Nieuws

Webinar Nazorg ex-gedetineerden: 5 oktober

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde inwoners terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie helaas terug in strafbaar gedrag. Wat kan leiden tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om deze inwoners, waarbij er een sleutelrol ligt bij de gemeentelijke coördinator nazorg ex-gedetineerden. In een webinar op dinsdag 5 oktober delen we graag met u wat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente als het gaat om de nazorg van ex-gedetineerden.

Vrijdag 5 november: Reinier van Zutphen verzorgt Hannie van Leeuwenlezing 2021 

Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. We zijn verheugd te kunnen melden dat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dit jaar onze hoofdspreker is. In ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden. 

Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022?

De adviesraden sociaal domein zijn adviesorganen van het College van B en W. Zij hebben als taak het vanuit inwonerperspectief voeden en adviseren van het college. Dat kunnen zij gerichter doen vanuit een heldere analyse van ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de samenleving. Op basis van die analyse kunnen zij beter bepalen welke thema’s zij van belang achten en willen bespreken met het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart 2022 worden nieuwe colleges van B en W gevormd.

Nieuw: Online workshops 'Inzicht in de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening'

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online workshops waarin Arie Sax – beleidsregisseur sociaal domein – u een introductie geeft op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

Online inspiratiesessie(s) Inclusie in de adviesraad

Inclusie is een bekend thema voor lokale advies- en cliëntenraden. Zowel als thema waarover zij adviseren als om de samenstelling van de adviesraad. Tijdens deze online sessie willen we het hebben over inclusie in de samenstelling van de adviesraad. Als Koepel ervaren we dat adviesraden vaak inclusief zijn als het gaat om leden met een fysieke kwetsbaarheid, met een hulpvraag of ondersteuningsbehoefte. Maar denken adviesraden ook na over het aantrekken van leden met een andere huidskleur, met een andere etnische en/of culturele achtergrond, met een psychische kwetsbaarheid?

Webinar Transformatie in het sociaal domein: 8 juli

In vijf jaar decentralisatie zijn de transities in het sociaal domein gerealiseerd. De transformatie blijft echter achter bij de bedoeling. Dat betreft dan met name grote transformatiedoelen als normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen. Discussies op landelijk én lokaal niveau gaan echter over tekorten in het jeugd- en Wmo-budget, regionale samenwerking en selectief aanbesteden.

15 juni: Online uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

Als Koepelorganisatie zijn wij dagelijks in contact met adviesraden sociaal domein. Wij zien dat zij op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.

Webinar Nieuwe wet inburgering terugkijken

Op 7 april jl. organiseerden we een webinar over de nieuwe wet inburgering; wat betekent dit voor gemeenten en voor de lokale samenleving? De presentatie van Erna Lensink (beleidsmedewerker op het landelijk bureau Vluchtelingenwerk) is opgenomen. Leden van de Koepel kunnen een linkje naar deze webinar aanvragen door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Hierbij delen we ook een aantal linkjes met u die aansluiten op het thema van deze avond:

Handreiking Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken?

Buurten en wijken komen steeds centraler te staan in maatschappelijke ontwikkelingen. Burgers willen er meer invloed op uitoefenen. Wat kan de gemeente doen om buurten en wijken te versterken? En wat kunnen adviesraden doen? In deze handreiking gaan we in op deze vragen. We geven 3 suggesties voor wat gemeenten kunnen doen om buurten en wijken te versterken. En we delen 4 initiatieven die een adviesraad kan ontplooien.

Nieuw: Interactieve online sessie: Ontwikkelingen in het sociaal domein

We merken dat het voor lokale advies- en cliëntenraden soms niet makkelijk is om zicht te houden op alle ontwikkelingen die gaande zijn in het sociaal domein. Want: er spelen – naast corona – nogal wat vraagstukken die van invloed zijn op (kwetsbare) inwoners. Om welke vraagstukken gaat het en wat kan of moet je hier als adviesraad mee?  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam