Leidraad klachtenopvang in de Wmo

In september 2015 is in de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wkkgz is op onderdelen ingegaan op 1 januari en 1 juli van dit jaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de gehele wet van kracht. In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht indienen. De Wkkgz is van toepassing op zorg die verleend wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook op de zogeheten andere zorg (bijv. alternatieve zorg en cosmetische zorg). In de leidraad wordt hier verder op ingegaan. Lees hier meer. 

Onderwerp: