het buitenland zijn geboren, of van wie de ouders uit het buitenland komen. De aanname is; ze doen het over het algemeen wat minder goed in vergelijking met de Nederlanders zonder migratieachtergrond, waardoor ze het ouder worden in Nederland…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam