Nieuwsbrief 51

Geachte lezer, Het jaar is weer even bezig en 2016 is een belangrijk jaar waarin de gevolgen van de transities op lokaal niveau steeds duidelijker zichtbaar worden. Zekerheid en onzekerheid dus! Dat geldt ook voor ons als Koepel Wmo-raden. Dat we subsidie krijgen vanuit VWS is min of meer zeker, maar hoeveel en wanneer is helaas nog niet bekend. Nog steeds spannende tijden dus voor ons, bestuur en bureau, maar ook voor onze leden en volgers/lezers. Wij hopen op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven over de continuïteit van de Koepel.  In de laatste Algemene Ledenvergadering is gekozen voor een nieuwe naam: Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Wanneer wij “groen licht” krijgen, zullen wij op korte termijn de nieuwe naam van de Koepel doorvoeren en vertalen naar een nieuwe identiteit. Vooralsnog stellen wij  nog steeds alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- en of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Koepel belt haar leden  In de loop van februari worden alle leden van de Koepel gebeld door de medewerkers van het bureau. Doel van deze actie is om, naast het actualiseren van gegevens, met leden in gesprek te gaan over de lokale situatie. Is er sprake van verbreding van de raad, een nieuwe naam, regionalisering, nieuwe ontwikkelingen etc. Maar ook: hebben de leden wensen m.b.t. de dienstverlening van de Koepel. Op deze wijze kunnen wij onze ondersteuning aansluiten bij de behoeften die u op lokaal niveau heeft. Meldpunt Koepel  www.wmomelden.nl Voor het meldpunt komen nog steeds vragen binnen. Een actuele vraag die overal in het land speelt: Een adviesraad wil zich omvormen tot een brede adviesraad sociaal domein. Deze adviesraad adviseerde tot op heden aan het College van B&W. Dit was in een verordening geregeld. De nieuwe Adviesraad wil naast het College B&W, ook formeel aan de Gemeenteraad adviseren. De gemeentelijke jurist geeft aan dat dit juridisch gezien niet mogelijk is. Antwoord van de Koepel: Gemeenten verwijzen in hun verordeningen rond adviescommissies naar artikel 82 en verder van de Gemeentewet. Artikel 84 gaat over “andere commissies” waaronder adviescommissies kunnen worden verstaan. Die commissies kunnen door de gemeenteraad, het college van B & W of door de burgemeester worden ingesteld.  Gemeenteraad, College B & W en burgemeester zijn afzonderlijke organen van een gemeente. Zij hebben ook elk hun eigen bevoegdheden m.b.t. het vragen van advies. Vanuit die scheiding van bevoegdheden, kan worden verklaard dat het College B & W geen commissie kan instellen die advies geeft aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zou dan zelf moeten beslissen tot het instellen van zo’n commissie.  Wanneer kan het wel: In theorie kan een Adviesraad zowel het College B&W als de Gemeenteraad formeel adviseren. Dit moet dan door zowel het College B&W als door de gemeenteraad in verordeningen worden vastgelegd. Het is ook mogelijk wanneer de adviesraad een zelfstandige stichting is. In de praktijk adviseren adviesraden vaak primair aan het College B&W met een afschrift aan de Gemeenteraad.  Overzicht informatie over actuele thema’s in het sociaal domein  In dit document hebben we informatie over actuele thema’s, die wij als Koepel recent hebben uitgebracht om u te ondersteunen in uw werkzaamheden, op een rij gezet. Lees hier meer. Het verplichte Cliëntervaringsonderzoek Wmo  Zeer binnenkort gaat uw gemeente aan de slag met het in de Wmo2015 verplichte Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Dit is de vervanging van het u bekende Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Achtergrond van het onderzoek: Wmo2015 verplicht gemeenten het Cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. VWS wil weten wat de ervaringen van cliënten zijn m.b.t. het doel van de Wmo; namelijk het bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie.  Dit PDF document geeft meer informatie over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Gaat u zo spoedig mogelijk met uw gemeente in gesprek over dit onderzoek.  Onafhankelijke Clientondersteuning  Over onafhankelijke Cliëntondersteuning is veel te zeggen. Ook over dit onderwerp kunt u binnenkort actuele informatie van de Koepel verwachten.

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Inspecties slaan handen ineen in sociaal domein  De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie intensiveren hun samenwerking en verbreden deze naar het sociaal domein. De samenwerkende inspecties kondigen dit aan in de Meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein, waarin ze hun gezamenlijke voornemens voor het integraal toezicht in de jaren 2016-2019 presenteren. Lees hier meerBoekje Toekomstscenario's  Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente? Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen in het sociaal domein de relatie tussen gemeenten en het Rijk? Zulke vragen kwamen aan de orde tijdens het interactieve traject voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s voor het sociaal domein dat het Rijk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het afgelopen jaar organiseerde. Samen met ruim 125 vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten - wethouders, gemeentesecretarissen, directeuren Sociaal Domein - en maatschappelijke organisaties creëerden we tijdens drie landelijke werkconferenties een beeld van onze samenleving en hoe die er in 2030 mogelijk uit zou kunnen zien. Naast de deelnemers aan de landelijke werkconferentie, traden Bergen op Zoom en Delft op als pilot-gemeenten, met de participatie van een brede afspiegeling van hun gemeente. Hier treft u het boekjeWeg naar toegankelijkere samenleving open met ratificatie VN-verdrag  De Tweede Kamer heeft na jaren van uitstel ingestemd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. “Toegankelijkheid wordt hiermee vanzelfsprekend,” zo stelde staatssecretaris Martin van Rijn (Vws).  Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stemde onlangs  in met de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Alleen de Eerste Kamer moet nu nog instemmen, voor het verdrag daadwerkelijk van kracht is. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. Bekijk hier een video met uitleg over het verdrag

WMO2015

Gedragscode Beschermd Wonen Twente opgesteld  De decentralisaties en transformaties leiden tot grote veranderingen in de wijze waarop zorg en ondersteuning worden georganiseerd.  Dat geldt ook voor beschermd wonen. In de aanloop naar 2016 heeft een werkgroep bestaande uit aanbieders van zorg voor PGB houders, op verzoek van de centrumgemeenten Enschede en Almelo een gedragscode opgesteld.   Deze notitie beschrijft de gedragscode voor organisaties en medewerkers die diensten in het kader van beschermd wonen in Twente aanbieden. Naast de inhoud van de gedragscode is beschreven op welke wijze de toetsing ervan plaats vindt en wat de status is van het keurmerk dat wordt toegekend aan organisaties die voldoen aan de gedragscode. Het belangrijkste doel van de gedragscode is het waarborgen van 'kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen'. Dit doel wordt niet nagestreefd vanuit het belang van de aanbieders maar vanuit het belang van gebruikers c.q. cliënten. Lees hier meer . Beloofde vernieuwing Wmo komt langzaam op gang  De nieuwe Wmo 2015 is ingevoerd met de belofte dat het zorgaanbod erdoor zou vernieuwen. In een onderzoek dat BMC in opdracht van brancheorganisatie AcitZ heeft laten uitvoeren, blijkt deze vernieuwing maar heel mondjesmaat op gang te komen. (…….) Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat zorgorganisaties en gemeenten graag willen vernieuwen. Maar dat het een kwestie van lange adem is om dat te realiseren. Lees hier meer. Jurisprudentie-overzicht Wmo  De meest recente uitspraken (nov., dec. 2015 en jan. 2016) herkent u aan een asterisk. Bron: Rechtspraak.nl  Hier treft u het overzicht. Onduidelijkheid over weigering huishoudelijke hulp  Het is onduidelijk of gemeenten huishoudelijke hulp mogen weigeren. Twee recente uitspraken van rechtbanken lopen uiteen: volgens de ene uitspraak zijn gemeenten niet verplicht schoonmaakhulp aan hulpbehoevenden te verzorgen en betalen, volgens de andere moet dit wel. Lochem schrapte in april 2015 de vergoeding voor eenvoudige schoonmaak (huishoudelijke hulp). Alleen mensen die een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand krijgen de huishoudelijk hulp vergoed. Oosterhout stopte op 1 januari 2015 met het aanbieden van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. Inwoners moeten de ‘poetshulp’ in principe zelf regelen en betalen, maar kunnen als dat nodig is (financiële) hulp krijgen. Lees hier meer.  De hoogste rechter buigt zich op 23 maart voor het eerst over het beleid dat gemeenten voeren rondom de huishoudelijke hulp, sinds de invoering van de Wmo 2015. Normaliter volgt na zes weken een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), maar de kans is groot dat de rechter voor deze principiële uitspraak meer tijd neemt. Artikel Binnenlands Bestuur. JEUGDZORG VNG en aanbieders gaan outcome jeugdhulp vergelijkbaar maken   Een speciale werkgroep heeft op een rij gezet of, en zo ja hoe, verschillende sectoren binnen de jeugdhulp nù meten. Het doel daarvan was:
  • over een set van instrumenten te beschikken die meer vergelijkbaar is binnen de jeugdhulp als totaal,
  • en op onderdelen te differentiëren als de doelgroep en de doelen van de hulp dat noodzakelijk maken.
Lees hier meerWET LANGDURIGE ZORG Herindicatie Wlz-indiceerbaren door CIZ  Het CIZ onderzoekt de zorgbehoeften van ruim 12.000 personen die gebruik maken van het Wlz-overgangsrecht (Regeling Wlz-indiceerbaren). CIZ informeert hen voor juni 2016 per brief over deze herindicatie. De mensen om wie het gaat, worden rechtstreeks geïnformeerd via het CIZ en de zorgkantoren. Er is een website www.wlz-overgangsrecht.nl en een leaflet (zie PDF Visual WLZ Indiceerbaren_A4) over het proces van herindicatie en zorgtoewijzing, met meer informatie over de procedure en de mogelijkheden. Meer informatieLangdurige zorg en de zorgverzekering  De website van Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) informeert over zorg en de zorgverzekering. ZIC heeft onder haar websitebezoekers gemerkt dat de hervormingen in de zorg er (mede) toe hebben geleid dat er veel onduidelijk is ontstaan rond de zorgwetten (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet). Naar aanleiding hiervan hebben is door ZIC onlangs een dossier opgesteld met informatie over langdurige zorg. Heeft u langdurige zorg nodig? Dan kan dit betekenen dat u aanvullende verzorging en/of verpleging nodig heeft. In Nederland wordt deze aanvullende zorg middels vier wetten geregeld: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de Jeugdwet. Op deze pagina wordt belangrijke informatie rondom deze wetten uiteengezet en worden tips gegeven met betrekking tot de aanvraag van zorgvoorzieningen. Klik hier voor meer informatie

PARTICIPATIEWET

FNV opent Wajong-meldpunt herindeling Wajong  Wajongers kunnen hun ervaringen met de Wajong-herindeling delen bij een nieuw FNV-meldpunt. De FNV wil met het meldpunt monitoren of het UWV zijn werk wel zorgvuldig uitvoert. Het gaat om de ervaringen van mensen bij de herindeling en de begeleiding naar werk. Tot 2018 worden alle Wajongers opnieuw ingedeeld: hebben ze arbeidsvermogen of niet? Bij Wajongers die na 2010 zijn ingestroomd is die indeling meestal al gemaakt. Het gaat vooral over mensen die vóór 2010 in de Wajong zijn gestroomd. Lees hier meerOVERIG NIEUWS ‘De toekomst van beschermd wonen en opvang in jouw regio!’  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en meedoen? In gesprek over sociale inclusie met Erik Dannenberg. Bijeenkomsten:
  • 11 februari 10.00-13.00 uur in Deventer
  • 17 februari 14.30-17.00 in Zaanstad
  • 29 februari 13.30-16.30 in Eindhoven
  • 4 maart 10.00-13.00 in Assen
  • 7 maart 13.30-16.30 in Gouda
  • 8 maart 10.00-13.00 in Zeeland
Voor: cliënten- en familieraden uit ggz en maatschappelijke opvang, Wmo-raden, cliënten- en familieorganisaties. Alle informatie kunt u hier vinden. Infographic: Voorbeelden en regelingen respijtzorg  Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen. Klik hier voor de infographic. Meer weten over respijtzorg? Kijk op www.expertisecentrummantelzorg.nl/respijtzorg   Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging  Een pilot-onderzoek naar vertegenwoordigingsclaims op het lokale niveau. Lees hier meer PDF Decentr. en democratische vertegenwLeidraad burgerbetrokkenheid Movisie  Leidraad bij het maken van keuzes over burgerbetrokkenheid Lees hier meer PDF Leidraad-burgerbetrokkenheid Movisie jan 2016 Aansprakelijkheid in wijkteams  Voor wijkteammedewerkers, zorgorganisaties, wijkteamorganisaties, gemeenten en niet in de laatste plaats de burgers: hoe is het nu eigenlijk geregeld als een wijkteam een fout maakt?. Lees hier meer Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.  www.alleszelf.nl is het platform dat ouderen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen - tot op de hoogste leeftijd. Een marktplaats voor ouderendiensten. Nuanceer beeldvorming ouderenzorg  ActiZ wil op een aantal fronten een actieve rol spelen in de kwaliteitsverbeteringsslag in de verpleeghuiszorg dat met het programma Waardigheid en Trots een fikse impuls krijgt. Niet in de laatste plaats door iets te doen aan het beeld dat nu over die zorg bestaat, stelt ActiZ directeur Jan de Vries. De toch altijd complexe discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg heeft met het programma Waardigheid en Trots een positieve kanteling gekregen, stelt de Vries in dit artikel. Lees meerEenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en een taboe  Het taboe op eenzaamheid moet nog steeds doorbroken worden. De campagne tegen ‘wintereenzaamheid’ is begonnen door de Nationale Coalitie tegen eenzaamheid. ‘Hulpverleners zijn heel verschillend in het herkennen en bespreken van eenzaamheid.’ Burgers bewust maken van wat eenzaamheid is en hen laten meedenken over wat je daartegen kunt doen. Dat is het doel van de nieuwe campagne van Coalitie Erbij: ‘Eenzaamheid, wat doe jij eraan?’  Het gaat om eenzaamheid bij anderen, maar ook van jezelf. Lees hier meer.  Ook WMO Magazine publiceerde onlangs een artikel over dit onderwerp. Lees hier het hele artikelZo benut u uw zorgverzekering voor mantelzorg  Steeds meer zorgverzekeraars bieden financiële hulp voor mantelzorg. Zonder eigen risico en soms zelfs met twee kansen! Dat is goed om te weten als u mantelzorger bent voor iemand op hoge leeftijd of zelf veel steun ontvangt van een mantelzorger. Ontdek hier de mogelijkheden. Wmo of Wlz: overzicht maatwerkvoorzieningen  Welke voorzieningen vallen onder de Wmo, welke onder de Wlz? De gemeente Raalte maakte een handig overzicht. Het ministerie van VWS en de VNG hebben het overzicht gecheckt. Het overzicht heeft betrekking op de voorzieningen in 2016. Lees meer Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp  Ruim vier miljoen mensen gaf in 2014 mantelzorg en bijna een miljoen mensen deed vrijwilligerswerk in de zorg. Ongeveer een vijfde van de mantelzorgers gebruikt respijtzorg. Dit concludeert het SCP in het onderzoeksrapport 'Informele hulp, wie doet er wat?' Lees meer. Waarom de Wmo-werkplaatsen zo succesvol zijn  Wmo-werkplaatsen zijn een goed vehikel om de transformatie te ondersteunen. Ze hebben een succesformule gevonden om kennis te ontwikkelen en toe te passen. De wisselwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs, het regionale maatwerk en de lectoren vormen hun kracht. De decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten heeft niet alleen invloed op de krantenkoppen, het gemeentefonds en het aantal keren dat staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer wordt geroepen, maar vooral ook op de leefwereld van burgers en de systeemwereld om hen heen. De verhoudingen tussen burgers, professionals, overheden, zorg- en welzijnsinstellingen en kennisinstituten veranderen. Lees hier meer. ANBO in actie tegen onduidelijkheid Wmo  De seniorenorganisatie ANBO heeft een lijst spelregels gemaakt waar gemeenten zich aan moeten houden bij het Wmo-onderzoek. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ‘Dit juridisch onderbouwde kader moet een einde maken aan de ondoorzichtige wijze waarop veel gemeenten het onderzoek naar iemands persoonlijke situatie uitvoeren. Door onduidelijkheid doen burgers soms geen beroep op een maatwerkvoorziening terwijl ze dat wel mogen doen.’ Bij het opstellen van de spelregels werkte ANBO samen met Wmo-advocaat Matthijs Vermaat. Lees hier meerVOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND Gehandicaptenraad Ede stelt informatiepunt Wmo in  De Gehandicaptenraad Ede (GRE) heeft een informatiepunt Sociaal domein (Wmo) ingesteld, te bereiken via www.gre-ede.nl. “Het was ons tijdens informatieavonden van de gemeente opgevallen dat nogal wat mensen met vragen zaten over, onder meer, de jeugdzorg en de participatiewet. Door alle wijzigingen in de sociale wetgeving is het erg onoverzichtelijk voor hen geworden”, vertelt Rob Landsbergen, voorzitter van de GRE. Via de site van de GRE kunnen vragen gesteld worden. Binnen 2 weken krijgt men antwoord”. BroedplaatsZ social mediaproject van Zorgbelang Brabant  BroedplaatsZ is het social mediaproject van Zorgbelang Brabant waarbij gebruikers van zorg, twitteren en bloggen over hun dagelijks leven. Door te delen wat hen bezighoudt en te twitteren over de ‘hindernissen’ en ‘uitdagingen’ in hun leven, willen zij de beeldvorming over hen beïnvloeden en het stigma waar zij nog altijd mee te kampen hebben, doorbreken. Via social media kunnen we meekijken in de wereld van een ander. We delen mee in vreugde en verdriet, krijgen een beeld van hoe deze ervaringsdeskundigen hun leven leiden en kunnen de kennis en ervaring die gedeeld wordt, gebruiken. Wie BroedplaatsZ volgt, krijgt meer inzicht in het leven van deze mensen. Beleidsmakers van zorg kunnen er ideeën opdoen voor het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit op de vraag van diegene waarvoor het bedoeld is. Door elkaar te volgen en aan te vullen, kunnen we samen Broeden op betere Zorg. In een tijd waarin zorg en welzijn steeds meer een taak van gemeenten worden, is het zaak om de doelgroepen die het betreft, goed in beeld te hebben. Lees hier meer.    Elburg: 100.000 euro voor innovatieve ideeën sociaal domein  De gemeente Elburg nodigt maatschappelijke organisaties en groepen van burgers uit om met plannen te komen voor innovaties in het sociaal domein. Wethouder Willem Krooneman (CU): ,,Met de vaststelling van het beleidsplan sociaal domein is er voor 2016 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Dit geldt dus voor zowel de jeugd, participatie en werk en inkomen, als voor de ondersteuning via de Wmo. Ik nodig een ieder uit om hiervoor voorstellen in te dienen." Lees meerIn de gemeente Hellendoorn is in 2015 een onderzoek gedaan naar de toegang en toewijzing van Huishoudelijke Hulp  Het onderzoek is uitgevoerd door de Projectgroep keukentafelgesprekken in opdracht van de Wmo-raad in nauwe samenwerking met de ouderenbonden. Zowel de ouderenbonden als de Wmo-raad vinden het belangrijk de vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de huishoudelijke hulp, waarvoor de gemeente sinds 1 januari 2015 geheel verantwoordelijk is. De keukentafelgesprekken zijn een belangrijk instrument hierbij. Wij wilden graag weten hoe het er in de praktijk van deze gesprekken echt aan toe ging. Wat is de ervaring van cliënten? Wat vinden zij positief aan deze aanpak? Wat kan mogelijk beter? Het rapport is gebaseerd op de ervaringen van 26 cliënten en hun mantelzorgers. Zij zijn na hun keukentafelgesprekken uitgebreid geïnterviewd door de projectgroep. Lees hier meerOnline burgerparticipatie  Gemeenten en inwoners discussiëren meer online. Om bewoners te laten meedenken, informeren en om ideeën en argumenten uit te wisselen hebben de gemeenten Losser en Heerenveen verschillende online discussiefora gelanceerd.  Lees hier het hele artikel. Plafond aan eigen bijdrage in de gemeente Zaanstad  De gemeente Zaanstad heeft een plafond vastgesteld voor eigen bijdragen die inwoners voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat mensen afzien van zorg. Voor de inwoners van Haarlemmermeer maakt het, voor de berekening van de eigen bijdrage, vanaf nu niet meer uit welke aanbieder de zorg levert. Lees hier meer. Huishoudelijke Hulp Resultaat Onderzoek Enschede  De klachtencommissaris door de gemeenteraad ingesteld om de vinger aan de pols te houden na de decentralisaties. De raad verwachtte veel signalen van burgers als gevolg van de grote veranderingen die door het rijk werden doorgevoerd in de Participatiewet (Bijstand), Zorg en Jeugdzorg. Eerder maakte ze een rapport over de klachten rondom het aanvragen van bijstandsuitkeringen. Het rapport met de 18 adviezen over huishoudelijke hulp en het pgb is geschreven na klachten van burgers en professionals en na eigen onderzoek. Lees hier meer. Wmo-raad Lochem: Uitspraak rechtbank Arnhem op 17-12-2015 m.b.t. Huishoudelijke Hulp als maatwerkvoorziening en het ongevraagd advies van de Wmo-raad Lochem  Eind 2014 besloot de gemeenteraad van Lochem om per 1 januari 2015 de zogenoemde lichte huishoudelijke hulp per die datum af te schaffen. Lochem was niet de enige gemeente in den lande. Ruim 800 inwoners van Lochem raakten in het eerste half jaar hun schoonmaakhulp kwijt.  Een aantal mensen heeft zelf hulp gevonden, een aantal ging over naar HH2, waar een zwaardere vorm van huishoudelijke ondersteuning wordt geboden en een aantal inwoners kreeg middels bijzondere bijstand nog ondersteuning. Maar de meeste mensen (ongeveer 600) kregen niets meer en raakten hun ondersteuning geheel kwijt. Er is veel over gesproken en veel over gepubliceerd. Er zijn rechtszaken gevoerd die in vrijwel alle gevallen de cliënt in het gelijk stelde. De wet geeft duidelijkheid wanneer de gemeente ondersteuning moet bieden aan burgers die daar zelf niet –voldoende- toe in staat zijn.  De lokale oppositiepartijen in de gemeente Lochem hebben nu een alternatief voorstel ingediend om zowel de rust als de huishoudelijke hulp terug te brengen in de gemeente. Ook de WMO-raad Lochem heeft in een ongevraagd advies (16-12-2015) zich duidelijk en helder uitgesproken om burgers die deze vorm van ondersteuning nodig hebben niet langer in de kou te laten staan en opnieuw te kijken welke maatwerkvoorziening voor deze cliënt in deze situatie nodig en noodzakelijk is. Bovendien moet de gemeente aan de zorgverleners een redelijk CAO-salaris bieden zodat huishoudelijke hulpen rechtszekerheid hebben en hun werk op eerlijke wijze wordt gewaardeerd en betaald. Lees verder het ongevraagd advies van de WMO-raad  aan B&W van de gemeente Lochem. Gemeente Lingewaard  Alle 13 leden van de Wmo-adviesraad boden op 1 december 2015 hun ontslag aan uit onvrede. Volgens de leden van de Wmo-raad doet de gemeente weinig met het advies dat gegeven wordt en vraagt de gemeente niet altijd om advies over het sociale beleid in de regio. Dat stoorde de raad. De PvdA zegt van die argumenten geschrokken te zijn. De PvdA-fractie wil de ontslagbrief bespreken met de andere fracties. De Wmo-adviesraad geldt als verplicht adviesorgaan. De PvdA wil weten hoe burgemeester en wethouders hiermee verder gaan. Lees hier meer.

AGENDA 2016

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam