Nieuwsbrief 52

Geachte lezer, De Koepel gaat door! De subsidie van VWS voor 2016-2017 is toegekend. Als bestuur & bureau zijn we ontzettend blij dat we nu echt van start kunnen gaan met het nieuwe activiteitenplan van de Koepel en de nieuwe bredere doelstellingen van de vereniging. In de laatste Algemene Ledenvergadering (november 2015) is gekozen voor een nieuwe naam: Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Nu er “groen licht” is, zijn we inmiddels voortvarend aan de slag gegaan om de nieuwe naam van de Koepel door te voeren en te vertalen naar een nieuwe identiteit. Naast de ontwikkeling van een nieuwe website, met een uitgebreide portalfunctie voor leden, is het bureau inmiddels gestart met de uitvoering van het nieuwe activiteitenplan. Naast een nieuwe naam hebben we uiteraard ook nieuwe e-mailadressen: Voor vragen aan het bestuur gelieve te mailen / bellen met het secretariaat. Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Telefoon (06) 23414048. Postbus 169, 3500 AD Utrecht. Centrale e-mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Zoals u van ons gewend bent, stellen wij alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden. Wij proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- en of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl 

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Koepel Adviesraden Sociaal Domein in contact met de leden  In de loop van februari en maart zijn onze leden telefonisch benaderd door de medewerkers van het bureau. We hebben contact gehad met circa 75% van de leden. Doel van deze belronde was vooral om, naast het actualiseren van gegevens, met de leden in gesprek te gaan over de lokale situatie. Het ledenbestand is grotendeel weer bijgewerkt. Is uw raad nog niet gebeld? U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met de Koepel: telefoon (06) 23414048 / secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Ledenraadplegingen  Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering van 18 mei a.s. in Lelystad organiseert de Koepel een 3-tal ledenraadplegingen door het land. Wij nodigen u hier graag voor uit.  De eerste ledenraadpleging heeft plaatsgevonden in Tilburg. De volgende twee vinden plaats op Doel van de ledenraadplegingen:
 • leden bijpraten over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd binnen de Koepel.
 • het bespreken van de statutenwijziging en een aantal zaken uit het activiteitenplan.
 • Het geven van een korte presentatie over het “VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” en de inclusieve samenleving. Dit zal voor u als Adviesraden een belangrijk aandachtspunt gaan worden de komende tijd. Met de bekrachtiging van het VN-verdrag (2016) verplicht de overheid zich, te werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving  Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Toegankelijkheid bevordert eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Dit zijn tevens de doelen van de nieuwe wetgevingen in het sociale domein.
  ALV 18 mei 2016 in Lelystad  Leden kunnen zich alvast aanmelden voor de Algemene Leden Vergadering 18 mei, Lelystad Oproep: deelnemers klankbordgroep ontwikkelagenda  De Koepel adviesraden sociaal domein draagt bij aan de landelijke doorontwikkelagenda van het ministerie van VWS Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). De vereniging doet dit door uitvoering te geven aan het activiteitenplan 2016-2017. Daarnaast kunnen uit deze agenda aanvullende projecten voortkomen. Het bestuur vindt het belangrijk om de leden nauw bij dit proces te betrekken en stelt daarom een klankbord groep in. Geïnteresseerde leden kunnen zich via het secretariaat aanmelden telefoon (06) 23414048 / secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl   Aanpassing werkwijze bureau Koepel Adviesraden sociaal domein  Het bestuur is verheugd over de resultaten die recentelijk door het bureau zijn behaald waardoor ook in 2016 en 2017 de dienstverlening voor de leden van de Koepel vorm krijgt. Mede daarom, en om het bureau ook extern optimaal te kunnen vertegenwoordigen, heeft het bestuur besloten bureau coördinator Inge van Dommelen te benoemen als directeur van de vereniging. Daarnaast zet het bestuur in op het vergroten van de beleidscapaciteit om meer dienstverlening voor de leden te realiseren.  Leden van de koepel delen graag informatie met andere leden  Tijdens de belronde met de leden bleek eens te meer dat de adviesraden in het land graag luisteren naar en leren van elkaar. Het opnieuw uitvinden van het ‘wiel’ is tenslotte energieverspilling. Op dit moment speelt verbreding van Wmo-raden naar Adviesraden sociaal domein / Participatieraden in het hele land. Het kan erg zinvol zijn om hierbij gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring. Op het afgesloten gedeelte voor leden optreft u diverse voorbeelddocumenten die kunnen helpen bij verbreding. Zo deelde de adviesraad SMO (Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Brunssum diverse documenten over de vorming van de SMO:
 • Het werkdocument; de uitgangspunten bij de vorming van de SMO-Raad, als samensmelting van de Wmo-raad en de cliëntenraden WWB tot SMO-Raad Brunssum.
 • De verordening adviesraad Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Brunssum.
U treft deze documenten op het afgeschermde gedeelte van de website. Als u bent ingelogd klik dan op: Waardevolle documenten voor adviesraden. Artikel Bert Holman voorzitter Koepel in Movisie magazine over vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie  Bert Holman is voorstander van integrale raden. “Brede adviesraden zijn een prachtig kanaal om integraliteit te realiseren. Ik vind ook dat wethouders zich met het hele sociaal domein moeten bemoeien, en dus niet alleen met de Wmo, Jeugd of Werk en inkomen.” Lees hier het artikel.  Sociale Adviesraad, maak een keuze! (Inge van Dommelen)  WMO Magazine in gesprek met de Koepel (22 maart 2016): Volgens Inge van Dommelen (bureaucoördinator Koepel Adviesraden Sociaal Domein) zijn er twee belangrijke redenen die adviesraden nopen tot een heldere positiebepaling: ‘Ten eerste werken gemeenten steeds meer samen in regionale verbanden. En ten tweede zijn sociale wijkteams in korte tijd de gewoonste zaak van de wereld geworden in vrijwel elke Nederlandse gemeente. Die twee ontwikkelingen vragen van jou als Wmo-raad of adviesraad dat je keuzes maakt. In sommige gemeenten wordt gekozen voor één raad. In andere gemeenten betrekken Wmo-raden nieuwe groepen burgers bij hun activiteiten. Zo ontstaat er langzamerhand een lappendeken van varianten. In hoeverre er daarbij samenwerking ontstaat tussen maatschappelijke organisaties, de gemeente en de Wmo-raad, wordt vooral bepaald door de vraag of er in de betreffende gemeente van oudsher een traditie is van samenwerking. Als er al samenwerking is én er is ook nog een visie, dan wordt vernieuwen relatief gemakkelijk.’ Op de vraag ‘Mag de gemeente beschouwd worden als de opdrachtgever van de Wmo-raad?’ schudt Inge van Dommelen direct haar hoofd. ‘Nee, je moet als Wmo-raad altijd vrij zijn van anderen. Als je te dicht tegen de gemeente aanschurkt, is dat voor de burger verwarrend. Maak dus een keuze.’ Wat gebeurt op het gebied van cliëntenparticipatie? De stand van zaken aan de hand van 7 actuele ontwikkelingen  Nu de decentralisatiewetten (Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet) ruim een jaar zijn ingevoerd, is het nuttig om een korte impressie te geven van de stand van zaken op het gebied van cliëntenparticipatie. De ontwikkelingen verschillen sterk per gemeente, maar zeven ontwikkelingen lijken zich in veel gemeenten voor te doen. Hieronder worden die deze zeven ontwikkelingen kort beschreven en aangevuld met een aanbeveling voor Wmo-raden (of adviesraden sociaal domein/participatieraden), cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Lees hier het AVI kennisdossierWelke rol kies je, Wmo-raad?  Waar ligt de opdracht voor Wmo-raden nu de Wmo 2015 ruim een jaar onderweg is? Dievraag stelde ‘Aandacht voor Iedereen’ onlangs tijdens een rondetafelgesprek aan vijf experts op het gebied van Wmo-raden. ‘Kiezen is een must.’ In 2015 organiseerde Aandacht voor Iedereen (AvI) een aantal bijeenkomsten over de ‘doorontwikkeling’ van de Wmo-raden. Uit de belangstelling bleek dat dit onderwerp zeer leeft. Vandaar dat AvI eind 2015 vijf kenners van de Wmo-raad uitnodigde om conclusies te verbinden aan de bijeenkomsten én om hun visie te geven op de toekomst van de Wmo-raad. De vijf zijn: Emmy van Brakel (beleidsadviseur sociaal domein gemeente Neder-Betuwe), Inge van Dommelen (bureaucoördinator Koepel Wmo-raden), Henk Beltman (kennismakelaar AvI), Bert Holman (voorzitter Koepel Wmo-raden) en Piet Kuhlmann (programmasecretaris AvI). Lees hier het hele artikel uit WMO MagazineEenmalig magazine vanwege vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie  Ons land telt een diversiteit aan cliënten- en adviesraden, maar er is vraag naar vernieuwing. In de praktijk blijkt burgerbetrokkenheid in veel gemeenten een lastig punt. Gemeenten willen directer contact met een bredere groep burgers en zoeken naar nieuwe vormen. Burgers, specifiek cliënten, willen eerder betrokken worden bij het opstellen van nieuw beleid. Deze uitdagingen voor de toekomst en aandachtspunten voor vernieuwing, bundelt Movisie in een eenmalig magazine vanwege vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie. ‘Met nieuwe overlegvormen alleen ben je er niet,‘ aldus Karin Sok, projectleider Cliëntenparticipatie bij Movisie. ‘Het is de kunst om een nieuwe cultuur van samenwerken te ontwikkelen tussen beleidsmakers en burgers. Direct contact, erop af, een gelijkwaardige dialoog en netwerken van burgers staan daarbij centraal.’ Dit sluit aan bij de geleerde lessen van vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie waarin de focus ligt op meer flexibiliteit en andere vormen van contact. Movisie blijft, ook in de toekomst, samen met gemeenten en belangenorganisaties werken aan vormen waarin burger en gemeente samen beleid maken en ervaringskennis inzetten om de kwaliteit te verbeteren. In het speciale magazine ‘Nieuw Perspectief’ blikt Movisie terug op geleerde lessen van vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie. Daarnaast kijkt Movisie vooral vooruit naar de veranderingen die de komende vijf jaar worden verwacht. ‘Nieuw Perspectief’ kunt u opvragen of klik hier om het magazine te downloaden. Relevante vragen voor meldpunt wmomelden.nl 1e kwartaal 2016  Dit zijn de meest relevante Q&A’s (vragen/antwoorden) die de Koepel binnenkreeg.
 • Is bij u bekend of er leden zijn van de Koepel ASD aan wie de belastingdienst de ANBI status heeft toegekend? Klik hier voor het antwoord
 • Als Wmo Raad zijn wij bezig met verbreding en denken er over een stichting te worden. Zijn er voorbeelden van statuten van Adviesraden die al een stichting zijn? Klik hier voor het antwoord.  
 • Heeft u voor ons informatie over brede raden en de wijze waarop gemeenten hier invulling aan geven? Klik hier voor het antwoord.   
 • Een adviesraad wil zich omvormen tot een brede adviesraad sociaal domein. Deze adviesraad adviseerde tot op heden aan het College van B&W. Dit was in een verordening geregeld.  De nieuwe Adviesraad wil naast het College B&W, ook formeel aan de Gemeenteraad adviseren. De gemeentelijke jurist geeft aan dat dit juridisch gezien niet mogelijk is. Klik hier voor het antwoord.   
 • Gedifferentieerde eigen bijdragen. Het gaat over eigen bijdragen PGB Wmo in 2016.De gemeente hanteert een tarievenlijst en maakt daarin onderscheid tussen tarief Dagactiviteit Volwassenen en een tarief voor Dagactiviteit Ouderen. Er is ook nog een tarief Dagactiviteit Plus voor volwassenen en ouderen: dit tarief ligt voor beide groepen gelijk. De Wmo raad vindt dat hier sprake is van discriminatie en spreekt de gemeente hierop aan. De gemeente antwoordt dat dit het gevolg is van onderhandelingen met aanbieders/inkoopproces. Klik hier voor het antwoord. 
 • Binnen onze adviesraad is gediscussieerd over de problemen met de eigen bijdrage. Er zijn mensen die meer dan een jaar moeten wachten op hun nota's eigen bijdrage. Wij kwamen op een mogelijke oplossing. Graag hoor ik van jullie of dit mogelijk zou zijn. Klik hier voor het antwoord. 
 • Wat is de rol van de adviesraad in het controleren van het college t.a.v. uitgeven van wel en niet geoormerkte budgetten voor het sociaal domein? Klik hier voor het antwoord.  
Juridische ondersteuning (kosteloos) voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein    Koepel Adviesraden Sociaal Domein werkt al enkele jaren samen met een zeer deskundig en ingevoerde partner: Stichting Stimulansz (www.stimulansz.nl). Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze onderwerpen. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz, het abonnement biedt nog meer voordelen. Lees hier meer.  Verder stellen we de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de website.

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Onafhankelijke Cliëntondersteuning  “Gemeenten en aanbieders in heel Nederland worstelen er mee: onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners?”. Movisie heeft i.o.v. de VNG een inventarisatie gedaan in 29 gemeenten naar Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Aan deze inventarisatie heeft de VNG een expertmeeting gekoppeld. Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben wij aan deze expertmeeting deelgenomen. Deze publicatie kunt u als Adviesraad gebruiken voor het gesprek met uw gemeente over het onderwerp OCO. Wij hebben voor u een aantal punten geformuleerd over de meerwaarde die goed georganiseerde OCO in uw gemeente kan hebben. Lees hier meer.  Hier treft de inventarisatie Onafhankelijke-cliëntondersteuningCliëntondersteuning voldoet niet aan eisen van de wet  Volgens de wet moet cliëntondersteuning onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed en gratis zijn en uitgaan van het belang van de cliënt. Uit het gezamenlijk onderzoek van Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR, blijkt dat cliëntondersteuning in de praktijk op al deze wettelijke eisen te kort schiet. Lees hier meer  ‘Inzicht in het thema en zicht op de cliënten’  Workshop voor adviesraden sociaal domein in samenwerking met het programma Aandacht voor Iedereen. Hier treft u alle informatieHandreiking Iederin en workshops lokale publiciteit  Soms hebben belangenbehartigers of leden van adviesraden publiciteit nodig. Maar hoe krijgt u de aandacht van journalisten? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap goed overkomt? De nieuwe handreiking ‘Hoe kom ik in beeld?’ geeft hierover tips. Klik hier voor de handreiking.  Ieder(in organiseert) dit jaar tevens drie over lokale publiciteit:
 1. Hoe haal ik de pers? – donderdag 12 mei
 2. Communiceren met social media – donderdag 2 juni
 3. Scherp en helder schrijven – donderdag 23 juni
Tijd 10.30 – 15.30 uur, inclusief eenvoudige lunch. De workshops zijn in Utrecht, deelname is gratis. Heeft u belangstelling voor één of meerdere workshops? Stuur dan een mail naara.terhaar@iederin.nl en vermeld voor welke workshop(s) u zich wilt aanmelden.

WMO2015

Klachtrecht en Wmo  In het decembernummer van het tijdschrift Klachtrecht verscheen onlangs het artikel 'Het Keukentafelgesprek: Sleutel tot succes van de Wmo 2015?' van de hand van Loes Zuidervaart. De AVI-cliëntenmonitor is een belangrijke bron geweest voor het artikel en de daaraan voorafgaande masterscriptie. Loes Zuidervaart constateerde in haar onderzoek dat het keukentafelgesprek voor gemeenten een belangrijk instrument is om hun inwoners tegemoet te komen binnen de grenzen van de Wmo 2015. In het artikel staan de mogelijkheden en onmogelijkheden van het keukentafelgesprek centraal. Lees hier meer.    Inzet van huishoudelijke hulp   De penibele situatie bij Nederlands grootste thuiszorgaanbieder TSN, een brandbrief van de thuiszorgbranche en tal van rechtszaken: de inzet van huishoudelijke hulp is een hot issue. Gemeenten ontvangen sinds 2015 zo'n 30% minder Wmo-buget voor deze voorziening. Op basis van deze bezuiniging hebben veel gemeenten nieuw beleid vormgegeven. Movisie onderzocht de situatie bij elf gemeenten. Hoe kunt u als gemeente sturen op kwaliteit en volume? En welke eigen bijdrage vraagt u? Deze publicatie biedt handvatten voor het (opnieuw) positioneren en organiseren van huishoudelijke hulp. En helpt u om het gesprek aan te gaan met aanbieders, inwoners en cliëntenvertegenwoordigers, om zo gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen. Lees hier meer.   Enorme tariefverschillen WMO-voorzieningen  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.  Het is al vaak gezegd als het over toegankelijkheid en betaalbaarheid van Wmo-voorzieningen gaat: het kan sinds 2015 uitmaken in welke gemeente je woont. De ene gemeente is ruimhartiger in het toekennen van zorg en voorzieningen dan de andere, en de ene gemeenten heeft zorg goedkoper ingekocht waardoor de eigen bijdrage voor een hulpbehoevende in ene gemeente lager uitvalt dan in een andere. Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur onder 66 gemeenten blijkt dat het nog wranger kan zijn. Lees hier het hele artikel van Binnenlands Bestuur.    Hoge zorgrekening door aflopen overgangsrecht  Voor twee op de tien zorggebruikers kan de rekening voor de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening ook dit jaar een onaangename verrassing zijn. Vooral de mensen bij wie het overgangsrecht per 1 januari is afgelopen en een (boven)modaal inkomen hebben, zullen de portemonnee moeten trekken. Lees hier het hele artikel uit BBJEUGDZORG Rijk mag kinderrechten niet uitbesteden aan gemeenten  De plaats waarin je woont, bepaalt steeds meer of je als kind toegang hebt tot je rechten. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015 . De Kinderombudsman signaleert in deze monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten. "De Nederlandse Staat heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend en kan de naleving hiervan niet uitbesteden aan gemeenten." Lees meer hier.   Tarieven landelijke inkoop 2016 worden niet geïndexeerd   De VNG heeft overeenkomsten met landelijke voorzieningen afgesloten, die de VNG in het sociaal domein namens alle gemeenten financiert. Met uitzondering van een paar wijzigingen blijven de tarieven jeugd in 2015 ook de tarieven in 2016. Lees meer hier.   Hoe neem je samen met ouders en jeugdige besluiten over jeugdhulp?   De Richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ geeft jeugdprofessionals handvatten om de samenwerkingsrelatie met jeugdigen en hun ouders vorm te geven. Het doel van de richtlijn is te zorgen dat gezinnen tijdig de hulp krijgen die het best bij hun past. Lees meer hier.   AVI Kennisdossier 15: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief; een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt  Vanuit cliëntenperspectief kunnen verschillende bijdragen worden geleverd aan de innovatie van de jeugdhulp. Dat kan door de regie bij de cliënt te leggen, vanuit een integrale aanpak van het gehele sociaal domein te werken en door andere vormen van inkoop en bekostiging in te zetten. Belangrijk is de authentieke stem van de cliënt zelf te horen, op de manieren die bij hem past. Er zijn veel inhoudelijke suggesties die adviesraden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties aan gemeenten kunnen meegeven voor het verbeteren van de positie van de cliënt. Aan het eind van het dossier staan er 21 genoemd. Hier treft u het kennisdossier 15.    Wmo-nieuwsbrief: Themanummer Jeugdhulp anno 2016  Expertisecentrum Jeugd is een initiatief van Yacht, Kenniscentrum WMO en de MO-zaak. Elk op eigen terrein en expertise staan ze gemeenten bij in de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en werken daarin geregeld samen. Deze deskundigheid is ook ondergebracht in één virtueel loket: www.expertisecentrumjeugd.nl Lees hier meer.    Jaarrapportage Monitor Transitie Jeugd 2015 bekend  De invoering van de nieuwe Jeugdwet heeft voor veranderingen in de jeugdhulp gezorgd. Over het transitiejaar 2015 heeft de Monitor Transitie Jeugd de stand van zaken opgemaakt. De VNG is maandelijks met de projectgroep van de Monitor Transitie Jeugd in overleg om acties op knelpunten te ondernemen. De Jeugdwet zorgde bijvoorbeeld voor een andere toegang, werken met wijkteams en veranderingen bij jeugdhulpaanbieders. De monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten van de transitie van de jeugdhulp vanuit cliëntperspectief in kaart. Lees hier meer. WET LANGDURIGE ZORG Van Rijn neemt Wlz op de schop  Dertienduizend mensen wachten in de Wet langdurige zorg (Wlz) op een voorkeursplek in een instelling. In een interview met Zorgvisie magazine legt staatssecretaris Martin van Rijn uit hoe hij de wet wil aanpassen om hier wat aan te doen. ‘We gaan naar andere manieren van zorginkoop door het zorgkantoor.’ Lees hier het hele artikel. Wmo-kamer belangrijke volgende stap hervorming langdurige zorg en ondersteuning  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) noemt de nieuwe samenwerking tussen de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Wmo-kamer een belangrijke volgende stap voor de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning. De oprichting van de Wmo-kamer is afgesproken in de overeenkomst tussen Van Rijn, FNV, CNV en VNG. In de Wmo-kamer zullen organisaties regelmatig overleg hebben over ontwikkelingen en vernieuwing op het terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning. Lees hier meerHerindicatie CIZ   Zaterdag 5 maart jl. was Eric Verkaar, directeur van Zorgbelang Nederland, te zien in het VARA-programma Kassa. Kassa besteedde aandacht aan de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zo'n 14.000 mensen in Nederland die altijd zorg uit de AWBZ hebben ontvangen, staat er een herindicatie door het CIZ te wachten. Krijgen zij voortaan hun zorg aangeboden via de gemeenten of vallen zij met hun zorgvraag onder de Wlz? Eric Verkaar vertelt over de problemen waar mensen tegen aan kunnen lopen: 'De indicatiestelling is en blijft mensenwerk. Hier moet echt goed naar gekeken worden om er voor te zorgen dat de mensen de zorg krijgen die ze ook echt nodig hebben.' Uitzending gemist? Kijk hier de aflevering terug. 

PARTICIPATIEWET

Positie cliëntenraden Participatiewet bij gemeenten is zorgelijk  Cliëntenparticipatie bij werkbedrijven staat in de kinderschoenen. Ruim een derde van de cliëntenraden is niet gevraagd advies uit te brengen over de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet. Het grootste deel van de cliëntenraden heeft minder dan 50% cliënten in de raad. En: bij gemeenten krijgen mensen met een loonwaarde lager dan 50% bijna geen kans. LCR, Ieder(in) en LPGGz zijn bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben staatssecretaris Klijnsma hiervan op de hoogte gesteld. Lees verder hier.    Recht op maatwerkvoorziening moet in Participatiewet komen  Nog te veel mensen worden niet bemiddeld naar werk. Ze hebben geen enkel recht op ondersteuning, maar moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen. De LCR pleit voor een recht op maatwerkvoorziening voor iedereen in de Participatiewet. Zo wordt begeleiding afgestemd op het vermogen dat mensen hebben om zelf aan de slag te komen. Lees verder hier.   Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden   Dit document geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt aangepast indien veranderingen in wetgeving en/of praktijk daartoe aanleiding geven. Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven en werkgevers. Lees hier het hele document.   Ervaringen belangrijk voor inclusiever maken arbeidsmarkt  Wat ervaren mensen die een uitkering hebben? En als ze werk zoeken? Of met schulden te maken hebben? Dat willen beleidsmakers en uitvoerders weten. Ook de aanjagers voor de banenafspraak waren benieuwd naar wat er voor deze groep wordt gedaan om een baan te krijgen of te behouden. En daarom organiseerde de LCR een bijeenkomst voor mensen met een (medische) beperking. Er is een uitgebreider verslag van de bijeenkomst. Daarnaast zijn er vier filmpjes gemaakt waaruit blijkt waar zij tegenaan lopen op de arbeidsmarkt. Klik hier voor het hele LCR bericht. OVERIG NIEUWS OVER DE DECENTRALISATIES Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk  Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Dit is de vierde rapportage van het verdiepend onderzoek. In deze ronde was het thema: ‘Zorg naar gemeenten, goed voor elkaar?’ De onderwerpen tijdens de interviews waren: ‘onderlinge hulp (burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk)’, ‘het gesprek met de gemeente over de zorg’, ‘verandering en eigen regie’. Deze interviews werden afgenomen van september tot en met december 2015. In dit verdiepende onderzoek zijn cliënten, hun mantelzorgers en familieleden bevraagd over hun ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. De meeste deelnemers (90%) geven aan dat zij voorheen ook al werden geholpen door hun mantelzorgers en/of door andere mensen in hun sociaal netwerk en dat zij niet méér worden geholpen dan een jaar geleden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in twaalf gemeenten en is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Vrijwel alle deelnemers zeggen dat de burenhulp die zij krijgen vaak incidenteel van aard is. Buren zijn bereid bij te springen, bijvoorbeeld in het geval van ziekte. Maar meestal gaat het niet om blijvende hulp. Zoals deze vrouw met ADHD en PTSS zegt: “Toen ik met mijn arm in het gips zat heeft de buurman zelfs een keer de was voor me opgehangen. Dat was overmacht. Stofzuigen of afstoffen zou ik niet aan hem durven vragen.” Vooral familie en mantelzorgers vinden het wenselijk dat burgers elkaar onderling meer hulp bieden en dat er een omslag nodig is naar meer ‘samenredzaamheid’. Maar zij verwachten dat dit niet spontaan ontstaat. Lees hier het hele bericht en tevens kunt u hier het complete rapport downloaden In het rapport staan ook aanbevelingen voor Wmo-raden, plaatselijke belangenbehartigers en gemeenten.    Ruim 200 video's over zorg en welzijn op één plek Op Kennisplein Zorg voor Beter is een online videotheek geopend. Meer dan 200 video’s op het gebied van zorg en welzijn staan hier bij elkaar. Ze zijn te gebruiken voor onderwijsdoeleinden, bijvoorbeeld voor hbo- en mbo-opleidingen zorg en welzijn, maar ook als bijscholing voor zorgorganisaties in thuiszorg en ouderenzorg. Hier treft u de videotheek.   Weinig burgers in sociale wijkteams  Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten zet inmiddels sociale wijkteams in. Die bestaan vooral uit professionals. Er worden weinig burgers ingezet, omdat gemeenten vaak niet weten hoe zij hen moeten benaderen. Van de 32 grote gemeenten, werkt 96 procent inmiddels met sociale wijkteams. In de kleinere gemeenten ligt dit percentage iets lager, op 86 procent. De gemeenten die niet met wijkteams werken, vallen vooral onder de groep kleinere gemeenten. Zij houden vast aan de aanpak van voor de transitie. Dat blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ van Movisie, Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut. (….) De meeste wijkteams bestaan uit een maatschappelijk werker, een Wmo-consulent, een consulent van MEE en een wijkverpleegkundige. Ervaringsdeskundigen, meestal burgers, worden er weinig bij betrokken. Lees hier het hele artikel.   Wmo gestript, deel 11, Kwartiermaken  Bekijk hier het nieuwe gestript filmpje.   Conclusie SCP Burgerperspectieven: Zorgen over decentralisaties zijn na een jaar niet verdwenen  Eén jaar na de decentralisaties van Rijksoverheidstaken naar de gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en huishoudelijke ondersteuning, maken Nederlanders zich nog steeds zorgen over deze ontwikkeling: 48% vindt dat er meer nadelen dan voordelen zijn; 14% zietmeer voordelen; 55% is van mening dat de decentralisaties vooral bedoeld zijn om te bezuinigen. Dat is dan meteen het meest genoemde probleem: ook mensen die de voordelen van decentraliseren (zoals maatwerk) inzien, vrezen verschraling. Op vragen over decentralisaties vullen veel mensen in het antwoord op de vraag niet te weten. Velen hebben er geen mening over of zelf geen ervaring mee; opvattingen over deze kwestie zijn niet los te zien van opvattingen over (veranderingen in de) gezondheids- en ouderenzorg in het algemeen. Dit is één van de belangrijke uitkomsten van het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Het SCP besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Lees hier meer.   Systeem eigen bijdrage is te moeilijk  De eigen bijdrageregeling in de Wmo is tegenstrijdig. Dat stelt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. ‘Er wordt van burgers verwacht dat zij zelf actief keuzes maken, maar de informatie daarvoor wordt niet altijd gegeven.’ De ombudsman kreeg veel klachten en signalen over de eigen bijdrageregeling en stelde daarom 282 gemeenten vragen over hoe zij hun inwoners over de eigen bijdrage informeren. Lees hier het hele artikel uit Zorg+Welzijn   Gemeenten verplicht om eigen bijdrage Wmo te melden  Nederlandse gemeenten zijn voortaan verplicht om de eigen bijdrage in de Wmo aan hun inwoners te melden. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een motie van D66 om dit te regelen. De motie volgt op een discussie over de eigen bijdrage die vorige maand werd aangezwengeld. Toen bleek dat veel mensen die zorg nodig hebben daar niet om vragen vanwege de hoge bijdrage. Bovendien kwam uit onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur naar voren dat gemeenten hun inwoners niet voldoende inlichten over de hoogte van de eigen bijdrage. Lees hier meer.   Nationale Zorgnummer voor vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie  Bij het Nationale Zorgnummer nemen we uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie heel serieus. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u ons, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties. Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. www.nationalezorgnummer.nl/   8 werkvormen voor burgerparticipatie  Hoe betrekt u burgers bij de ontwikkeling van beleid en welke mogelijkheden hebben zij om invloed uit te oefenen? En hoe speelt u in op initiatieven van burgers zelf? Wij verzamelden 8 werkvormen voor burgerparticipatie. Lees hier het hele artikel.   Casusboekje over VN verdrag voor gemeenten  Wim Peters van Stimulansz schreef het Casusboekje VN verdrag rechten van personen met een handicap met verhalen over mensen. Verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een beperking in het dagelijks leven moeten overwinnen. En hoe zij het recht op toegang tot bijvoorbeeld openbare voorzieningen tot de rechter toe hebben bevochten. De verhalen zijn gebaseerd op zaken waarin een rechter een uitspraak heeft gedaan. Maak uw gemeente attent op dit boekje!   Toekomst adviesraad in handen van achterban  Het bereiken van de achterban is het aandachtspunt voor de toekomst. Dit geldt vooral voor Wmo-raden en brede participatieraden. Dit bleek uit eerder onderzoek van Movisie (2014) naar gemeentelijke advies- en cliëntenraden. Blijkbaar slagen gemeenten er onvoldoende in om de representativiteit te waarborgen. Hoe bereikt u deze achterban dan wel? In het kader van vijf jaar kennisprogramma Cliëntenparticipatie vraagt Movisie twee deskundigen te reageren op de uitkomsten van dit eerdere onderzoek. Lees hier het hele artikel .   Artikel over problemen in de hulpmiddelverstrekking  Weten wat er te koop is, is een goede Nederlandse eigenschap. Maar wie een rolstoel of een ander hulpmiddel nodig heeft en zich daarvoor meldt bij de gemeente, krijgt te maken met een standaardpakket. Een pakket dat via aanbestedingsprocedures zwaar is uit onderhandeld. Zo zwaar dat nog maar een paar grote dealers kunnen meegaan in de prijzenslag. Verschraling van het aanbod en gebrek aan innovatie liggen op de loer. Vorige maand bracht een groep verontruste leveranciers samen met o.a. Support Magazine een bezoek aan Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Belangrijkste conclusie: Omdenken moet. Zowel bij de branche, de gemeente én de gebruiker. Want ja, als gebruiker kun je veel meer dan je zelf vaak denkt. Lees hier het hele artikel.    Uitspraak over 'poetshulp' hoogste rechter op 18 mei  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) doet op de 18 mei uitspraak over de principiële vraag of huishoudelijke hulp (hh) onder de Wmo 2015 valt. Hoe deze gaat uitpakken, is op basis vandrie woensdag behandelde zaken door de hoogste rechter niet te zeggen. De rechters blijken wel moeite te hebben met het totaal schrappen van de hulp én met de normstelling door gemeenten voor het te bereiken resultaat ‘schoon en leefbaar’. Lees het hele artikel uit Binnenlands Bestuur.    Niet overal anti-stapelingsbeleid eigen bijdrage WMO  Een op de vijf gemeenten doet niets om stapeling van eigen bijdragen voor maatwerk- en algemene Wmo-voorzieningen te voorkomen. Eenzelfde aantal doet dat wel. Een beperkt aantal gemeenten heeft dit jaar een of meerdere maatwerkvoorzieningen omgezet in een algemene voorziening. Er geldt geen wettelijk maximum voor eigen bijdragen die zorggebruikers voor algemene voorzieningen moeten betalen. Lees hier het hele artikel uit BB. VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND De lessen van het keukentafelgesprek verhalen van zorgvragers uit Doetinchem  “Plotseling vroeg de consulent me: ‘Wat als de indicatie niet wordt verlengd?’ Ik viel helemaal stil. Wilde ze me nu zeggen dat het niet afgegeven zou worden? Oh, dat kan ook nog”, vertelt een moeder in het onlangs verschenen boek ‘Het keukentafelgesprek’. In het boek vertellen zorgvragers uit Doetinchem openhartig over hun keukentafelgesprek in 2015. Ook andere gemeenten kunnen leren van de ervaringen in dit boek. Auteur Anja Klein volgt als journalist de veranderingen in de zorg. Zij schrijft verhalen over het keukentafelgesprek. Deze zijn gebundeld in een boek. Lees hier de blog.   Wageningen wil de burger zoveel mogelijk invloed geven bij de invulling van het sociaal beleid.   Hoe pak je dat aan? ‘We beginnen bij de vraag, niet bij het aanbod,’ zegt wethouder Lara de Brito. ‘Samen Wageningen houdt in dat we bij het formuleren en invullen van ons sociaal beleid zoveel mogelijk directe invloed geven aan inwoners en aan de mensen die in Wageningen werken. We spreken ook wel van co-creatie, dus dat je samen beslist hoe je beleid eruit gaat zien. Dat betekent dat de gemeente niet toch nog het laatste woord heeft, want de gemeente is niets meer of minder dan een onderdeel van de stad. Ik denk dat directe democratie een van de belangrijkste thema’s is en wordt de komende jaren.’ Lees hier het hele artikel uit WMO Magazine.   Één adviesraad sociaal domein biedt bredere blik in de Gemeente Lansingerland  De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om burgers te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Maar hoe doe je dat als gemeente? Lansingerland koos voor één orgaan: de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Vooral vanwege de brede blik ervan, aldus wethouder Ankie van Tatenhove. Lang voor de decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie in 2015 liet Lansingerland zich al adviseren door burgers. Zo kende de gemeente de adviesraad Wmo en de cliëntenraad Wwb (Wet werk en bijstand). Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie): ‘We waren erg tevreden over beide want ze waren van grote waarde. Ze hebben ons geadviseerd over alle verordeningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en werk en bijstand. Het waren hele lappen tekst waar ze zich doorheen moesten werken, en dat hebben ze prima gedaan.’ Daarnaast kon het college van B en W bij hen terecht met specifieke vragen en kreeg hij ongevraagde adviezen. ‘We wilden beide adviesorganen daarom niet kwijt.’ Lees hier meer.  Auteur: Paul van der Zwan    Beter beleid met nieuwe cliëntenparticipatie in Leeuwarden  Met het vervagen van de grenzen binnen het sociaal domein, verandert ook de cliëntenparticipatie. In veel gemeenten is er een ontwikkeling gaande richting één adviesraad voor het gehele veld van zorg, werk & inkomen en jeugd. Zo ook in Leeuwarden, waar ze met deze complexe en gevoelige materie niet over één nacht ijs gaan. Bron Movisie, lees meer.   Tablet helpt oudere in Born langer zelfstandig wonen   In een seniorencomplex in Born werd een Wifi-netwerk aangelegd. Bewoners die dat wilden, kregen een tablet en training om er gebruik van te maken. De woningcorporatie, zorginstelling en de gemeente hebben hun krachten gebundeld om oudere huurders zo lang mogelijk verantwoord en prettig zelfstandig te laten wonen. Lees meer hier.

AGENDA 2016 

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam