Blog: Participatie van GGz-cliënten in het gemeentelijk sociaal domein kan en moet beter

Auteur: Oebele Herder, adviseur in het sociaal domein en lid Taskforce GGz. 12 september jl. organiseerde de Taskforce GGz een werkconferentie voor (Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voornaamste conclusie: de systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld. Daarvoor is een andere houding van overheid en cliëntorganisaties nodig: Elkaar actief opzoeken, formeel en informeel, eerst met elkaar in gesprek en dan pas met een beleidsstuk komen, minder bureaucratie. Lees hier de hele blog.
Interne pagina's
Participatie van GGz-cliënten in het gemeentelijk sociaal domein kan en moet beter. Op zoek naar nieuwe vormen van cliëntenparticipatie. Vooral sinds de invoering van de decentralisaties in 2015 is de cliëntenparticipatie in beweging. In veel gemeenten worden bestaande WMO-raden ingeruild voor brede adviesraden voor het Sociaal Domein of Participatieraden. Tegelijkertijd realiseren ook steeds meer gemeenten en cliëntorganisaties zich dat het nodig is burgers en cliënten op andere manieren te betrekken bij beleid en uitvoering. Zij zijn op zoek naar  nieuwe vormen van cliëntenparticipatie naast of in plaats van de  tot nu toe veelal gebruikelijke adviesraden. Tegelijkertijd moeten  er  ook  verbindingen gelegd worden tussen gemeenten en  geheel nieuwe cliëntengroepen, met name de burgers met een psychische kwetsbaarheid.  Dat gaat soms heel soepel, van beide kanten.  Maar er zijn ook gemeenten die de boot nog wat af houden, vanwege de hectische invoeringsperiode, maar soms ook vanwege onzekerheid hoe om te gaan met de doelgroep. Er zijn regio’s waar GGz- cliëntorganisaties erg actief zijn om verbindingen te leggen met gemeenten en adviesraden. Maar er zijn ook cliëntorganisaties en cliëntenraden die moeite hebben de veranderingen bij te houden en/of erg met zich zelf en de eigen organisatie bezig zijn. Kortom, soms gaat het goed, meestal kan en moet het veel beter. Systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld. Op 12 september jl. (2016) organiseerde de Taskforce GGz  een werkconferentie voor (Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Voornaamste conclusie:  de systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld. Daarvoor is een andere houding van overheid en cliëntorganisaties nodig: Elkaar actief opzoeken, formeel en informeel, eerst met elkaar in gesprek en dan pas met een beleidsstuk komen, minder bureaucratie. De adviesraden voor het sociale domein moeten vooral bevorderen dat tijdig en regelmatig met specifieke cliëntgroepen wordt gesproken over beleid en uitvoering dat hen rechtstreeks raakt. Ook adviesraden moeten verbindingen leggen met cliëntgroepen, niet in de laatste plaats met de burgers met een psychische kwetsbaarheid. Met deze andere houding  en opstelling liggen er genoeg kansen en mogelijkheden om de burgers met psychische kwetsbaarheid goed te laten participeren in het sociaal domein. En er zijn genoeg onderwerpen waar de inbreng van GGz-cliënten van essentieel belang is: beschermd wonen, dagbesteding, begeleiding, GGz en sociale wijkteams, personen met verward gedrag, inzet van ervaringsdeskundigheid, onafhankelijke cliëntondersteuning, om maar even een paar te noemen. Maar die kansen moeten gemeenten en cliëntorganisaties dan wel pakken. Wij van de Taskforce GGz geven waar nodig graag een duwtje.
Nieuwsbrief nummer
Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam