4e Hannie van Leeuwenlezing

Geachte lezer, Er lopen gesprekken met o.a. VWS over verlenging van de subsidie, er is een nieuw activiteiten plan geschreven door de Koepel en er is raadpleging geweest met verschillende leden in het land. Spannende tijden dus voor ons, bestuur en bureau, maar ook voor u! Overigens hebben we er alle vertrouwen in dat dit proces zal leiden tot subsidieverlenging voor 2016-2017 vanuit VWS.  We zetten alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels de nieuwsbrief, onze nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen viacommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl In verband met de feestdagen is het Bureau van de Koepel met verlof van 18 december t/m 15 januari 2016. 

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Terugblik ALV & Hannie van Leeuwen-lezing op 5 november  We kunnen terugkijken op een ALV met een goede discussie over de toekomst van de Koepel en aansluitend met de 4e zeer geslaagde Hannie van Leeuwenlezing. Een filmverslag van de discussie tijdens de ALV met de aanwezige leden over de toekomst van de Koepel is alleen voor leden beschikbaar op het afgesloten ledendeel van de website. Hier treft u een verslag aan van de Hannie van Leeuwenlezing opgesplitst in 3 delen: Kim Putters gaf de Wmo-raden tot slot een aantal agendapunten mee:
 • Wmo-raden moeten ervoor zorgen dat er aandacht blijft voor buurtsupers, voor toegankelijke bibliotheken, culturele uitstapjes of betaalbare sport en vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Wmo-raden moeten een visie vormen op sociale, ruimtelijke en financiële voorzieningen die de groeiende ongelijkheid tussen kansrijke en kwetsbare groepen kunnen tegengaan.
 • Voor kwetsbare mensen is de wereld niet altijd meer te begrijpen. Wmo-raden kunnen beleid toetsen op begrijpelijke communicatie en dat ook opeisen.
 • De Wmo-raden moeten goed in beeld krijgen wie de mantelzorgers en vrijwilligers richting 2020 en 2030 zijn en wat zij aan ondersteuning nodig hebben.
Lees hier meer over de lezing van Kim Putters op de website van Zorg+Welzijn. Opbrengst ingelaste ledenraadpleging 8 oktober jl.  Hier treft u een korte video impressie van deze bijeenkomst. In het kort zijn dit de uitkomsten die ook tijdens de ALV zijn gepresenteerd:
 • De leden vinden het logisch dat de Koepel zich verder verbreedt naar het gehele sociale domein
 • Subsidie van het Ministerie van VWS moet vooralsnog als basisinkomsten dienen om een levensvatbare vereniging te blijven
 • Landelijke belangenbehartiging blijft nodig, dit is de meerwaarde van de Koepel Wmo-raden
 • De Koepel is het landelijke expertisecentrum voor lokale adviesraden. Het kennisniveau moet hoog blijven en gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk zijn
 • Onafhankelijke vereniging is een voorwaarde voor de leden, en van belang voor advies, ondersteuning, signalering, reageren richting politiek, instanties, pers
Nieuwe naam Koepel Wmo-raden  N.a.v. bovengenoemde punten en de discussie rondom de toekomst van de Koepel werd tijdens de ALV gekozen voor een nieuwe naam van de Koepel: KOEPEL ADVIESRADEN SOCIAAL DOMEIN. Toekomst Koepel Wmo-raden  Al geruime tijd is het bestuur van de Koepel bezig om voor de periode 2016-2017 subsidie te verkrijgen bij VWS. Tijdens de ALV op 5 november jl. heeft de nieuwe voorzitter Bert Holman (tot de ALV ad interim voorzitter) het proces rondom deze aanvraag helder toegelicht. Er is op dit moment nog steeds geen duidelijkheid bij VWS en het proces ‘loopt’. Men is druk bezig om samen met de VNG en AVI te komen tot een nieuwe aanpak die door VWS opnieuw moet worden beoordeeld. De voorzitter gaf aan absoluut vertrouwen te hebben in het proces maar gaf daarbij ook aan dat er pas zekerheid is als er een beschikking is van VWS.     Landelijke Gemeenschappelijke Verbeteragenda VWS hervorming langdurige zorg  Dit past in de aanpak die VWS recent gepresenteerd heeft aan de Tweede Kamer in een brief van 2 november jl. waarin de 3e voortgangsrapportage over de voortgang van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) werd aangeboden. In deze derde voortgangsrapportage gaat Staatssecretaris van Rijn in op de lopende verkenning met organisaties van cliënten en gemeenten om tot een landelijke gemeenschappelijke verbeteragenda te komen en daar bestuurlijke regie aan te verbinden. Er moet een gemeenschappelijk plan komen van de 3 relevante partijen (VNG, AVI en de Koepel WMO-raden) op het gebied van advisering, cliëntondersteuning en doorontwikkelingen van de lopende processen in de HLZ. De VNG, AVI en de Koepel WMO-raden zijn in overleg met VWS en er komt snel meer duidelijkheid. Lijn Ministerie VWS:
 • Gemeenschappelijke agenda
 • Doorontwikkeling en vernieuwing zorg nodig
 • Op innovatie gerichte samenwerking
 • Van signaleren naar actie
 • Tijdelijke landelijke bestuurlijke regie
 • Verankering stem cliënt en dus ook de burger, lokaal zichtbaar in de praktijk
Download hier de brief van VWS aan de Tweede Kamer. Download hier de Derde voortgangsrapportage HLZ. LinkedIn groep Koepel Wmo-raden  Onlangs hebben we het 1000e lid van onze LinkedIn discussiegroep mogen verwelkomen. Via de LinkedIn groep van de Koepel en andere groepen die actief zijn in dit werkgebied bent u vaak sneller op de hoogte van hetgeen er speelt in het sociale domein. Ben u nog geen lid van de groep maar wel actief op LinkedIn? Kijk dan hier. Nog helemaal niet actief op LinkedIn? Raadpleeg hier onze handleiding.   Koepel Wmo-raden werkt mee aan KansPlus webinar: Optrekken met Wmo-raden/adviesraden sociaal domein?   Wat is de rol van een Wmo-adviesraad of Brede Participatieraad? Is het slim om je daar op te richten als belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking of juist niet?Inge van Dommelen, de bureaucoördinator Koepel Wmo-raden, werkte mee aan dit webinar van KansPlus. KansPlus is de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking met ongeveer 70 ledengroepen, 8.000 leden en ruim 1000 vrijwilligers. Met Inge en Han Mennen (adviseur en projectleider bij VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) worden o.a. de voor- en nadelen besproken om als belangenbehartiger op te trekken met de Wmo-adviesraad of Brede Participatieraad. En hoe pakt samenwerking uit voor cliëntenraden? Een videoverslag treft u hier.   Webinar KansPlus 9 december 19.30 uur: hoe verzamelen we informatie via social media? Hoe doen anderen dat?  Communicatieadviseur Joop Schaffels zal aan de hand van diverse voorbeelden laten zien hoe je met social media als Twitter, LinkedIn en Facebook snel, uitstekend en vooral doorlopend op de hoogte kunt blijven van hetgeen er speelt in uw interessewereld. Wat is voor u belangrijk om de volgen? Hoe richt je accounts op Twitter in, etc...  Petra Oude Lenferink, communicatiedeskundig bij Zorgbelang-Brabant, zal vooral vertellen hoe haar organisatie omgaat met social media. Wat zijn de zaken die een organisatie als Zorgbelang-Brabant deelt en hoe zij proberen hun achterban maximaal te bereiken? Interesse? U kunt het webinar 9 december volgens vanaf 19.30 uur via https://youtu.be/TG4Kjh9l9JE

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Rapport Commissie Dannenberg over Beschermd Wonen  Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen. Zie het advies van de commissie “van beschermd wonen naar een beschermd thuis”  Meldingen veranderingen in de zorg van juni tot oktober 2015  Op landelijk en lokaal niveau wordt hard gewerkt om de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten tot een succes te maken. Dit derde signaalrapport, met als titel ‘Meldingen veranderingen in de zorg’, laat echter zien dat veel mensen zich ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen, zorgen maken over de zorg. Van de informatie uit deze rapportage kan zowel op landelijk als op lokaal niveau veel worden geleerd. Zo blijkt uit de meldingen dat de toegang tot zorg stroef verloopt. Veel mensen die bij gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor aankloppen voor zorg, hulp en ondersteuning ervaren wachttijden en gebrekkige communicatie. Het aantal vragen, problemen en klachten dat de in dit rapport bijeengebrachte organisaties in het derde kwartaal van 2015 hebben ontvangen is gestegen t.o.v. het vorige signaalrapport. De meldingen laten zien dat verbeteringen in de informatie en bejegening, een versterking van de positie van de cliënt en een verbetering van de uitvoering en het toezicht nodig zijn. Lees hier het hele documentWat vindt de consulent zelf van het keukentafelgesprek  Wilt u weten wat consulenten zelf vinden van het keukentafelgesprek? Lees dit interview uit de serie onafhankelijke interviews over het keukentafelgesprek. Interessant voor PGB-houders, mantelzorgers met zorg in natura, ambtenaren, en zorgprofessionals. De interviews zijn van de hand van journalist Anja Klein. Hier treft u alle interviews. Gemeenteraadsleden: controle op nieuwe zorgtaken is gebrekkig  Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd en mogelijkheden om de nieuwe zorgtaken van de gemeente goed te begrijpen. Dat zegt 38 procent van de raadsleden in een enquête van Nieuwsuur. De enquête werd ingevuld door 1655 leden van gemeenteraden in het hele land. Hoe is het in uw gemeente? Lees hier meer.  Factsheet Ondersteuning in het sociaal domein  De decentralisaties zijn nu bijna een jaar geleden ingevoerd. Maar gemeenten kunnen ook de komende tijd nog bij de VNG en het Rijk terecht voor ondersteuning bij vraagstukken over het sociaal domein. Welke ondersteuning? Kijk daarvoor in de factsheet Ondersteuning Sociaal Domein. Goed om dit aan te kaarten bij uw gemeente. Lees hier meer. Decentralisaties: Maak het praktisch!  In menig stadhuis bestaat scepsis over de decentralisaties: willen burgers dit wel, kunnen ze het wel aan? Het gesprek daarover verzandt nogal eens in een loopgravengevecht tussen optimisten en ongelovigen. Lees hier het hele artikel van Pieter Hilhorst en Jos Van Der Lans.  Zorg voor burgers is er niet beter op geworden  Ambtenaren vinden dat vooral de zorg voor burgers sinds de invoering van de Wmo 2015 er niet beter op is geworden. Met name grote gemeenten maken zich zorgen over ontoereikende budgetten voor de Wmo en de jeugdzorg. Dit blijkt uit een enquête van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder ambtenaren die werkzaam zijn in het sociale domein (jeugd, Wmo, werk en inkomen). Vooral over de gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn ambtenaren sceptisch. Een op de drie ambtenaren stelt dat de Wmo 2015 een negatieve impact heeft op de dienstverlening aan burgers, terwijl minder dan een op de vijf ambtenaren daar wel positief over is. Lees hier het hele artikel uit BB.  Gemeentelijke monitor sociaal domein www.waarstaatjegemeente.nl  De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Voor iedere individuele gemeente is een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar www.Waarstaatjegemeente.nl De rapportage bevat:
 • gegevens over het sociaaleconomisch profiel van de gemeenten, inclusief voorspellers van toekomstig zorggebruik voor alle 393 gemeenten.
 • inzicht in het gebruik in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 voor Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • stapeling van ondersteuning binnen de Wmo.
De informatie geeft inzicht in de eerste resultaten in het sociaal domein. De monitor kan gebruikt worden om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad en inwoners. Bovendien kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en wijken. Deze rapportage is het begin van een halfjaarlijkse publicatie over resultaten binnen het sociaal domein. Klik hier, kies uw gemeente en klik onderaan op de groene tegel 'Rapporten'. Daarna ziet u rechtsboven aan de pagina de donkerblauwe tegel ‘Rapport Gemeentelijke monitor sociaal domein 2015’. Doe de gemeente niet mee? Vraag eens na en adviseer om het alsnog te doen. Lancering Nationale Zorgnummer voor zorgen over de zorg op 2 november 2015  Een herkenbaar aanspreekpunt voor iedereen in Nederland die zorgen heeft over zorg, en ondersteuning en participatie. Het Nationale Zorg Nummer is een initiatief van de netwerk- en koepelorganisaties: Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. Wie hulp nodig heeft bij het krijgen of behouden van zorg, ondersteuning of bij deelname aan het arbeidsproces, kan met vragen terecht bij het Nationale Zorg Nummer. Het Nationale Zorg Nummer bestaat uit een telefoonnummer 0900 – 23 56 780 en de website www.nationalezorgnummer.nl Hier kan iedereen terecht met relevante vragen, zorgen of meldingen over misstanden. Via de website kunnen mensen ook deelnemen aan de meldacties van de drie organisaties.

WMO2015

Oog voor doven, slechthorenden en tos (taalontwikkelingsstoornis)  Ook mensen met een zintuiglijke beperking ervaren problemen met de transities in de zorg. Voor hen is er veel veranderd: een groot deel van hun zorg is overgeheveld van de Awbz naar de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Omdat deze groep klein is en zeer speciale behoeften heeft, zijn die transities in een apart traject ondergebracht, waarin ook de betreffende belangenorganisaties (de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos) participeren. Oog voor communicatie! Met de komst van de groep doven en slechthorenden zien gemeenten en Wmo-raden zich geconfronteerd met een voor hen vrij onbekende doelgroep. Recent publiceerde het Platform doven, slechthorenden en tos daarom de folder Oog voor dove en slechthorende burgers = oog voor communicatie!, met informatie voor gemeenten en Wmo-raden. De folder is te downloaden op http://www.oogopzorg.nu/gemeenten/. Daar vindt u ook meer informatie over participatie- en communicatiemogelijkheden van de doelgroep en over de raamovereenkomst, speciaal gemaakt ten behoeve van doven en slechthorenden in de Wmo. Om de gevolgen van de transities voor onze doelgroepen te monitoren hebben de Oogvereniging en het Platform de Zorgmonitor opgezet, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS. Wel in twee verschillende versies, omdat de communicatiebehoeften van visueel en auditief/communicatief beperkte mensen nu eenmaal erg uit elkaar liggen. Speciaal voor doven, slechthorenden en mensen met tos en hun naasten is de website www.oogopzorg.nu gebouwd. Daar kan men ervaringen melden, in geschreven Nederlands of in gebarentaal; alle ervaringen zijn welkom. De meldingen worden gebundeld en de belangrijkste signalen worden doorgegeven aan het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere betrokken partijen. Daarnaast geeft de website informatie over de veranderingen in de zorg, met uitleg in gebarentaal. Op dit moment kunnen nog geen conclusies getrokken worden over de gevolgen van de transities. De financiële gevolgen zijn voor veel mensen namelijk nog niet zichtbaar: óf ze vallen nog onder het overgangsrecht óf ze hebben nog geen zicht op de eigen bijdrage die ze moeten betalen, vanwege achterstanden bij het CAK. Wij verwachten in de nabije toekomst zorgmijding. Dit kan bijvoorbeeld het gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven gaan betreffen: dit is opgenomen als maatwerkvoorziening, terwijl maatschappelijk werk voor horenden doorgaans een algemene voorziening is. Gevolg is dat dove mensen bij een groot aantal gemeenten een eigen bijdrage moeten betalen voor een aanbod dat voor horenden drempelloos toegankelijk is: dat beschouwen wij als discriminatie! Voor meer informatie over Oog op Zorg: mail naar info@oogopzorg.nu Monitor Dagbesteding. Resultaten van een drie jarig onderzoek  De Monitor Dagbesteding 2015 van Zorgbelang Zuid-Holland is het derde deel van een meerjarig onderzoek naar de gevolgen van het gewijzigde beleid op het gebied van dagbesteding. Het gaat hierbij om de dagbesteding die vanaf 2015 onder de Wmo is gaan vallen. Het onderzoek betreft zowel de dagbesteding in de sector Verpleging en Verzorging (cliëntgroep VV), Lichamelijk en Zintuigelijke Gehandicapten (LG/ZG), Geestelijke Gezondheidszorg (cliëntgroep GGz) als voor Verstandelijk Gehandicapten (cliëntgroep VG). Het onderzoek gaat over gebruikers van dagbesteding die thuis wonen of zelfstandig een huishouden voeren. Lees hier meer:  Monitor AVI: Cliëntenorganisaties doen aanbevelingen aan gemeenten  In september dit jaar is de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar?’ gehouden. Ook gemeenten zijn betrokken in dit onderzoek. Wmo-wethouders hebben het verzoek gekregen om de cliëntenraadpleging via eigen informatiekanalen van de gemeente onder de aandacht te brengen van inwoners. Hieraan hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ze zijn bevraagd over de hulp die ze aan anderen verlenen en over hun ervaringen met de gemeente. Op basis van de uitkomsten hebben de samenwerkende cliëntenorganisaties aanbevelingen opgesteld voor de Wmo-wethouders. Lees hier meer over de digitale raadplegingLelystads model aanbesteding Wmo (bron: nieuwsbrief Stimulansz)  Wethouder Janneke Sparreboom van zorg en welzijn heeft tijdens het congres 'Sociaal Domein 2016: De uitdaging' van Binnenlands Bestuur verteld over de Lelystadse manier van aanbesteden van de Wmo. Dat deed ze samen met de bestuurders van de drie hoofdaannemers voor ondersteuning thuis: John Bos van Woonzorg Flevoland, Anne Marie van ’t Holt van TSN en Ron van Eeden van Kwintes. Het verhaal over het 'Lelystadse sturingsmodel' werd goed ontvangen en leidde tot een boeiende discussie in de zaal. Lees hier meer.  

JEUGDZORG

Problemen Wmo en jeugdwet duren voort  Naar verwachting zullen de tarieven en budgetten in de Wmo en Jeugdwet voor 2016 opnieuw lager uitvallen. Ook is er een hogere administratieve inzet van het personeel ten opzichte van 2014. Dit meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoeksrapport met betrekking tot de vijfde meting van de monitor over het sociaal domein. Hiermee wil de VGN in kaart brengen hoe de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet dit jaar in de praktijk uitwerken door middel van vragenlijsten aan leden van de VGN. Lees hier meer.  Gezamenlijk Manifest Jeugddialoog: gesprekken ouders, jongeren, hulpverleners  Wat heeft een kind nodig om veilig op te groeien? Wat is de basis voor een goede jeugdhulp? Een groep professionals en gemeenten vroeg zich dat af en stelde als uitgangspunt het gezamenlijk Manifest Jeugddialoog vast. Nieuwe antwoorden op vragen ontstaan in gesprekken tussen jongeren, ouders en hulpverleners. De Jeugddialoog wil deze gesprekken voeden door een zorginhoudelijk perspectief te geven voor de komende jarenVideo en manifest: (VNG oktober 2015)   

WET LANGDURIGE ZORG

Wet langdurige zorg (Wlz): eenvoudige uitleg  Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Of woon je in een kleine woning, bijvoorbeeld in een Thomashuis? En heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Of woon je nog bij je ouders thuis en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Dan heb je vanaf 1 januari 2015 te maken met een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorg Verandert legt alles over Wlz eenvoudig uit. Klik hier.

PARTICIPATIEWET

Regio in Beeld schetst de arbeidsmarkt voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland   Regio in Beeld: Zij gaat in op beschikbare banen, vacatures, onbenut arbeidspotentieel en de kansen voor werkzoekenden. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Regio in Beeld wordt aangeboden in pdf-formaat. De gemiddelde bestandsgrootte is 1,4 MB. Daarnaast is voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s een samenvatting beschikbaar. Tilburg wil starten met vertrouwensexperiment  Honderd Tilburgers uit de bijstand hoeven niet meer verplicht te solliciteren of een re-integratietraject te volgen. Verder zijn ze vrijgesteld van de verplichting tot arbeidsre-integratie. En als ze tijdelijk betaald werk kunnen krijgen, mogen ze het geld houden dat ze daarmee verdienen. De gemeente wil een experiment starten met in eerste instantie honderd mensen gedurende drie tot vier jaar. “Als je mensen bestaanszekerheid biedt en vertrouwen schenkt, denk ik dat mensen op een andere manier op pad gaan en hun leven inrichten, zeker de mensen die moeten rondkomen van een uitkering. Daarvoor zijn de regels uit de bijstand vaak belemmerend en soms zelfs ziekmakend.”(Ralf Embrechts, MOMTilburg). Tilburg overlegt binnenkort met staatssecretaris Klijnsma over de experimenteermogelijkheden van artikel 83 uit de Participatiewet. Het is de vraag of het artikel voldoende ruimte biedt om een aantal wetsbepalingen uit te schakelen. Utrecht, Groningen en Wageningen trekken samen met Tilburg op om op deze manier te gaan werken. Daag je gemeente ook uit om iets te doen met artikel 83 uit de Participatiewet. Daarin staat dat je als gemeente mag innoveren en experimenten voor een periode van drie jaar.  

OVERIG NIEUWS

45 innovatieve voorbeelden van dagbesteding  Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In het rapport ‘Vernieuwing in dagbesteding’ beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties. Lees hier meer. PCOB en Zorg Verandert: "Handen uit de mouwen voor elkaar."  “Ik vind het belangrijk dat mensen die ouder worden, tijdig nadenken over hun toekomst. Kan ik nog wel blijven wonen in dit huis als ik slechter ter been word? Zijn er mensen in mijn netwerk die mij kunnen en willen ondersteunen als ik daar behoefte aan krijg? Daarom ben ik ambassadeur geworden van Mij & Zorg, het nieuwe gezamenlijke project van de PCOB en Zorg Verandert.” Lees hier meer. Platform 31 heeft 5 nieuwe kennisdossiers ontwikkeld  Vitale binnensteden – Armoede en schulden – Smart cities – Stedelijke vernieuwing – Ondernemerschap: zie: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers M-power: innovatief platform voor werkende mantelzorgers  Recent lanceerde staatssecretaris Van Rijn op feestelijke wijze www.mantelzorgpower.nl, hét M-power platform voor werkende mantelzorgers. M-power staat voor Mantelzorg-power en voor 'empoweren': jezelf sterker maken. Het platform ondersteunt en activeert werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning. Het platform biedt ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan, langs drie pijlers: werk, mijzelf en thuis. Er is samenwerking gezocht met werkgevers en bestaande initiatieven en fora, zoals de Mezzo mantelzorglijn, Arboned, Jong en Veer en de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. M-power is vanaf nu voor iedereen kosteloos beschikbaar. Neem snel een kijkje op www.mantelzorgpower.nl Kennisdocument LCR: ”Moet een gemeente een cliëntenraad instellen?”  Is een gemeente verplicht een cliëntenraad in te stellen en waar moet die dan wettelijk aan voldoen? Die vraag krijgt de LCR regelmatig voorgelegd. Aan juristen is gevraagd om hier een antwoord op te geven, zodat helder is wat in de wet is geregeld en wat niet. In een kennisdocument 'Moet een gemeente een cliëntenraad instellen' heeft de LCR de conclusies en argumentatie neergelegd. Daarin is ook nog een overweging opgenomen over het belang van het organiseren van een tegenmacht. Lees hier het hele artikelwww.goedwonenvooriedereen.nl  Deze website bevat informatie over wonen met een beperking:www.goedwonenvooriedereen.nl en is bedoeld voor iedereen die het wonen van mensen met een beperking wil verbeteren. Mezzo biedt GRATIS online cursus belangenbehartiging Mantelzorg  De cursus is speciaal ontwikkeld voor lokale en regionale belangenbehartigers mantelzorg, Wmo-/participatieraadsleden en mantelzorgers die actief zijn in een patiëntenorganisatie. Met deze online cursus kunnen belangenbehartigers mantelzorg en Wmo/participatieraadsleden zich scholen op thema’s die voor hen van belang zijn, op het moment dat het hen uitkomt. Hij bestaat uit 5 onderdelen:
 • Een basismodule over mantelzorg
 • Module: Vinden van mantelzorgers over het bereiken van mantelzorgers en achterbanraadpleging
 • Module: Versterken van mantelzorg(ers) over Advies en Co-creatie
 • Module: Verbinden over het Samenspel tussen formele zorg en informele zorg
 • Module: Verlichten mantelzorg over Het keukentafelgesprek, Mantelzorgondersteuning en Maatwerk
Hier treft u meer infoDe resultaten uit de Mantelzorg Monitor van Mezzo (oktober 2015)  Hier treft u een handige en overzichtelijke infographic. Lees meer.  De notitie ‘Mantelzorger, gesprekspartner in het onderzoek’  Tips en aandachtspunten voor een goed keukentafelgesprek, vanuit het perspectief van de mantelzorger. Lees hier meer.   

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Tip uit het land: WAF= WMO-raad Adviesaanvraag Formulier  Wmo raad Sociaal Domein Stichtse Vecht werkt al 3 jaar met een Wmo Adviesvraag Formulier (WAF). Het WAF werkt erg efficiënt en tijdbesparend! Movisie heeft dit format op de site gezet zodat WMO-raden er gebruik van kunnen maken. Lees hier meerOmbudsman neemt Wmo-beleid Enschede onder de loep  De Nationale ombudsman gaat nader onderzoek doen naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Enschede. Het onderzoek is afgedwongen door de Stichting “Sociaal Hart Enschede”. Lees hier meer. Wmo-raad niet blij met opheffing/omvorming  De Wmo-raad Hof van Twente is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om het adviesorgaan op 1 januari 2016 op te heffen en te hervormen naar een klankbordgroep, die tweemaal per jaar vergadert. De Wmo-raad vindt dat met de nieuwe vorm die de gemeenteraad voor ogen heeft het goede contact in het geding komt over wat speelt onder doelgroepen. Ook vreest de Wmo-raad een verlies van expertise die ze heeft opgebouwd. Lees hier meerVoorbeeld Regeling cliëntenraad sociaal domein en de deelraden participatie, Wmo en jeugd Den Haag 2015  Voorbeeld uit Den Haag. Vast te stellen de navolgende Regeling Cliëntenraad Sociaal Domein en de deelraden Participatie, Wmo en Jeugd Den Haag 2015 (Regeling Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag 2015). Lees hier de hele regelingHoe vernieuwen gemeenten de cliënten- en burgerparticipatie? Samengevat in 7 punten?  Movisie volgt sinds de zomer negen gemeenten in hun zoektocht naar vernieuwing in cliënten- en burgerparticipatie. De transformatie in het sociale domein roept de vraag op hoe zij op een andere manier cliënten en burgers kunnen betrekken bij het beleid in het sociale domein. En is het mogelijk om een bredere groep burgers te betrekken? Een ronde langs voorbeeldgemeenten leverde de volgende punten op. Lees hier het hele artikel8 voorbeelden van maatjesprojecten  Maatjesprojecten zijn populair. Vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen die een coach, mentor of maatje nodig hebben. Van hulp bij integratie, samen sporten tot ondersteuning bij het zoeken naar werk. 8 voorbeelden van maatjesprojecten. Meer info.

AGENDA 2015

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam