Lid worden van de Koepel

Waarom lid worden van de Koepel?

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben we een missie: we willen adviesraden* met elkaar verbinden en uitrusten met informatie en tools. Zodat iedere adviesraad in staat is de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente. Ongeveer 250 adviesraden zijn bij ons aangesloten; dat is 65% van de Nederlandse gemeenten. We faciliteren dat ze elkaar kunnen ontmoeten, dat ze zich professionaliseren en dat ze met vragen bij ons terecht kunnen. En hoe meer adviesraden zich aansluiten: hoe meer we de onderlinge kennisuitwisseling kunnen stimuleren. 

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • We verzamelen en filteren nieuws binnen het sociaal domein (en van onze samenwerkingspartners) en delen dit met leden middels een maandelijks Nieuwsbrief, Nieuwsflitsen, Twitter en LinkedIn;
 • Meerdere keren per jaar publiceren we praktische Handreikingen  en artikelen die concreet toepasbaar zijn in uw werk als adviesraadslid; 
 • Een lijst met themadossiers die maandelijks wordt geactualiseerd en vol staat met praktische informatie voor adviesraden en documenten/rapporten over belangrijkste thema’s;
 • Een online forum waar leden kennis uitwisselen en met elkaar in contact komen;  
 • Bijna maandelijks organiseren we trainingen over rol, functie en toegevoegde waarde van de adviesraad; 
 • Jaarlijks organiseren wij tientallen on- en offline bijeenkomsten, workshops en webinars over thema’s die interessant en relevant zijn voor adviesraden (vb: social media, bewonersinitiatieven, ontwikkelingen binnen Jeugdzorg). Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en kunnen (gratis of tegen gereduceerd tarief) deelnemen;
 • Meerdere keren per jaren organiseren we (alleen voor leden) webinars over thema's die inhoudelijk relevant zijn voor adviesraden (dementie, GGZ in de wijk, beschermd wonen & maatschappelijke opvang);
 • Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij leden inspraak kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de Koepel. Voorafgaand aan de ALV’s bieden we interessante workshops (voorjaar) en/of lezingen;
 • Leden krijgen gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing (najaar);
 • Als lid kunt u onze beleidsadviseurs vragen stellen over het brede, sociale domein (over inhoudelijke thema’s, juridische vragen of over de rol en het functioneren van adviesraden); zij zijn er om te sparren en denken graag met u mee.

Op deze infosheet ziet u heel mooi en duidelijk wat de Koepel nog meer kan betekenen voor haar leden. 

* We zijn een Koepel voor adviesraden sociaal domein, maar merken dat onze diensten ook heel goed bruikbaar zijn voor Wmo-raden, participatieraden, wijk- en buurtraden, jongerenraden, ouderenraden, migrantenraden en andersoortige raden die zich bezig houden met het inwonersperspectief.

Hoe word ik lid? 

 • De Koepel is een vereniging van organisaties, zijnde de lokale adviesraden in het sociale domein.
 • Wie kunnen lid worden? Alle lokale advies- en cliëntenraden in het sociale domein die adviseren aan:
  • het College van B&W
  • de gemeenteraad c.q. de gemeente
 • Uw adviesraad meldt zich aan als lid van de koepel. Om zaken efficiënt te laten lopen wordt gewerkt met één contactpersoon voor één adviesraad.
 • Vul hiervoor het digitale inschrijfformulier in;
 • U krijgt een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier;
 • Het bestuur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein neemt een besluit of u wordt toegelaten als lid van de Koepel. Bij geen bezwaar krijgt u aansluitend bericht over de toelating en bent u vanaf dat moment ook daadwerkelijk lid. Ook kan het zijn dat er toch nog meer informatie nodig is, dan wordt dat eerst bij u opgevraagd. Bij een afwijzing van de aanvraag wordt dit aan u medegedeeld, met redenen omkleedt.
 • Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt melding gemaakt van het nieuw lidmaatschap en is er gelegenheid uzelf voor te stellen.

Wat is de contributie

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2021 vastgesteld op € 520,- per gemeente per jaar. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €520,- per jaar / per gemeente.

Bij toetreding in het eerste of tweede kwartaal van het kalenderjaar is de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Adviesraden die zich aanmelden vanaf Q2 ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 520 / 12 X 5 = € 216,66.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl
Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam