Nieuwsbrief 45

Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Koepel in 2015. De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo 2015 zijn inmiddels van kracht en we zijn vooral benieuwd naar de signalen in het land. Hoe loopt het in uw gemeente met de veranderingen? Van elkaar leren door vooral lokale ervaringen, zowel positief als negatief, te delen via het meldpunt van de Koepel. Naar verwachting zal het meldpunt van Koepel, www.wmomelden.nl de komende tijd druk worden bezocht. We verwachten veel vragen en meldingen. Schroom niet uw vraag te stellen of oplossingen te delen. NIEUWS VAN DE KOEPEL  Koepel Wmo-raden ook vereniging voor brede participatieraden Steeds vaker worden Wmo-raden vervangen door brede participatieraden in verband met de realiteit van het nieuwe ‘sociale domein’ vanaf 1 januari jl. Uiteraard gaat de Koepel mee in deze ontwikkeling en richt zich hiermee ook op de nieuwe participatieraden. De naam van de Koepel Wmo-raden dekt dus zeker niet meer de ‘lading’. Dit zal tijdens de komende ALV dan ook een onderwerp op de agenda zijn. De Koepel richt zich qua dienstverlening en activiteiten op het hele sociale domein na de decentralisaties. De inrichting van de nieuwe Ladekast 2.0 is daar alvast een mooi voorbeeld van Nieuwe ladekast 2.0 De ladekast op www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is al vanaf het begin een hoog gewaardeerde informatiebron voor Wmo-raden en hun leden. Door de hoeveelheid informatie in de verschillende laden bleek het voor bezoekers steeds moeilijker om de juiste informatie te vinden. Hiernaast was de oude Ladekast ook nog opgebouwd op basis van de oude WMO (2007) en de hierin benoemde prestatievelden. Samen met de decentralisaties per 1 januari jl. was er dus voldoende aanleiding om na te denken over een nieuwe versie die maximaal aansluit op de situatie van vandaag en natuurlijk een Ladekast waar bezoekers makkelijker en vooral beter in kunnen zoeken en vinden. Ladekast 2.0 is vanaf begin 2015 online en is opgezet door het bureau van de Koepel. Natuurlijk is deze nog niet compleet en staan we open voor suggesties en verbeteringen. Stuur uw aanvullingen en suggesties s.v.p. naarcommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Uw Wmo-raad gastheer voor de komende ALV? De Koepel organiseert haar ledenvergaderingen op wisselende locaties door het land waarbij Wmo-raden vaak optreden als gastheer. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in de raadszaal van een gemeentehuis. Vorig jaar dienden zich spontaan 2 Wmo-raden aan die het gastheerschap op zich wilden nemen voor de voorjaars ALV mei-juni 2015, uiteraard in afstemming met de betreffende gemeenten. Helaas zijn beide opties afgevallen en zoeken we nog een locatie voor de ALV in mei-juni van dit jaar, liefst ergens redelijk centraal in het land. Wil uw Wmo-raad gastheer zijn de komende ALV? Neem dan svp even contact op metcommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl of telefonisch (06-53676370).  Meldingen op www.wmomelden.nl  Wij verwachten een forse toename van het aantal meldingen en vragen op ons meldpunt voor Wmo raden. Het meldpunt is opgezet om Wmo Raden en brede Participatieraden te helpen bij de transities en in de zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie. Zo hebben we onlangs via ons meldpunt diverse vragen en meldingen ontvangen waarvan wij hier 2 voorbeelden met u willen delen. Krijgt u al signalen over de zorg en ondersteuning in uw gemeente na 1-1-2015? Wat gaat goed en wat kan beter? Waar ontstaan knelpunten? Zijn er goede voorbeelden te melden? Wij willen het graag van u weten via www.wmomelden.nl  U kunt alleen iets melden met vermelding van uw persoonlijke gegevens. Anoniem melden kan niet maar uw melding kan wel anoniem worden behandeld.  Graag uw inbreng over de toekomst van de Koepel! Tijdens de laatste ALV was er sprake van een interessante discussie over de toekomst van de Koepel. Hiervan is een video impressie filmverslag beschikbaar (alleen voor leden) op het afgesloten ledendeel van de website.  We verzoeken de leden van Koepel, zowel aan- als afwezig tijdens de ALV, om verder mee te denken over de toekomst van de Koepel. Gelieve uw reactie c.q. inbreng te sturen aan: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl o.v.v. ‘Inbreng toekomst Koepel’.  Koepel stopt met de sprekerspool en de meeleesgroep Na overleg is besloten om te stoppen met deze initiatieven, deels door geringe belangstelling vanuit de leden en deels doordat de behoefte vanuit de Koepel op andere manieren werd ingevuld. In 2014 zijn er overigens verschillende goede zaken uit alle 3 de initiatieven voortgekomen. Zo zijn wij op dit moment druk bezig met het aanpassen van de introductiecursus voor beginnend Wmo raadsleden. Hiervoor heeft o.a. de meeleesgroep de input geleverd. Wij willen dan ook alle leden die aan deze onderdelen hebben meegewerkt in 2014 hartelijk danken voor hun inzet!  Weblogs Koepel: Voedende bouillon of gevulde bouillabaisse? Nog te vaak schuiven alleen directe mantelzorgers aan bij het keukentafelgesprek. De Eigen Kracht-conferenties laten zien dat de wereld van ouderen en mensen met een beperking meestal veel groter is. Alleen, hoe bereik je dat netwerk? En zijn we er eigenlijk wel klaar voor? Er zijn veel meer mensen bereid om mee te denken. Over oplossingen of om werkelijk hulp te bieden. De werkgever, een collega, een vriend of vriendin, de overbuurvrouw, iemand van de voetbalvereniging. Dat is nodig: hoe meer betrokkenen, hoe passender het maatwerk.  Lees hier de hele blog van Petra van der Horst (Programmamanager Aandacht voor iedereen).   Wegwijzer informatie Wmo-raden Ziet u door de bomen het bos nog wel? Waar kunt u terecht voor actuele informatie en advies? Wij hebben een overzicht gemaakt van instanties en websites waar u informatie kunt vinden over de diverse onderwerpen en de nieuwe situatie in het sociale domein. Het overzicht is niet volledig. Mocht u waardevolle aanvullingen hebben dan horen wij het graagbstam@koepeladviesradensociaaldomein.nl klik hier voor het overzicht.    TRANSITIENIEUWS    De nieuwe wetten per 1 januari 2015 zorg & welzijn We hebben het voor u op een rijtje gezet:

 

 Staatssecretaris deelt wijkverpleegkundige in tweeën In een brief aan de Tweede Kamer legt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag het verschil uit tussen s1 en s2 wijkverpleegkundigen. Dit naar aanleiding van een casus bij Parkstad-gemeenten waar de verzekeraar geen s1 wijkverpleegkundigen vergoedt. Lees hier het hele artikel uit Zorgvisie.Lees hier de brief.  Meeste klachten tegen korting thuiszorg in Utrecht Bij de gemeente Utrecht zijn de afgelopen weken al meer dan zeshonderd bezwaarschriften binnengekomen tegen kortingen op de huishoudelijke hulp. De domstad is daarmee koploper van een lijst van ruim twintig gemeenten waar de Volkskrant onderzoek heeft gedaan. De rondgang concentreerde zich op de grote steden en op plaatsen waarvan bekend is dat zij fors bezuinigen op deze vorm van thuiszorg. Lees hier meer.  Ouderen onzeker over keukentafelgesprek Drie kwart van de groep senioren die hulp nodig heeft wacht nog op een "keukentafelgesprek" met hun gemeente. Dat blijkt uit de enquête van ouderenorganisatie ANBO. Van de 25 procent die al een gesprek heeft gehad, had ruim de helft geen probleem met het verloop van het keukentafelgesprek. Zo'n 40 procent van de ouderen kijkt op tegen het keukentafelgesprek. Vooral omdat ze denken dat gemeenten zullen bezuinigen en daarom al vóór het gesprek vast staat welke hulp ze wel of niet krijgen. Ouderenorganisatie ANBO geeft tips om het gesprek voor te bereiden. ANBO Raad & Daad biedt u hulp als u door de bomen het bos niet meer ziet. Bezoek voor meer informatie de website van ANBO. Stelt het keukentafelgesprek bij u persoonlijk of in uw gemeente niks voor? Meld het dan bij Iederin.  Hoe is de kosteloze onafhankelijke, professionele cliëntondersteuning voor het keukentafelgesprek door uw gemeente georganiseerd?   Voor het keukentafelgesprek met uw gemeente kunt u kosteloos gebruik maken van iemand die u op uw belang let. Hier treft u een overzicht van de mogelijkheden.       Onderzoek: tussenstand decentralisaties; een beeld met aandachtspunten Adviesbureau BMC is voorzichtig positief, na eigen onderzoek. Het bureau komt evenwel met een waarschuwing. "Van gemeenten wordt de uiterste inzet gevraagd en in veel gemeentelijke organisaties zijn de grenzen in beeld. Toch is het succes van de hele operatie afhankelijk van de vraag of het lukt om ook in 2015 op volle kracht door te werken aan de transitie en de transformatie." Lees hier meer over deze tussenstand die zeven observaties/ aandachtspunten schetst.   Noodscenario voor pgb-houders  Omdat de zorgverlening voor tienduizenden pgb-houders in het geding komt, brengt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) haar noodoplossing in stelling. Dit zogenoemde ‘terugvalscenario’ betekent dat houders van een persoonsgebonden budget (pgb), van wie alle gegevens nog niet verwerkt zijn door de SVB, wél budget krijgen en pas achteraf gecontroleerd worden. Lees hier meer Alle veranderingen van het pgb Schafte het vorige kabinet het persoonsgebonden budget (pgb) nagenoeg af, de huidige regering heeft het pgb verankerd in vier zorgwetten: de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz en de Zvw. In 2015 zal blijken hoe het pgb zich in de praktijk handhaaft. Zorgvisie zet de veranderingen voor het pgb op een rij.  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) stelt zich voor De Jeugdwet stelt dat er vertrouwenspersonen moeten zijn voor de jeugdzorg. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke instelling die deze rol op zich neemt. In de wet staat ook dat de rechten voor het kind centraal staan. Het AKJ houdt dat scherp in de gaten. De instelling werkt samen met instellingen in de jeugdzorg. In de VNG  factsheet voor cliënten stelt het AJK zich voor en geeft uitleg over vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Klik hier voor meer info Handige transformatiebegrippenlijst De decentralisatie, transitie en transformatie gaan gepaard met een hausse aan nieuwe begrippen, termen, wensgedachten en werkwoorden. Ze begrijpen is een must. Het Instituut voor Publieke Waarden, zet de veertig belangrijkste op een rij, met eigen definitie. Klik hier voor de lijst.  Gemeenteraden buitenspel bij inkoop zorg Gemeenteraden staan naar eigen zeggen buitenspel bij de inkoop van thuiszorg, jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Nederlandse gemeenten bundelen hun krachten om de nieuwe zorgtaken regionaal te organiseren. Raadsleden zeggen nauwelijks tot geen invloed te hebben op de afspraken die hun wethouders in de regio maken. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de 264 samenwerkingsverbanden bij de inkoop van zorg. Gemeenten sluiten met gemiddeld tien tot zestien buurgemeenten contracten over de jeugdzorg, de thuiszorg en de langdurige zorg. Ze hebben op 1 januari een groot aantal zorgtaken overgenomen van het Rijk. Lees hier het artikel van de Volkskrant.   Bezuinigingen in zorg zullen hausse aan bezwaarschriften uitlokken Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO2015) zal mogelijk voor een hoge kostenpost gaan zorgen. Gemeenten moeten zich voorbereiden op een hausse aan bezwaarschriften vanwege de nieuwe Wmo. Dat stelt econoom en jurist Antonie Kerstholt op de website Joop.nl. 'De forse bezuinigingen in de zorg zullen voor veel hulpbehoevenden goed zichtbaar worden als het besluit van de gemeente over de aangevraagde zorg bij de aanvrager in de brievenbus valt,' schrijft Kerstholt. 'En tegen een beschikking Wmo kan iedere belanghebbende bezwaar maken die het niet eens is met de beslissing van de gemeente.' Lees hier het hele artikel  Vragensociaaldomein.nl handig voor elke gemeente  De database www.vragensociaaldomein.nl uit Twente bevat vragen en antwoorden op het gebied van het sociaal domein. Veel gemeenten gebruiken hem al om inwoners te informeren over ondersteuning op het gebied van werk, zorg en jeugd. Lees hier meer over deze database.  Misverstanden Jeugdwet op een rij Mag een gemeenteambtenaar straks jeugdreclassering opleggen? Dat soort vragen hangen nog steeds in de lucht. Klik hier voor de zeven misverstanden over de nieuwe Jeugdwet volgens de rijksoverheid. OVERIG NIEUWS  Veranderingen waardering mantelzorgers De regeling voor het z.g. mantelzorgcompliment is vervallen. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De SVB informeert per brief degenen die in 2014 het mantelzorgcompliment aanvroegen. De verzending verloopt gefaseerd. Voor meer informatie klik hier.  Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Steeds meer mensen gebruiken beeldcommunicatie voor online contact met familie, vrienden, mantelzorgers en zorgverleners. Reden voor TrendITion om een rapport over beeldcommunicatie in de zorg op te stellen. In de uitgave ‘Communicatie in de zorg van scherm tot scherm’ worden verschillende kanten van (de implementatie van) beeldschermcommunicatie in de zorg belicht. De auteurs behandelen onder andere de volgende onderwerpen:
  • Aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie
  • Informatie over wet- en regelgeving omtrent beeldcommunicatie
  • Informatie over bekostiging
  • Praktijkvoorbeelden
De uitgave eindigt met een vooruitblik naar technologische ontwikkelingen voor beeldcommunicatie in de zorg. Download hier de publicatie ‘Communicatie in de zorg van scherm tot scherm’ van TrendITion  Opgelegde wederkerigheid en zelfregie: hoe gaat dat samen? Ze zijn allebei deze maand ingegaan: de nieuwe participatiewet en de Wmo 2015. Maar hoe gaan de zelfredzaamheid en eigen regie uit de Wmo samen met de verplichte tegenprestatie uit de participatiewet?  Strookt het houden van regie over het eigen leven wel met de verplichting van wederkerigheid en de druk om voor elkaar te zorgen? Movisie organiseerde een debat. Een groep van burgers, vrijwilligers, mantelzorgers, onderzoekers, professionals en andere geïnteresseerden sprak tijdens het debat aan de hand van eigen ervaringen. Wat is het effect van de opgelegde wederkerigheid? Lees hier meer ZelfredzaamheidsMonitor Van mensen wordt gevraagd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en zich daar te redden met hulp van de omgeving. Hoe krijgen cliënten hierbij de juiste ondersteuning? Vilans en het Centrum voor Toegepast onderzoek en Wetenschap (CTOW) ontwikkelden hiervoor een instrument: de ZelfredzaamheidsMonitor. Deze is ontwikkeld in een pilot met Thuiszorg West-Brabant. Het is een werkwijze die de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart brengt en de ontwikkelingen volgt. Lees hier meer Nieuw! Handreiking keukentafelgesprek voor mensen met visuele beperkingen De Oogvereniging heeft de eerder gepubliceerde AVI-handreiking over het keukentafelgesprek aangevuld met aandachtspunten voor mensen met visuele beperkingen en doofblinden. Lees hier meer.  De vijf meest gestelde vragen over wijkteams Movisie kreeg het afgelopen jaar bakken met vragen over wijkteams. Opmerkelijk: veel vragen komen via internet binnen bij Movisie: 'Professionals googlen als ze op zoek zijn naar ideeën en voorbeelden,' zegt Annelies Kooiman, adviseur en trainer voor wijkteams bij Movisie. Het kenniscentrum heeft een netwerk van adviseurs, een vraagbaak (Kennislijn) en een trainingsbureau die zich alle bezighouden met vragen uit het veld. Annelies Kooiman en Anneke van der Ven, kwartiermaker voor sociale wijkteams, over de top 5 van vragen van sociale wijkteams. Lees hier meer.  Transformatieagenda Aandacht voor Iedereen In haar ‘Transformatieagenda’ beschrijft AVI wat zij gaat doen in 2015. De Transformatieagenda kan ook van de AVI-website gedownload worden.  Diverse interessante documenten en links:    Transitie AWBZ  Transitie Jeugdzorg  PGB  Het Brede sociale domein:  Participatiewet  Mantelzorg en vrijwilligers   AGENDA 2015  Klik hier voor het actuele overzicht We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam