Nieuwsbrief 49

Geachte lezer, De klok gaat weer een uur terug en de donkere maanden breken nu echt aan. Deze herfstnieuwsbrief geeft veel informatie en nieuws over het sociale domein in de volle breedte. De toekomst van de Koepel Wmo-raden is nog steeds onzeker en onderwerp van discussie tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november a.s. Er lopen gesprekken met o.a. VWS over verlenging van de subsidie, er is een nieuw activiteiten plan geschreven door de Koepel en er is raadpleging geweest met verschillende leden in het land. Spannende tijden dus! We zetten alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels de nieuwsbrief, onze nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. De eerste webinars zijn in september al weer uitgezonden. Naast de ALV staat ook de Hannie van Leeuwen lezing 2015 op de agenda. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? Schroom niet om die met ons te delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 ALV en Hannie van Leeuwen lezing 5 november a.s. Voor de leden van de Koepel zal de lezing gecombineerd worden met de Algemene Leden Vergadering van de Koepel Wmo-raden. Het programma van de dag is als volgt:
 • 13.30 uur     Ontvangst leden met koffie en cake
 • 14.00 uur     Algemene Leden Vergadering
 • 15.00 uur     Sluiting ALV
 • 15.15 uur     Pauze/ontvangst gasten Hannie van Leeuwen-lezing
 • 15.45 uur     Welkom door Bert Holman
 • 15.55 uur     Aanvang Hannie van Leeuwen lezing door Prof. dr. Kim Putters 
 • 16.40 uur     Einde lezing
 • 16.50 uur     Debat met de zaal
 • 17.30 uur     Einde bijeenkomst. Afsluiting met drankje, hapje
Leden kunnen zich  aanmelden voor de Hannie van Leeuwenlezing en de ALV via:secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl / 06-23414048. De genodigden voor de Hannie van Leeuwen lezing zijn allen actief binnen het terrein van burgerparticipatie en de Wmo. Vanuit de Wmo-raden, vanuit landelijk beleid, de landelijke politiek, de landelijke belangenbehartiging en de wetenschap. Behoort u (aantoonbaar) tot deze doelgroep(en) en heeft u belangstelling om de lezing bij te wonen? Stuur dan een e-mail naarsecretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Wees snel want de zaal staat maximaal 120 aanwezigen toe. U ontvangt z.s.m. bericht. Hier treft u meer informatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR WMO-RADEN/ PARTICIPATIERADEN/ ADVIESRADEN SOCIAAL DOMEIN

 Webinars: een terugblik op 2 webinars in september 2015 Wat u als Wmo- of participatieraad zelf kunt doen staat centraal tijdens de webinars van de Koepel. Een videoverslag van de volgende webinars vindt u hier:
 • de lokale aanpak van eenzaamheid (gezamenlijk initiatief van Coalitie Erbij en Koepel Wmo-raden) https://youtu.be/Upfgjo78S1E   
 • het thema Privacy. Als gevolg van de decentralisaties beschikken gemeenten over steeds grotere hoeveelheden persoonlijke informatie van burgers.https://youtu.be/TxxfYiIHTag
 Wmo-raden hebben veel vragen over de wijze waarop gemeenten inspraak in het sociale domein moeten regelen Koepel Wmo-raden heeft e.e.a. in twee documenten op een rijtje gezet: 1. Dossier Inspraak in het sociale domein 2015: wat zijn de wettelijke verplichtingen. Hierin zijn een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen. Klik hier voor het dossier.   2. Dossier Brede raden in het sociale domein 2015: waarin voorbeelden of voorstellen tot verandering van inspraak in een aantal gemeenten zijn opgenomen.  Klik hier voor het dossier. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u sturen aan bstam@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Een update van de Handreiking Advisering Sociaal Domein 2015 In deze handreiking benoemen wij een aantal thema’s en aandachtspunten die gelden voor het brede sociale domein. Op basis hiervan kunt u vragen aan uw gemeente formuleren. Daarnaast kan het u helpen bij uw advisering. Lees hier meer.  Dossier wonen en Sociaal Domein 2015 Anno 2015 moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De daarvoor benodigde zorg en ondersteuning moet zo lang en zoveel mogelijk in de thuissituatie worden geboden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn en dat inwoners kunnen kiezen voor een woning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Dit maakt de noodzaak van het tijdig opstellen van een gemeentelijke woonvisie groot. Op basis van de informatiebladen van de Woonbond hebben wij voor Wmo- / Participatieraden het dossier “Wonen en Sociaal Domein 2015” samengesteld. Wij hopen dat u geïnspireerd raakt en vragen gaat stellen aan uw gemeente. Lees hier meer.  Informatiebrief Toezicht Sociaal domein 2015 In de Wmo2015 is opgenomen dat de gemeente zelf toezichthouders aanwijst voor het toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. In deze informatiebrief lichten wij e.e.a. toe en geven wij u suggesties voor vragen. Lees hier meer.  De Signaalgroep: adviezen en reacties van Wmo-raden/ Participatieraden In het kader van het “delen van kennis en ervaring” sturen de leden van de Signaalgroep per kwartaal hun adviezen, reacties en bijbehorende documenten naar de Koepel Wmo-raden. Andere leden kunnen hiermee hun voordeel doen. Op de inventarisatielijst kunt u vinden over welke thema’s de verschillende Wmo-/ Participatieraden hebben geadviseerd. Deze stukken treft u aan op het besloten deel van de website voor leden van de Koepel.  Themakaarten Wmo-raden en Participatieraden Wilt u snel een schets van een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop? Movisie, de Koepel van Wmo-raden en het programma Aandacht voor Iedereen hebben hun kennis van belangrijke en actuele thema's gebundeld in vijftien themakaarten, niet langer dan een A4. Handig voor u als Wmo-raad, als cliëntenorganisatie en –raad. Of wanneer u in een andere situatie op zoek bent naar compacte informatie over een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop. Elke themakaart geeft een korte beschrijving van het onderwerp, de actuele ontwikkelingen, wat de Wmo-raad ervan kan vinden en waar meer informatie is te vinden is. De themakaarten worden periodiek geactualiseerd en nieuwe actuele thema’s worden toegevoegd. Reacties of suggesties zijn van harte welkom: Karin Sok, k.sok@movisie.nl Hier treft u de verschillende themakaarten.  AVI Kennisdossier ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking’ De twee centrale vragen in dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties?  Het kennisdossier helpt Wmo-raden en belangenorganisaties die het VN-verdrag in hun gemeenten willen toepassen. We laten de samenhang met decentrale wet- en regelgeving zien. En we geven handige suggesties, tips en goede voorbeelden. Lees verder...  AVI Kennisdossier ‘Sociale wijkteams’ In veel gemeenten zijn sociale wijkteams nog in ontwikkeling. Andere gemeenten werken er al een tijdje mee. Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit kennisdossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van die sociale wijkteams. Lees verder...  Succesvolle bijeenkomsten over cliënten- en burgerparticipatie: “De Wmo raad aan zet” Tien bijeenkomsten voor Wmo-raden georganiseerd doorAVI en Koepel Wmo-raden, verspreid over het land. De bijeenkomsten gaan over cliënten- en burgerparticipatie en de rol van Wmo-raden daarbij. De bijeenkomsten blijken in een behoefte te voorzien. Er is zoveel belangstelling voor dat er extra bijeenkomsten worden gepland. Lees verder...  Acht gouden regels voor effectieve inspraak Zorgbelang Zuid-Holland heeft in samenwerking met JSO gevraagd wat leden van WMO-raden, cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociale domein belangrijke voorwaarden vinden voor een effectieve inspraak. Hoe zien zij inspraak en belangenbehartiging voor zich  en hoe willen zij participeren? Dit heeft geresulteerd in acht ‘gouden regels voor participatie’ voor gemeenten geformuleerd. Ook selecteerden zij goede voorbeelden van gemeenten waar cliëntenparticipatie is gerealiseerd. Lees hier meer. Sociaal Wijkteams op weg  Een goede informatievoorziening over sociaal wijkteams, bereikbaarheid en privacy zijn de meest genoemde aandachtspunten in vijftien adviezen van Wmo-adviesraden/ Adviesraden Sociaal Domein betreffende het sociaal wijkteam. Uit een verkenning langs alle website van gemeenten blijkt dat ca. bij de helft van de gemeenten informatie over de sociaal wijkteams goed te vinden is. Goede voorbeelden zijn die gemeenten die een duidelijke button op hun homepage hebben voor publieksinformatie over de veranderingen in de zorg. Lees hier meer.  Zoeken op www.koepeladviesradensociaaldomein.nl  De website van de Koepel is veelomvattend en soms is het voor bezoekers moeilijk om iets concreets te vinden. Hier een korte uitleg hoe u eenvoudig kunt zoeken naar onderwerpen op de site:
 • In de linker navigatie staat een knop ‘ZOEKEN’. Klik op deze knop en u krijgt een zoekvenster in beeld waar u een woord of omschrijving in kunt geven. Klik vervolgens op ‘GO’. U krijgt dan alle gevonden pagina’s en documenten die bij dit woord of omschrijving horen.
 • De LADEKAST biedt 3 manieren om bij de gewenste informatie te komen:
  • Via de hoofdthema’s en de bijhorende pagina’s met onderwerpen.
  • Via de eigen zoekfunctie die alleen in de Ladekast zoekt.
  • Via het trefwoordenregister van de Ladekast dat ook in de nieuwe zoekmachine meeloopt. Klik op de letter van het trefwoord dat u wilt zoeken en klik vervolgens op het betreffende woord van de alfabetpagina. De zoekresultaten betreffen puur vermelding van het gekozen trefwoord in de Ladekast. Door op de individuele zoekresultaten te klikken komt u bij het betreffende document c.q. verwijzing in de Ladekast.
 • Alle leden van de Koepel beschikken over een inlogcode om de ‘afgeschermde’ ledenpagina’s te kunnen bezoeken. Hier treft u documenten die alleen bestemd zijn voor bij de Koepel aangesloten organisaties. Uw voorzitter, secretaris of collega raadsleden beschikken over deze code en kunnen die gewoon met u delen. Hier treft u het afgeschermde deel voor de leden. 
LinkedIn groep van de Koepel groeit gestaag  Onlangs hebben we het 1000e lid van onze LinkedIn discussiegroep mogen verwelkomen: mevrouw Margreet Nugteren. We zijn medio 2010 gestart met LinkedIn en sinds die tijd spelen zich wekelijks mooie en zinvolle discussies af, worden er actuele updates geplaatst, voorbeelden uit het land gedeeld en komen er automatisch nieuwe leden in deze groep. De aanhouder wint dus!  Via LinkedIn bent u vaak sneller op de hoogte van hetgeen er speelt in het sociale domein, via de discussiegroep van de Koepel maar uiteraard ook via andere groepen die actief zijn in dit werkgebied. Ben u nog geen lid van de groep maar wel actief op LinkedIn? Kijk dan hier. Nog helemaal niet actief op LinkedIn? Raadpleeg hier onze handleiding. Waarheen met cliënten- en burgerparticipatie?  Weblog van Bob van der Meijden (secretaris commissie Gezondheid & Welzijn VNG) Er zijn op dit moment veel zaken aan het bewegen die nadrukkelijk vragen om herbezinning op cliënten- en burgerparticipatie. Om te beginnen de schaal waarop Wmo-beleid wordt uitgevoerd. Niet meer netjes per gemeente, maar enerzijds opschaling naar de regio; anderzijds wordt er veel vrijheid gegeven aan de wijkteams. Gemeentelijk beleid volgt ook steeds minder precies de lijnen van verschillende wetten; het motto is "levensbreed kijken", inclusief beleid en integraal werken. Maar misschien wel de belangrijkste beweging is de andere rol die burgers spelen in het bestel. Burgers zijn steeds minder "zorgconsumenten"; zij nemen steeds vaker zelf het initiatief, dagen de gemeente uit dat zij het beter kunnen (right-to-challenge). Oldebroek werkt met een "burgerbegroting", Peel & Maas heeft zelfsturende gemeenschappen. Niet alleen op zorgterrein verschuiven de panelen. De hele lokale democratie is in beweging, getuige het inspirerende succes van de uit België overgewaaide G1000-aanpak. Wat moet je als Wmo-raad in dit spannende en chaotische speelveld? Lees hier de hele blog.

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Met “Zorg Verandert” voorbereiden op het Keukentafelgesprek? Workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’  Het is belangrijk dat mensen zich goed kunnen voorbereiden op het ‘keukentafelgesprek’. Dat zij vanuit hun persoonlijke leven, mogelijkheden en beperkingen goed kunnen aangeven welke zorg of ondersteuning daaraan kan bijdragen. Dát is het doel van de workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’. Deze workshop, ontwikkeld door Zorg Verandert, in samenwerking met Per Saldo en Ieder(in), vindt plaats door heel Nederland. Ook de achterban van uw organisatie kan  deelnemen aan zo’n workshop. Lees hier meer info.  Deze workshop is voor iedereen die het keukentafelgesprek met de gemeente gaat voeren: mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én hun omgeving, zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Interesse? Wacht niet met aanmelden! Bekijk het overzicht op deze website voor een workshop bij u in de buurtBekijk het overzicht op deze website voor een workshop bij u in de buurt. De workshop duurt van 10.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur) tot 15.30 uur. Deelname is gratis. U kunt zich direct via de agenda aanmelden door op de workshop van uw keuze te klikken. Wacht niet te lang, want er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Met cliënt en burger regionaal beleid vormgeven  Gemeenten werken steeds meer op regionaal niveau samen om uitdagingen aan te pakken. Regionaal wisselen zij informatie uit, maken beleidsafspraken en beslissen over het gezamenlijk inkopen van jeugdzorg. Hoe kunnen cliënten- en patiëntenorganisaties, Wmo-raden en cliëntenraden van instellingen inspelen op deze regionalisering van het beleid? Movisie over enkele regionale initiatieven over hoe zij advies en belangenbehartiging in het sociale domein organiseren. Lees hier meerCliëntenparticipatie in verandering: wat werkt?  Cliëntenparticipatie bevindt zich midden in een veranderingsproces. Het belangrijkste kenmerk van die verandering is de zoektocht naar de aansluiting van de systeemwereld van bestuurders en beleids­makers met de leefwereld van burgers en cliënten. Tegelijkertijd is er een beweging gaande die een tegenovergestelde kracht oproept. Movisie deed onderzoek en biedt een overzicht van werkzame factoren en tips in het dossier 'Wat Werkt bij.. Cliëntenparticipatie?' Lees hier meer. Utrecht koploper bij versobering huishoudelijke hulp  Het gros van de 871 bezwaarschriften die in Utrecht zijn ingediend tegen versobering van de huishoudelijke hulp zijn ongegrond (41 procent) of niet-ontvankelijk (18 procent) verklaard. 318 bezwaarschriften (37 procent) zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. De meeste daarvan resulteerden in meer uren hulp. In ieder geval twee rechtszaken liggen nu bij de Centrale Raad van Beroep. Ook zaken uit andere gemeenten liggen inmiddels bij deze hoogste beroepsinstantie. ‘Definitieve duidelijkheid over de positie van de huishoudelijke hulp binnen de Wmo 2015 en de mogelijkheden van gemeenten om daar een eigen invulling aan te geven zal pas ontstaan na uitspraken van de Centrale Raad. Dergelijke uitspraken zijn belangrijke, landelijke ijkpunten’, stelt de Utrechtse wethouder Margriet Jongerius (GroenLinks) in een brief aan de raad. Eerder lieten ook Oosterhout en Oss weten met smart te wachten op een duidelijke uitspraak van de Centrale Raad. Lees hier meer. De participatiesamenleving en ik  Weblog door Wil Verschoor, manager Programma Participatie en actief burgerschap bij Movisie. Vorige maand was het twee jaar geleden dat het woord participatiesamenleving begon aan haar opmars. Eerst benoemd in de troonrede van 2013, daarna gehypet in de media, vervolgens verkozen tot woord van het jaar en definitief genesteld in ons collectieve vocabulaire. Alsof het er altijd al is geweest. Dit is ook onderwerp tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2015. Lees hier de hele blog. Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente  De veranderingen in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet worden in één document door Vilans op een heldere manier weergegeven. Vilans richt zich op gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars om de langdurige zorg betaalbaar te houden. Klik hier voor meer info

WMO2015

Hoe scoort het sociale domein in uw gemeente?  Wie inzicht wil hebben in wat er in de gemeente speelt in het sociale domein, kan vanaf 18 september nuttige cijfers online vinden. Handig als je de sociale kaart voor je gemeente wil bekijken. Al deze informatie staat op de eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Vanaf 18 september is de monitor online beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers gaan over het eerste kwartaal van 2015. Er wordt gebruik gemaakt van centrale databronnen, zoals CBS en GGD. Gemeenten kunnen zelf ook gegevens aanleveren. Kijk voor meer informatie en gemeentelijke cijfers op: www.waarstaatjegemeente.nl Toelichting op toetsingskader Wmo in artikel Sociaal Bestek  In september 2015 publiceerde GGD/GHOR Nederland een toetsingskader om toe te zien op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. In een artikel in Sociaal Bestek geeft Verwey-Jonkeronderzoeker Arnt Mein samen met projectmedewerker Maria Ohoioeloen van GGD/GHOR Nederland een toelichting op het model. Lees hier het hele artikel. CAK waarschuwt voor hoge rekening thuishulp  Duizenden mensen ontvingen rond eind september een forse rekening van het Centraal administratiekantoor (CAK) voor de eigen bijdrage Wmo. Het CAK beschikte eind september pas over de benodigde gegevens om de facturen te kunnen versturen. De rekening kan enkele honderden en in enkele gevallen zelfs duizenden euro's zijn. Het gaat om de eigen bijdrage die  mensen moeten betalen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Lees hier meer. 

JEUGDZORG

Van Rijn denkt nog na over bijdrage jeugdhulp  Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat met de koepelorganisatie voor gemeenten VNG nader overleggen over de ouderbijdrage in de jeugdhulp. Ouders moeten sinds begin dit jaar een bijdrage betalen voor alle vormen van jeugdhulp met verblijf. Voorheen gold dat nog niet voor psychiatrische hulp aan een kind dat niet meer thuis woont. Lees hier meer. Geef betere informatie over jeugdhulp  De Monitor Transitie Jeugd adviseert om te zorgen voor voldoende deskundigheid in het wijkteam over jeugdhulp. Ouders en jongeren hebben vaak meer kennis in huis dan de persoon die hen daarbij moet helpen, merkt de belangengroep op. Dat valt op te maken uit de derde rapportage van de Monitor Transitie Jeugd; een groep belangenorganisaties die de effecten van de transitie op de jeugd in de gaten houdt. Ieder kwartaal brengen ze een rapportage uit. In het derde kwartaal zijn er 89 meldingen binnen gekomen over zaken die nog steeds misgaan in de jeugdhulp. De meeste klachten zijn ingediend door ouders van kinderen tussen de 12 en 17 jaar. In totaal zijn er dit jaar 300 meldingen binnen gekomen. Lees hier de derde rapportage van de Monitor Transitie Jeugd

WET LANGDURIGE ZORG

Inkoopkader langdurige zorg 2016 Gehandicaptenzorg  Zie bijgaand de brief van KansPlus/VraagRaak en het inkoopkaderdocument. Voor meer informatie over de zorginkoop verwijzen wij u naar www.meepratenoverzorginkoop.nl of naar ons Kennis-en adviescentrum, geopend van  maandag tot en met donderdag van 10.00-13.00 uur, telefoonnummer (030) 2363750, e-mail advies@kansplus.nl Nog geen overheveling voorzieningen bij Wlz-indicatie  De overheveling naar het Rijk van hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende cliënten met een Wlz-indicatie, gaat voorlopig niet door, zo bericht de VNG. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Hulpmiddelen (waarschijnlijk) en huishoudelijke hulp (zeker) zouden per 2016 over gaan naar het Rijk. Voortschrijdend inzicht bij alle betrokken partijen leidt echter tot andere keuzes. Lees hier  meer.

OVERIG NIEUWS

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg  De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Zie de belangrijkste punten uit deze nieuwe wet. Lees hier meerRatificatie VN-verdrag vraagt om heldere doelstellingen voor echte effecten  Binnenkort bekrachtigt (ratificeert) Nederland het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Een mooi gegeven dat wordt overschaduwd door de beperkte inzet van de overheid om daadwerkelijk de doelstellingen in het verdrag te behalen. Er wordt, zo stelt de LCR, te weinig duidelijk gemaakt welke doelstellingen worden nagestreefd en hoe. Dat is wel hard nodig, om er zeker van te zijn dat er iets verandert aan de discriminatie van mensen met een handicap. De LCR vindt dat de bestrijding van achterstelling of discriminatie op grond van handicap hand in hand moet gaan met het inhoud geven aan persoonlijke autonomie. Alleen dan laat Nederland zien mensenrechten serieus te nemen. Lees hier het hele artikel van de LCRZo waardeer je de mantelzorger  De mantelzorger wil geen ceremonie of een uitstapje als blijk van waardering. Er zijn betere vormen om de mantelzorger te waarderen, zo blijkt uit gesprekken met Amersfoortse mantelzorgers. Lees hier meerDe gemeenteraad in een nieuwe rol. Over democratische legitimiteit in het sociale domein  Het openbaar bestuur maakt op dit moment een transformatieproces door dat zijn weerga niet kent. Er is een sterke beweging weg van centrale overheden naar de directe leefomgeving van burgers: vanuit structureel, organisatorisch en inhoudelijk oogpunt. Het Verwey-Jonker Instituut is op vele manieren betrokken bij deze beweging naar de gemeenten. In dit essay redeneren we onze betrokkenheid bij deze ontwikkelingen in het sociale domein door naar het lokaal bestuur en in het bijzonder de lokale democratie. Concreet schetst dit essay vanuit de huidige constellatie een handelingsperspectief voor gemeenten en gemeenteraden. Hierin ook aandacht voor de rol van Wmo-raden en de plaats die burgerinitiatieven (kunnen) innemen.Link naar brochure. Kijk voor meer informatie ook op www.wmotogo.nl Gemeenten schenden privacy burgers en komen ermee weg  Op grote schaal laten gemeenten het na om de beveiliging van het Suwinet serieus aan te pakken. Met het Aanvalsplan beveiliging persoonsgegevens Suwinet dat D66 in juni aan staatssecretaris Klijnsma heeft aangeboden, moet daar een einde aan komen. De staatssecretaris stelt als reactie op dit aanvalsplan een aantal maatregelen voor. Daarmee wordt het mogelijk om gemeenten af te sluiten van Suwinet. De maatregelen die Klijnsma voorstelt, leiden niet tot een oplossing, maar mogelijk zelfs tot een verergering van privacyschending. De LCR luidt de noodklok. Lees hier meerMinder klachten over toegankelijkheid sociale domein dan verwacht  Met het sociaal domein wordt bedoeld: de taken van gemeenten op het gebied van de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben (WMO) en de sociale participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn, dat in de eerste maanden van 2015 het aantal klachten en signalen over de toegankelijkheid lager is dan gemeenten verwachtten. De reden hiervoor is volgens de gemeenten de tijdige voorlichting en snelle en informele afhandeling van klachten. Lees hier meer.  Gemeenten doen maar wat  Buddies, Netwerkcoaches, Moeders informeren moeders, Mijnbuurtje.nl, Mantelscan, Peuter in zicht!, Eigen Kracht Conferenties – de lijst met interventies om sociale netwerken te versterken is lang en het enthousiasme waar ze mee worden ingezet groot. Maar wat werkt? Dat weet niemand, stelt onderzoekster Rick Kwekkeboom. Lees hier het hele artikel.  Mensen met verstandelijke beperkingen in de Wmo: verheldering van concepten en handelingsmogelijkheden  Aanleiding voor dit artikel is de veelheid van begrippen vanuit cliëntperspectief die rond de Wmo - soms te pas en te onpas - worden gebruikt (eigen kracht, zelfredzaamheid, eigen regie, zelfbeschikking, etc.). In ons artikel definiëren we deze begrippen, plaatsen ze vanuit het autonomiebeginsel van het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap in een model en geven enkele voorbeelden van de toepassing van dit model (onder andere in keukentafelgesprekken). Hoewel geschreven met het oog op de doelgroep mensen met verstandelijke beperkingen is de inhoud van ons artikel zeker ook toepasbaar op andere doelgroepen. (bron: Kaliope Consult). Lees hier meer. Eenzaamheid en de lokale aanpak (Coalitie erbij)  Er is veel bekend over eenzaamheid, maar ook veel niet. We kunnen niet altijd strikt wetenschappelijk bewijzen wat precies werkt tegen eenzaamheid en wat niet. Wel weten we dat eenzaamheid complex is, een veelkoppig monster, dat een sterke subjectieve belevingskant heeft, en veel te maken heeft met het verloop van levens van mensen, hun situatie, omstandigheden en mindset. Er zijn vele soorten eenzaamheid en het komt veel voor. Ook weten we dat de gevolgen van eenzaamheid zeer ernstig kunnen zijn en dat eenzamen vaak ook uiterst kwetsbaar zijn. Eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsklachten en sociaal isolement. Zie www.eenzaam.nl Studentenhuis voor ouderen ’Thuishuis wint de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015'  Het Thuishuis is een soort studentenhuis voor 5 tot 7 alleenstaande ouderen met een smalle beurs. De bewoners hebben allemaal een eigen appartement met woon-, slaap- en badkamer. Ze delen de keuken, woonkamer, tuin/terras wasmachine/droger en een logeerkamer en betalen maandelijks hun huur. De opzet van het Thuishuis is dat je elkaar makkelijk tegen het lijf loopt, maar je ook terug kan trekken; meer informatie luister naar: “Radio 4 - Studentenhuis voor ouderen” Hier het radio interview met Jan Ruyten. Meer informatie.

VOORBEELDEN UIT HET LAND

De Wmo raad Hulst heeft zich verdiept in TTIP  TTIP gaat o.a. over harmoniseren of wederzijds erkennen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving tussen VS en EU : zie de brief van de Wmo raad aan de gemeenteraadsleden van de gemeente Hulst waarin zij hun zorgen uitspreken over de impact die dit ook op gemeenten kan hebben. Lees hier de brief. Afstudeeropdracht Leonie Haverland Saxion Hogescholen  Onderzoek naar de werkwijze van de Wmo Adviesraad Almelo. Hoe kan de Wmo Adviesraad Almelo de taken die zij heeft adequaat invullen en waar liggen de kansen in de huidige werkwijze? De Wmo Adviesraad is zoekende naar een werkwijze die aansluit bij de veranderingen in het sociaal domein. Lees hier het onderzoeksverslagHengelo presenteert actieplan voor 21.000 mantelzorgers  De gemeente Hengelo voert samen met meerdere zorgaanbieders in de stad al langer een actief Mantelzorgbeleid. Het college en de gemeenteraad willen dit beleid graag actualiseren en beter laten aansluiten bij de veranderingen in de zorg, in navolging op een WMO-beleidsnotitie uit 2014. Het Steunpunt Informele Zorg en een klankbordgroep van mantelzorgers hebben meegedacht over het actieplan. Lees hier meer. Wethouder Etten-Leur: bereken wat goede zorg waard mag zijn  'Het oude systeem had een negatieve prikkel: hoe meer zorg, hoe meer declaraties,' zegt Jean-Pierre Schouw, wethouder in gemeente Etten-Leur (Maatschappelijke Zorg en Jeugd). 'Wij zeggen: laten we eens bekijken wat een goed resultaat de gemeenschap waard mag zijn.' Gemeente Etten-Leur werkt samen met acht andere gemeenten in de regio. Dede verantwoordelijkheid voor jeugdzorg hebben ze gezamenlijk opgepakt. Dat betekent: samen inkopen en samen nadenken over sturing. 'We kunnen op de oude voet doorgaan, of we kiezen voor een totaal nieuwe wending,' zegt wethouder Jean-Pierre Schouw. Lees hier het hele artikel. Uden en Oss zoeken partners voor pilot S@men Beter Thuis  De gemeenten Uden en Oss werken met zorgverzekeraars samen aan het project Samen Beter Thuis. De gemeenten zijn op zoek naar partners die willen meewerken aan de pilot, met name om instructiemateriaal te ontwikkelen en het platform door te ontwikkelen. Na verloop van tijd kan de pilot worden uitgerold in andere gemeenten. Lees hier meer. Klachtencommissaris Enschede  De Klachtencommissaris is een onafhankelijke instantie, waar burgers terecht kunnen met klachten over de gemeente Enschede, bijvoorbeeld over de dienstverlening of hoe ze zijn benaderd door ambtenaren. De Klachtencommissaris biedt niet alleen een luisterend oor, maar weet ook de weg binnen de Enschedese ambtelijke organisatie. Zo vormt zij een gemakkelijk toegankelijke brug tussen burger en de ambtelijke organisatie. Hier treft u de website http://klachtencommissarisenschede.nl/  

AGENDA 2015

Klik hier voor het actuele overzicht We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.   
  Nieuwscategorie

  ©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

  Secretariaat
  Zalmsteek 23
  3192 MC Hoogvliet-Rotterdam