Evaluatietraject door de Koepel

Evaluatietraject door de Koepel

Vanuit adviesraden of vanuit gemeentelijke zijde (of vanuit beide) kan er behoefte zijn te evalueren wat de meerwaarde is van de adviesraad en/of welke ontwikkel- en verbetermogelijkheden er zijn. De Koepel kan een dergelijke evaluatie uitvoeren. Binnen onze organisatie is ruime kennis en ervaring aanwezig m.b.t. het functioneren en optimaliseren van het adviesraadwerk. Deze expertise zetten we graag in om met behulp van de leden van de adviesraad, de (onafhankelijke) voorzitter en de betrokken beleidsadviseur(s) en wethouder(s) op een rij te zetten hoe men kijkt naar het functioneren van de raad, wat men ervaart als de toegevoegde waarde van de adviesraad en ten aanzien van welke aspecten doorontwikkeling mogelijk en noodzakelijk is.

Opzet evaluatietraject

Een onderdeel van het evaluatietraject is altijd een evaluatiesessie met de gehele adviesraad. Aan de hand van een aantal belangrijke evaluatiecriteria en (verdiepings-) vragen inventariseren we hoe de adviesraad kijkt naar haar eigen functioneren en meerwaarde. Ook bespreken we welke doorontwikkeling gewenst is.
Een tweede onderdeel van de evaluatie zijn interviews met beleidsmedewerkers en wethouders. We vragen een aantal betrokken beleidsmedewerkers en wethouder(s) hoe zij het samenspel met, de werkwijze en de meerwaarde van de adviesraad ervaren. Tevens kunnen zij los van deze vragen andere aspecten en waarnemingen inbrengen.

De uitkomsten van de sessie met de adviesraad en de interviews met wethouder(s) en beleidsmedewerkers worden door de adviseur vanuit de Koepel verwerkt in een evaluatierapport dat primair bedoeld is voor de adviesraad en het College van B&W. In het evaluatierapport worden de bevindingen beschreven, worden er conclusies getrokken en worden ten aanzien van de zaken die aandacht behoeven concrete handreikingen gedaan richting (de leden van) de adviesraad, de voorzitter, de wethouder en de beleidsmedewerkers.  

Meer informatie of offerte

Wilt u meer informatie over onze evaluaties? Of wilt u een offerte aanvragen voor uw adviesraad of gemeente? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat: secetariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam