Nieuwsbrief 54

Geachte lezer, Op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei jl. moesten de leden enkele knopen doorhakken over de nieuwe koers van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Eén van de onderwerpen op de agenda was het goedkeuren van de gewijzigde statuten. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet dan tenminste ook 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dit was helaas niet het geval tijdens deze ALV. De statuten schrijven dan voor dat er een nieuwe ALV georganiseerd moet worden. Hier kan een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze ALV moet binnen vier weken na de eerdere vergadering plaats hebben, dus vóór 15 juni. Op 14 juni was het zover. Er waren 14 leden aanwezig en we hadden ca. 30 machtigingen ontvangen van leden. Naast het ‘statuten’ item werd vooral gediscussieerd over onderwerpen die in het land spelen. Lokale ‘zichtbaarheid’ van adviesraden bleek de rode draad tijdens de vergadering. Zichtbaarheid en bekendheid naar buiten, en vooral communicatie met de achterban, de gemeente en andere organisaties in het sociale domein. Ook tijdens de eerder gehouden ledenraadplegingen in het land was dit een belangrijk onderwerp. De Koepel gaat hier de komende tijd dan ook extra aandacht aan besteden. Op het programma staan diverse ontwerpen zoals het ontwikkelen van een nieuw online platform waarop leden gemakkelijk informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen, vragen kunnen stellen en ook direct met elkaar in contact kunnen treden. Verder staat op het programma dat er een update komt van de PR-map, waarin we veel recente voorbeelden uit het land zullen delen.  Vooralsnog stellen wij alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen wij u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- en of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  De Koepel is dit jaar met vakantie van 15 juli t/m 12 augustus en in deze periode niet (telefonisch) bereikbaar.  

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Bereikbaarheid KOEPEL  Het landelijk bureau Koepel Adviesraden Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur, tel. (06) 23 41 40 48 /secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het secretariaat van de Koepel is ondergebracht bij Ieder(in). Omdat ‘onze’ Diane per week 16 uur voor de Koepel werkzaam is en wij graag willen dat de Koepel absoluut 4 dagen per week telefonisch bereikbaar is, zorgt het secretariaat van Ieder(in) daarvoor. Dat betekent dat als Diane afwezig is de telefoon van de Koepel staat doorgeschakeld naar de secretaresses van Ieder(in). De telefoon kan dan worden opgenomen met Ieder(in), in plaats van met de Koepel. Zo streven wij naar optimale bereikbaarheid van de Koepel voor haar leden. Dat is vervelend maar op dit moment is daar geen oplossing voor en moeten we roeien met de spreekwoordelijke ‘riemen’. Zomervakantie KOEPEL  De Koepel is dit jaar met vakantie van 15 juli t/m 12 augustus en in deze periode niet (telefonisch) bereikbaar. Uiteraard kunt u de Koepel wel een mail sturen. Deze zal pas na 12 augustus worden behandeld. Wij wensen u een fijne vakantie in goede gezondheid en hopelijk met zomers weer! Terugblik op ALV  Op het afgeschermde ledendeel van de website treft u alle informatie aan over de ALV van 18 mei jl. Verder kunnen we melden dat op de EXTRA ALV van 14 juni 2016. de statutenwijziging is goedgekeurd. Klik hier om op het afgeschermde deel te komen en kies vervolgens voor informatie over de ALV’s. 
  • Agenda ALV 18 mei 2016
  • Notulen ALV 5 november 2015
  • Activiteitenplan Koepel 2016-2017
  • Foto's ALV 18 mei 2016
  • Videoregistratie ALV 18 mei 2016
  • Presentatie Hary Kruiter
Bloggers gevraagd  Er speelt van alles in het sociale domein in ons land, zowel op landelijk, regionaal maar vooral op lokaal niveau. Wij willen de adviesraden in het land zo optimaal mogelijk informeren en het liefst zo actueel mogelijk. Er wordt veel geschreven en gereageerd op ontwikkelingen en actuele onderwerpen. Leest u iets dat om uw reactie vraagt? Stuur dan gewoon een mail naarcommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl en wij plaatsen dit op onze website als een blog en delen het via LinkedIn LinkedIn en Twitter @KoepelASD Programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)  Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal de AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het landelijk programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, Zorgbelang Nederland en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Lees hier meer over AVI II Lees hier het laatste juridische nieuws voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein  Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze onderwerpen. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz, het abonnement biedt nog meer voordelen. De Koepel stelt de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de website. Themakaarten Wmo  Wilt u snel een schets van een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop? Movisie, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en het programma Aandacht voor Iedereen hebben hun kennis van belangrijke en actuele thema's gebundeld in achttien themakaarten van één A4. Handig voor u als adviesraad, als cliëntenorganisatie en –raad wanneer u op zoek bent naar compacte informatie over een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop. Elke themakaart geeft een korte beschrijving van het onderwerp, de actuele ontwikkelingen, wat de Wmo-raad ervan kan vinden en waar meer informatie te vinden is. Klik hier voor meer info.   Noteer alvast in uw agenda  27 oktober 2016 Algemene Ledenvergadering Koepel Adviesraden Sociaal Domein met aansluitend de 5e Hanny van Leeuwenlezing. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit plaatsvinden in Den Haag. Meer informatie volgt z.s.m. 8 voorbeelden huishoudelijk reglement adviesraad sociaal domein.  Werkt u al als adviesraad sociaal domein? Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft dit orgaan? Hoe is de communicatie tussen adviesraad en college van Burgemeester en Wethouders geregeld? Sociaal Web verzamelde acht voorbeelden van een huishoudelijk reglement adviesraad sociaal domein. Lees hier meer

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Overall rapportage sociaal domein 2015: Rondom de transitie  Deze rapportage betreft de monitoring van de eerste stappen die gemeenten in het sociaal domein hebben gezet. In beleidstermen wordt dit de ‘transitie’ genoemd. Op dit moment is men bezig om het sociaal domein naar de bedoeling van de verschillende betrokken wetten in te richten. Dat wordt de `transformatie’ genoemd. Deze rapportage is nog vooral gericht op de transitiefase en biedt de eerste inzichten in de inrichting van het sociaal domein. Na deze rapportage volgen er in elk geval nog twee, waarin kan worden voortgebouwd op deze eerste inzichten. De rapportage is opgesteld in vier delen. Het eerste deel, deel A, gaat in op de ontwikkeling van voorzieningen in het sociaal domein. De analyse blijft hierin beperkt tot de drie onderliggende wetten: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In deel B komen aan bod de gevolgen voor de kwaliteit van leven, en de rol die zelfredzaamheid en participatie hierin spelen. hoe drie verschillende gemeenten hun rol hebben opgepakt om het sociaal domein in te richten in het licht van de doelen van de onderliggende wetten. In deel D, uitgevoerd door KPMG Plexus, worden een vijftal bestuurlijke aspecten die relevant zijn voor de inrichting van het sociaal domein beschreven. Hier treft u de complete rapportage en hier treft u een samenvatting. Van Rijn: 'Laat mensen zelf bepalen waar ze zorg krijgen'  Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zet volgende stap met persoonsvolgende bekostiging. Vanaf volgend jaar starten de regio's Zuid-Limburg (ouderenzorg) en Rotterdam (gehandicaptenzorg) een experiment met persoonsvolgende inkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op. Lees hier meer.

WMO2015

Nieuwe regels tegen vechtcontracten WMO  Geen vechtcontracten onder de reële kostprijs meer in de Wmo-hulp voor ouderen en mensen met een beperking. Dat regelt een voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, meldt Rijksoverheid.  Van Rijn: “We hebben te vaak gezien dat onverantwoord marktgedrag en vechtcontracten een race to the bottom veroorzaken. Medewerkers en cliënten plukken daar de zure vruchten van, omdat ze hun baan of vertrouwde hulp kwijtraken. Met deze nieuwe spelregels roepen we dat een halt toe. Gemeenten kunnen vechtcontracten hiermee buiten de deur houden. We willen zekerheid voor cliënten en medewerkers: goede zorg en een fatsoenlijk loon.” Lees hier meer. Veel onrust in het land over gemeentelijke overschotten Wmo-gelden  De afgelopen weken was er veel te doen over de gemeentelijke overschotten. Boosheid en verontwaardiging stapelden zich  snel op.  Veel burgers reageerden in lokale media en ook de landelijke media stonden bol met beschouwingen over dit onderwerp.  U heeft dit allemaal kunnen volgen. Ter illustratie hierbij één lokale reactie uit Veenendaal. “Als ik op 2 juni 2016 in Veenendaalse Krant lees dat de gemeente Veenendaal trots is dat ze 4,5 miljoen euro hebben overhouden van de ontvangen Wmo-gelden, ben ik boos, machteloos, teleurgesteld en verdrietig tegelijk. En dat gevoel wordt nog eens versterkt als er door de gemeente overwogen wordt om het zorggeld dat ze niet hebben besteed, enkele miljoenen, te besteden aan andere zaken zoals pimpen van het winkelcentrum en gratis parkeren.” Lees hier het hele artikelWmo-geld over in uw gemeente? Wat kunt u doen?  Dat geld op de plank blijft liggen, is wellicht goed nieuws voor de gemeentebegroting maar slecht nieuws voor mensen die een beroep doen op de Wmo. Het geld is namelijk niet over omdat het niet nodig was, het geld is over omdat het niet op de juiste plek terecht is gekomen. Wat gemeenten ‘mogen’ met het Wmo-geld dat zij in 2015 over hebben gehouden? Lees hier meer.  Gemeenteraden moeten WMO-verordeningen onder de loep nemen  Niet alleen beleidsmakers en bestuurders, maar ook gemeenteraden zijn aan zet na de uitspraak van de hoogste rechter over de huishoudelijke hulp. Om toekomstig gerechtelijke gedoe te voorkomen, moet er een landelijk vastgesteld objectief normenkader komen, waarin wordt vastgelegd hoeveel uur nodig is om een huis schoon te houden. Dat stellen respectievelijk Wmo-juristen Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf advocaten) en Bernard de Leest (Zumpolle advocaten). De gemeenteraden moeten controleren of de verordeningen in lijn met de Wmo 2015 liggen. Ook moeten ze door de raad zijn goedgekeurd. Lees hier het hele artikel uit Binnenlands BestuurLeren van de chaos van de huishoudelijke hulp  Er zijn nauwelijks onderwerpen geweest waar de afgelopen maanden in de media zo veel over te doen is geweest als over de huishoudelijke hulp. Zaken als massaontslagen, faillissementen van zorginstellingen, klachten, bezwaarschriften en boze reacties van ouderen die fors gekort waren op de huishoudelijke hulp domineerden het nieuws. Als je het in een enkel woord moet duiden, komt chaos het meest in de buurt. Hoe is die chaos ontstaan en hoe komen we eruit? Dat zijn de twee hamvragen. Van de eerste kunnen we leren wat verkeerd is gegaan en de tweede vraag helpt om de juiste dingen te gaan doen. Lees hier de hele blog. Kompas Right to Challenge in de Wmo  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het ‘Right to Challenge’ opgenomen: de mogelijkheid dat bewoners en buurtinitiatieven zorg- en ondersteuningstaken op zich nemen en betrokken worden bij de uitvoering van het Wmo-beleid. Het Right to Challenge stimuleert burgers daadwerkelijk om actief te zijn in hun buurt en mee te werken aan nieuwe initiatieven. Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), Movisie en Vilans hebben een handreiking gemaakt voor gemeenten en buurtinitiatieven om het Right to Challenge zo goed mogelijk te benutten binnen de Wmo. Met inspirerende voorbeelden en interviews. Lees hier meer.  Handige informatiekaart over het klachtrecht Wmo  Het is voor burgers die gebruikmaken van de Wmo van belang dat zij weten hoe de klachtenregeling in elkaar zit en hoe de gemeente ermee omgaat. De informatiekaart biedt gemeenten meer inzicht in het klachtrecht in de Wmo 2015. De informatiekaart signaleert enkele actuele ontwikkelingen en geeft suggesties over hoe om te gaan met klachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wijze van afhandeling van klachten eenvoudig en transparant moet zijn voor de burger. Lees hier meer.  

JEUGDZORG

VNG constateert tekorten op jeugdhulp  Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 42 jeugdhulpregio’s blijkt dat gemeenten kampen met grote tekorten op jeugdhulp. Uit een eerdere voortgangsmonitor bleek dat ruim driekwart van de gemeenten (76 procent) gemeentelijke middelen toevoegde aan het jeugdhulpbudget om dit kalenderjaar uit te komen. De helft van de jeugdhulpregio’s houdt er rekening mee dat ze dit jaar uitkomen op een tekort wat betreft het jeugdhulpbudget. Lees hier meer.   Jeugdhulp kan beter door goede communicatie en vertrouwen  De kwaliteit van de jeugdzorg kan alleen verbeteren als gemeenten, hulpverleners en cliënten een duurzame dialoog aangaan op basis van onderling vertrouwen. Ook hebben gemeenten te weinig zicht op de oorzaken van de groeiende vraag naar jeugdhulp. De kwaliteit van de jeugdzorg kan alleen verbeteren als gemeenten, hulpverleners en cliënten een duurzame dialoog aangaan op basis van onderling vertrouwen. Ook hebben gemeenten te weinig zicht op de oorzaken van de groeiende vraag naar jeugdhulp. Dat concludeert Bert Bröcking van de Tilburg University in zijn promotieonderzoek Sturen zonder schuren: De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp. Goede relaties tussen cliënten, hulpverleners en overheid zijn cruciaal in de verbetering van de jeugdhulp, aldus Bröcking. Maar daar ontbreekt het nu nogal eens aan. Lees meer. VNG nieuwsbrief over raamcontracten Jeugd en Wmo (juni)  De VNG beheert namens de gemeenten de raamovereenkomsten Jeugd en Wmo én legt verantwoording af aan de leden over de collectief gefinancierde taken. De juni nieuwsbrief van het team Landelijke Coördinatie Sociaal Domeine is deze week verzonden naar gemeenten. Goed om hiervan als adviesraad op de hoogte te zijn.  Hier treft u meer info. Hulp aan '18-plus' jongeren: handreiking voor gemeenten  Er is een groep jongeren die wat meer ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Om deze 18-plussers de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In deze handreiking van de VNG en het NJi vindt u alle informatie bij elkaar.  Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde samen met een gemeentelijke werkgroep in opdracht van de VNG een stappenplan en een wettenschema. Ook verzamelden zij praktische voorbeelden. Lees meer. Zicht op de toegang tot jeugdhulp  Na de decentralisaties kunnen allerlei professionals en voorzieningen via diverse toegangspoorten signaleren en (door)verwijzen om jeugdhulp te organiseren. Uitgangspunt is dat ondanks die verschillende routes de zorg goed toegankelijk is en blijft. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke toegangspoorten en verwijzers er zijn en hoe de diverse toegangsprocedures verlopen. Hoe krijgen ze daar een helder en betrouwbaar beeld van? Lees hier meer. Tien procent van de jongeren krijgt jeugdhulp  Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat meldt dat vorig jaar in totaal 356.00 jongeren hulp ontvingen. In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd: daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblematiek. Lees hier meer.   

WET LANGDURIGE ZORG

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel  De bezuinigingen van 500 miljoen euro op de verpleeg- en gehandicaptenzorg zijn van tafel. Dat melde staatssecretaris Van Rijn onlangs (13 juni) bij een bezoek aan een Haags verpleeghuis. De bezuinigingen werden aangekondigd bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), maar het plan stuitte op veel weerstand. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gaf aan dat het veel banen zou kosten in de sector. Cliëntenorganisatie LOC, Zeggenschap in zorg startte een petitie tegen de plannen. Ruim 16.000 mensen zetten daar hun handtekening onder. Lees hier meer.    OPINIE: Cliënt in langdurige zorg kan niet terug naar Wmo   Mensen met een zware zorgvraag zijn niet altijd beter af in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zegt Marcel de Krosse van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een zware indicatie voor zorg betekent ook een hogere eigen bijdrage. Zit je eenmaal in de Wet langdurige zorg, kun je niet terug naar de Zorgverzekeringswet of naar de Wmo. Wlz is levenslang. Aldus Marcel de Krosse, strategisch adviseur van het CIZ, op de website van Zorgvisie. De Krosse heeft een analyse gemaakt van de jaarcijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg over 2015. Vaak willen mensen die veel zorg nodig hebben liever onder de Wlz vallen, omdat ze denken dat het minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. Niets is minder waar, volgens De Krosse. Lees hier meer. PARTICIPATIEWET Participatiewet moet positie cliënt versterken  Gemeenten moeten verplicht beschut werken gaan organiseren, zo stelt staatssecretaris Klijnsma. Dát is een verbetering, vindt de LCR. Het zou mooi zijn als andere punten in de Participatiewet ook beter worden geregeld. Dan gaat het om de positie van de cliënt die wel veel plichten heeft maar weinig rechten. Maar het gaat ook om de naadloze aansluiting van de Participatiewet op Wajong 2015 en het optreden tegen verdringing op de arbeidsmarkt. Extra aandacht vraagt de LCR voor cliëntenparticipatie. Lees hier meer. Terugdringen onbetaald werk: helpt een wettelijke verdringingstoets?   Om te voorkomen dat er verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt door werken met behoud van uitkering, ‘verplicht’ vrijwilligerswerk en re-integratietrajecten, ligt er een SP-initiatiefwetsvoorstel ‘Verdringingstoets’. De LCR ziet als voordeel van de Verdringingstoets dat er minder willekeur zal zijn, waardoor uitkeringsgerechtigden niet onbetaald moeten werken tegen het belang van henzelf en anderen in. Maar, zo vindt de LCR, hierbij moet ook gekeken worden naar het belang van mensen die via praktijkgerichte scholing werk verrichten, uiteraard onder goede voorwaarden. De LCR vraagt zich tevens af of de verdringingstoets er niet toe leidt dat zinvol vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie helemaal onmogelijk wordt gemaakt. Lees meer. Snel meer beschutte werkplekken  In 2015 zijn er in totaal 44 plekken voor beschut werk gerealiseerd. Dit terwijl er geld beschikbaar was voor in totaal 1600 plekken. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt staatssecretaris Jetta Klijnsma.  ‘Het streven van het kabinet is om te komen tot  een inclusieve arbeidsmarkt die plaats biedt aan iedereen met een arbeidsvermogen in een zo regulier mogelijke setting. Voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden loonvormende arbeid kunnen verrichten is beschut werk opgenomen in de Participatiewet. Voor beschut is ook geld vrijgemaakt. De meerderheid van de gemeenten zet dit geld echter in voor andere doeleinden.’ Lees Lees hier meer. SER: Behoud SW-bedrijven  Bij gebrek aan alternatief moeten de werkplaatsen open blijven. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het aantal sociale werkbedrijven afneemt, terwijl er nog geen nieuwe alternatieven zijn. Volgens de SER moeten de SW-bedrijven juist in leven worden gehouden. Er werd verwacht dat er zo'n 1600 nieuwe beschutte werkplekken bij zouden komen, maar volgens de Kamerbrief van april dit jaar werden tot februari 2016 maar 162 aanvragen positief beoordeeld. De voorziening van beschut werk is ondergebracht bij de gemeente, maar loopt nog niet goed. Sommige gemeenten hebben nog niet eens een aanvraag lopen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Lees hier meer. Verbinding Wmo en Participatiewet: hoe gaat het eigenlijk?  De helft van de kwetsbare mensen die met de Participatiewet te maken heeft, heeft ook andere vormen van ondersteuning nodig. Meer verbinding tussen de Wmo en de Partipatiewet ligt dus voor de hand, betogen Marjet van Houten en Charlotte Hanzon van Movisie. Lees hier meerKennisdossier: Werk door mensen met een arbeidsbeperking  Het programma Aandacht voor Iedereen heeft een nieuw kennisdossier uitgebracht. Dit kennisdossier biedt een overzicht vanuit cliëntenperspectief. De overheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk een gewone baan hebben, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en kunnen meedoen aan de samenleving. Sinds de invoering van de Participatiewet  op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor die arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Lees hier het kennisdossierNieuwe website: Routewijzer naar werk  Wie psychisch kwetsbaar is en ondersteuning zoekt om werk te vinden of te houden, kan nu terecht bij de Routewijzer naar werk (klik). De site helpt mensen met informatie om zich zo te kunnen oriënteren op werk of verder willen ontwikkelen in hun werk. Met deze informatie kunnen zij zich voorbereiden op de gesprekken daarover met de klantmanager van gemeente, UWV of de werkgever. De website is een gezamenlijk project van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).  Lees hier meer.     

OVERIG NIEUWS 

Simpel en effectief: het Burger Interactiepunt  Een bijzondere manier van burgerparticipatie, aan de hand van Burger Interactiepunten, laat zien dat burger en gemeente samen verantwoordelijkheid nemen. Lees hier meerPatiëntenfederatie NPCF vernieuwt DigitaleZorgGids!  Patiëntenfederatie NPCF lanceert een nieuwe DigitaleZorgGids! Een geheel vernieuwde site vol informatie en ervaringen over digitale zorgdiensten en -producten. U ontdekt op een laagdrempelige manier wat digitale zorg is, hoe u het kunt toepassen en wat de mogelijkheden zijn. Geen blabla over digitale gadgets, maar échte verhalen van mensen die digitale zorg gebruiken in hun leven. Klik hier voor dit vernieuwde kanaal.  VN verdrag: Toegankelijkheid wordt de norm  Sinds 14 juni ligt het door Nederland geratificeerde VN-verdrag ter inzage bij de Verenigde Naties in New York. Daar zal het 30 dagen liggen. 10 jaar na aanname door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties treedt op 14 juli het verdrag in Nederland in werking. Ratificatie van het VN-verdrag betekent dat de overheid sommige wetten en beleid moet doorlichten. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het maakt de positie van mensen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat zij op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk, en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen. Door middel van het Verdrag kunnen mensen dat bij de rechter afdwingen. Lees hier meer. Vergelijk kwaliteit en aanbod zorg  Voor gemeenten, met name voor de sociale wijkteams, is het niet altijd eenvoudig om zicht te hebben op het arsenaal aan zorgverleners dat zij hun bewoners kunnen bieden. Laat staan op de kwaliteit van die zorg. www.steunwijzer.nl/ brengt daar verandering in. De site brengt alle gecontracteerde professionals in beeld. Het idee is dat de Wmo-consulent tijdens het keukentafelgesprek op de website wijst, of er met de zorgvrager een kijkje op neemt. Van gemeenten vraagt dat uiteraard dat het aanbod geïnventariseerd moet worden. Het voordeel daarvan is dat je overzicht breder wordt. Verwijzers kennen logischerwijs ook maar een deel van het totale aanbod en je verwijst meestal naar dat wat je kent en vertrouwt. Maar dat hoeft voor de zorgvrager niet per sé de beste optie te zijn. De kracht van Steunwijzer is dat de basis erg simpel en overzichtelijk is, zonder toeters en bellen. Iedere gemeente kan het in de eigen huisstijl gebruiken. De website is bewust generiek ontwikkeld, zodat het geen lokale oplossing is. Bovendien maakt het gebruik van de productcodes van de VNG en van de Zelfredzaamheid-Matrix. Goed om het hier met uw gemeente over te hebben. Nieuw werkboek: samenwerken met mantelzorgers  'Zonder mantelzorgers kan het niet. Dan kunnen we de zorg in Nederland niet overeind houden. Dat besef is de afgelopen jaren doorgedrongen. Het leven wint zo veel aan waarde door betrokkenheid van familie.' Met die woorden trapte staatsecretaris Van Rijn het slotcongres af van het programma In voor Mantelzorg in het Spant in Bussum. Tachtig zorgorganisaties werkten aan het verbeteren van de samenwerking met mantelzorgers. Hun ervaringen en gebruikte instrumenten zijn terug te vinden in het digitale werkboek 'Verder in Samenwerking', ter inspiratie van anderen... Lees hier meer en tevens kun u hier het werkboek downloaden. De Nieuwe Praktijk  De Nieuwe Praktijk is hét platform voor zorgverleners en zorgprofessionals met aansprekende en leerzame verhalen en interviews uit De Nieuwe Praktijk. Het platform wil vernieuwers in de zorg verbinden en nieuwe initiatieven een podium bieden.  Laat u op deze site informeren en inspireren door het delen van goede voorbeelden en de geleerde lessen uit de praktijk. Dit en de overwonnen hobbels van professionals uit uw werkveld dragen bij aan de beweging in de zorg.  http://www.denieuwepraktijk.nl/ App tegen eenzaamheid onder ouderen  Oscar Senior moet ervoor gaan zorgen dat senioren gemakkelijker contact met vrienden en familie kunnen houden. Op deze manier kan het gevoel van eenzaamheid verminderen. De app Oscar Senior moet ervoor gaan zorgen dat senioren gemakkelijker contact met vrienden en familie kunnen houden. Oscar Senior is een gratis app die geschikt is voor de meeste tablets en smartphones. De app is zo ontwikkeld dat ook ouderen die geen verstand hebben van computers ermee om kunnen gaan. Daardoor kunnen ze op een gemakkelijke manier betrokken worden bij de digitale samenleving en het contact met familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook met zorgverleners, onderhouden. Lees hier meerWerkplaatsen Sociaal Domein van start  De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn de opvolgers van de Wmo-werkplaatsen en als regionale samenwerkingsverbanden gericht op het brede sociale domein in hun regio. In de werkplaats werken onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg, welzijn, burgers en cliënten samen aan maatschappelijke vraagstukken. Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grotere gemeente als trekker. Het ministerie van VWS geeft voor drie jaar een basissubsidie. Lees hier meer. Het beste voor de buurt op nieuw platform Buurtwijs  De buurtboerderij, een theateroptocht door de straat, een buurthuis in eigen beheer van de bewoners. Allemaal initiatieven die zijn opgestart met de beste bedoelingen. Maar doen we dit ook op de beste manier? Op 10 mei wordt het nieuwe platform Buurtwijs (www.buurtwijs.nl) gelanceerd. Uniek aan het platform is de aandacht voor het methodisch werken aan buurtontwikkeling en het stimuleren van ‘evidence informed’ werken door praktijkervaringen en (wetenschappelijke) kennis te combineren. Lees hier meer. SCP: Zorgcontinuïteit prioriteit bij de transitie sociaal domein  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente – en niet langer het Rijk - verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die langdurige zorg nodig hebben; de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én voor de jeugdzorg. In de "Overall rapportage sociaal domein. Rondom de transitie“ schetst het SCP de ontwikkelingen voorafgaand aan de transitie en de stand van zaken er vlak na. Uit deze rapportage blijkt dat ongeveer 1 op de 8 Nederlanders in 2015 gebruik maakte van een individuele voorziening in het sociaal domein. Van de ongeveer 2,1 miljoen mensen die in 2015 een individuele voorziening in het sociaal domein gebruikten, deed ongeveer 1/6 dit op basis van de Jeugdwet, 1/3 op basis van de Participatiewet en de helft op basis van de Wmo 2015. De meerderheid gebruikt een voorziening op één van de drie decentralisatieterreinen: 7% gebruikt voorzieningen op twee of drie terreinen. Bij 12% van de huishoudens komen combinaties van voorzieningen op twee of drie terreinen voor. Lees hier meer. Op weg naar meervoudige democratie  Groot onderhoud en een radicale omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. Dat is waar de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur toe oproept. Lees hier meer.   

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Adviesraad stopt na ruzie met Waalwijk  Het is aan de orde van de dag: binnen veel adviesraden heerst onvrede over hun relatie met de gemeente. Steeds vaker leggen raden hun werkzaamheden neer, zo onlangs nog in Waalwijk. Lees hier meer. Lokale zichtbaarheid steeds belangrijker  Onbekend maakt onbemind is het spreekwoord. De omvorming of zelfs vervanging van Wmo-raden naar en door brede Participatieraden c.q. adviesraden Sociaal Domein gaat gepaard met een herbezinning op contacten met achterban en burgers. In contact komen en blijven blijkt op veel plaatsen moeilijk en in veel plaatsen schieten worden Facebookpagina’s, Twitteraccounts en nieuwe websites gebouwd om de zichtbaarheid te vergroten. Zo wil o.a. de Participatieraad Zevenaar bekender worden via een nieuwe website. Om meer bekendheid te krijgen lanceert de opvolger van de oude Wmo-raad op vrijdag 1 juli 2016 zijn eigen website. Via przevenaar.nl kan iedereen informatie vinden over de raad die advies geeft aan de gemeente en dient als klankbord voor inwoners. Ook kunnen inwoners op de website hun eigen inbreng achterlaten. In de twee jaar dat de raad actief is hebben de leden de nodige adviezen op het gebied van het sociale domein aan de gemeente afgegeven. Lelystad onderzoekt ervaring van cliënten met de Wmo  De gemeente Lelystad start een cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek worden gebruikers van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning, een scootmobiel, dagbesteding of een aanpassing in huis gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad schrijft steekproefsgewijs ongeveer 1200 Wmo cliënten aan met de vraag hun ervaringen anoniem te delen. Iedere gemeente is op grond van de Wmo verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren.  Lees meer. Sociale wijkteams: 10 gouden regels en valkuilen  Stichting VraagWijzer Nederland onderzocht de werking van sociale wijkteams. In hun rapport zijn de ervaringen van gemeenten Diemen, Dordrecht, Gouda, Katwijk, Rijswijk en Zwijndrecht verwerkt. Uit het onderzoek kwamen tien gouden regels en tien valkuilen naar voren. De gouden tips staan opgesomd in een blauw blok en de valkuilen in een rood blok. Daarna staan ze uitgebreid omschreven, zodat gemeenten en wijkteams hiervan kunnen leren. Lees hier meer. Mantelzorgondersteuning Amersfoort: wat willen mantelzorgers zelf?  Hoe willen mantelzorgers in Amersfoort door de gemeente ondersteund en gewaardeerd worden? In 2015 onderzocht Movisie dit op verzoek van de gemeente Amersfoort. Het onderzoek bleek het startpunt van een cultuurverandering. Nu, een jaar later, heeft de gemeente een nieuwe aanpak voor mantelzorgondersteuning. Lees hier meer. 

AGENDA 2016

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam