Nieuwsbrief 55

Geachte lezer, De vakantie van de Koepel is voorbij. Het bureau is weer volop aan de slag om de opdracht die ze vanuit de leden heeft meegekregen (vergroten van de lokale zichtbaarheid) in te vullen en uit te rollen. Inmiddels is het bureau versterkt met 2 parttime beleidsadviseurs die we in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Verder staan er diverse activiteiten gepland van de Koepel en zijn we als bureau druk bezig met de voorbereiding van de nieuwe website en het digitale ledenportaal dat we in het najaar graag online willen hebben. Kortom: we hebben veel nieuws vanuit de Koepel en nieuws uit het Sociaal Domein waarbij het hier en daar behoorlijk lijkt te rammelen. Vooralsnog stellen wij alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen wij u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- en of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

De Koepel als gesprekspartner  Lokale ‘zichtbaarheid’ van adviesraden bleek de rode draad tijdens de extra ALV. Zichtbaarheid naar buiten, bekendheid en vooral communicatie met de achterban, de gemeente en andere organisaties in het Sociaal Domein. Ook tijdens de eerdere ledenraadplegingen in het land was dit een belangrijk onderwerp. De Koepel gaat hier de komende tijd extra aandacht  aan besteden. Op het programma staan diverse ontwerpen zoals het ontwikkelen van een nieuw online platform waarop leden gemakkelijk zaken met elkaar kunnen delen, vragen kunnen stellen en ook direct met elkaar in contact kunnen treden. Verder staat een update van de PR-map op het programma, waarin we veel recente voorbeelden uit het land zullen delen. Op het afgeschermde deel voor de leden treft u onder de kop BIJEENKOMSTEN het document Meer contact met de Koepel Adviesraden Sociaal Domein?  Alleen voor leden. Ledenraadplegingen in het land: Wat vinden onze leden ervan?  Hier treft u een reactie van de Koepel op de samenvatting van de ledenraadplegingen voorjaar 2016. Lees hier de samenvatting van de ledenraadplegingen voorjaar 2016 (alleen voor leden).  Wij waarderen het dat er op zo’n positieve wijze is gereageerd op de ledenraadplegingen. Met de waardevolle input van onze leden krijgen wij een beter beeld van de ontwikkelingen en doorontwikkelingen van de Adviesraden en de behoeften die zij hebben in de ondersteuning vanuit de Koepel. Ook het komende najaar zullen wij weer een aantal ledenraadplegingen in het land organiseren. Te weten:
 • 8 september in Zwolle
 • 21 september in Rotterdam
 • 6 oktober in Roermond
N.a.v. opmerkingen die zijn gemaakt en vragen die zijn gesteld willen wij in het kort reageren:
 • Zichtbaarheid Koepel: De Koepel heeft een hele kleine bezetting en kan daardoor niet veelvuldig fysiek in het land aanwezig zijn. Daarom wil de Koepel vooral inzetten op technologie om elkaar: als Koepel en Adviesraden, en als Adviesraden onderling, te vinden en te verbinden.
 • Lokale-regionale bijeenkomsten: Op landelijk niveau wordt door partijen afgestemd wie wat voor zijn rekening neemt. Op lokaal niveau blijkt dat toch een stuk lastiger te zijn.
 • Werkwijze Adviesraad: De Koepel bepaalt niet wat de raden inhoudelijk doen. De Koepel wil vooral leden inspireren en expertise ontwikkelen en dit delen met en voor leden.
 • Faciliteren Adviesraden: Het is belangrijk dat gemeenten een gedegen visie ontwikkelen op de betrokkenheid van inwoners, cliënten en hun vertegenwoordigers. De Koepel neemt dit mee in de gesprekken met VNG en andere relevante partijen.
 • Lidmaatschap Koepel: Het bestuur toetst aan de hand van de opgestelde criteria en draagt de aspirant leden voor aan de Algemene Leden Vergadering. De ALV besluit over de toetreding van nieuwe leden in de vereniging.
Bureau Koepel versterkt met 2 parttime beleidsadviseurs  We zijn bijzonder blij om 2 nieuwe collega’s voor te kunnen stellen:    Antoinette Kat heeft nagenoeg altijd binnen het sociaal domein gewerkt, met name in de sfeer van bestuurlijke ondersteuning binnen basisonderwijs en welzijn. De afgelopen 15 jaar werkte zij o.a. voor een koepelvereniging van (brede) welzijnsorganisaties en voor een projectorganisatie op het gebied van re-integratie en sociaal ondernemerschap. Vanuit dit werk in ‘verandermanagement’ heeft zij altijd nauwe voeling gehad  en gehouden met de inhoud. akat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Yvonne Steemers werkt als zelfstandig adviseur in de patiëntenbeweging. Veelal projecten op het gebied van cliëntenparticipatie, WMO/sociaal domein, klachtenopvang in de zorg en kwaliteitsonderzoek in de zorg puur vanuit het cliëntenperspectief. Hiernaast is Yvonne voorzitter van de WMO Adviesraad Texel, AVI adviseur in Noord-Holland en was verder o.a. gemeenteraadslid in de Gemeente Velsen. ysteemers@koepeladviesradensociaaldomein.nl VN verdrag geratificeerd, wat nu? Een inclusieve samenleving begint lokaal  Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Wat moeten gemeenten doen? Maar vooral ook: wat kunt u als Adviesraad doen?  Lees hier een update over de status van het verdrag en tips voor Adviesraden. Zijn de gebouwen in uw gemeente toegankelijk? Om hier achter te komen kunt een VAC-advies aanvragen. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. Lees hier meerBloggers gevraagd  Er speelt van alles in het sociale domein in ons land, zowel op landelijk, regionaal maar vooral op lokaal niveau. Wij willen de adviesraden in het land het liefst zo optimaal en actueel mogelijk informeren. Er wordt veel geschreven en gereageerd op ontwikkelingen en actuele onderwerpen. Leest u iets dat om uw reactie vraagt? Stuur dan gewoon een mail naarcommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl en wij plaatsen dit op onze website als een blog en delen het via LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/2743698 en Twitter @KoepelASD. Lees hier het laatste juridische nieuws voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein  Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze onderwerpen. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz, het abonnement biedt nog meer voordelen. De Koepel stelt de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de websiteNoteer alvast in uw agenda: 27 oktober ALV en 5e Hannie van Leeuwenlezing  27 oktober Algemene Ledenvergadering Koepel Adviesraden Sociaal Domein met aansluitend de 5e Hannie van Leeuwenlezing. Deze gecombineerde bijeenkomst vindt plaats in Den Haag  bij Prins27 aan de Prinsegracht 27. Meer info over het programma volgt z.s.m.

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

'Verdere decentralisatie is onontkoombaar'  Het binnenlandse bestuur is beter af bij verdere decentralisatie. Maak gemeenten geheel verantwoordelijk voor het sociaal domein en geef ze ook een grotere vinger in de pap op economisch terrein. Dat betoogt voormalig WRR-lid Peter van Lieshout in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week. Volgens hem zet het proces van decentralisatie zich het komend decennium in versneld tempo door. De overheveling van taken van rijk richting gemeenten is een goede, noodzakelijke stap geweest, maar daarmee zijn we er nog niet. Vervolgstappen zijn nodig. Lees hier het hele artikel uit BB. De Wet Publieke Gezondheid en het sociaal domein  De gezondheid van mensen beïnvloedt hun deelname aan het maatschappelijk leven en andersom. Een gemeente heeft op beide terreinen een wettelijke taak. Hoe kan zij daarin slimme, effectieve combinaties maken? Hier enkele voorbeelden.   Cijfers en resultaten over uw eigen gemeente: Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl  De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze monitor geeft de gemeente een goed inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Lees hier meer.  Complexe zorg: ronddolen in niemandsland  Hoe kan het dat ondanks vrij ‘nette’ wetgeving, slimme jurisprudentie, goede bedoelingen en een tomeloze inzet van professionals en vrijwilligers, de hervormingen in de zorg nog lang niet goed uitpakken? Analyse van meldacties van Ieder(in) en andere organisaties leert dat gelijktijdig hervormen èn bezuinigen een bijna onmogelijke opgave is. Financiële belangen en zorg voor mensen staan op gespannen voet met elkaar. Verreweg de meeste klachten over de zorg komen voort uit lompe bezuinigingsacties van gemeenten. In de eerste periode van de hervormingen konden veel knelpunten nog worden gekwalificeerd als opstartperikelen of ‘kinderziekten’. Inmiddels is dat effect afgevlakt. We zien wel dat de lokale beleidsvrijheid er steeds vaker toe leidt dat in sommige gemeenten mensen met beperkingen er bekaaider vanaf komen dan in andere gemeenten. Ondanks de uitspraak van de hoogste rechter dat de werkelijke zorgvraag van mensen leidend moet zijn bij het vaststellen van het aanbod van zorg en ondersteuning, blijft een aantal gemeenten hardnekkig vasthouden aan een karig gehandicaptenbeleid. Lees hier het hele artikel van uit BB. De burger is niet zo zelfredzaam  Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht. Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliënten. Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten. Lees hier meer. 

WMO2015

Participatie binnen Wmo in de kiem gesmoord: Right to Challenge  De nieuwe Wmo 2015 biedt burgers de mogelijkheid om te participeren door hun gemeente uit te dagen zorgtaken door hen zelf te laten uitvoeren. Dit zogenoemde ‘Right to Challenge’ wordt echter door uiterst complexe aanbestedingsregels in de kiem gesmoord. Het Right to Challenge is een van de vernieuwingen in de Wmo 2015. Bij gemeentelijke verordening kunnen burgers zelf publieke taken uitvoeren die tot dan toe door gecontacteerde zorgaanbieders werden uitgevoerd. In plaats van dat het Wmo-budget automatisch naar een professionele thuiszorgorganisatie gaat, kan een door burgers zelf opgerichte zorgcoöperatie bijvoorbeeld ook aanspraak maken op dat zorggeld en meedingen met Wmo-aanbestedingen. Dit uit Groot-Brittannië overgewaaide concept 'Right to Challenge' hoort bij het streven van het kabinet naar een participatiemaatschappij waarbij burgers zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van zorg- en ondersteuningstaken. Lees hier het hele artikel uit Zorgvisie. Gemeenten maken rommeltje van huishoudelijke hulptoelage  Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk inwoners extra huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gering tarief. Hoe gemeenten dat doen, is één grote warboel. Bovendien is de informatie hierover moeilijk te vinden. Hoe is dat in uw gemeente geregeld? Signalen uit het land delen we graag met andere adviesraden in het land. Lees hier meer.  Stimulansz  organiseert actualiteitendagen Wmo  U weet dat de Koepel is lid is van Stimulanz en leden kunnen via de Koepel juridisch advies krijgen en vragen stellen. We merken helaas dat er weinig adviesraden gebruikmaken van dit aanbod. Dit najaar organiseert Stimulansz weer een serie Actualiteitendagen Wmo op verschillende plaatsen in het land. Een mooie gelegenheid om in een dagdeel te worden bijgepraat over ontwikkelingen in en rond de uitvoering van de Wmo. De bijeenkomsten zijn sterk op de praktijk gericht. Ze zijn bedoeld voor Wmo-consulenten, juridisch medewerkers, maar ook voor beleidsmedewerkers Wmo en anderen die bij de Wmo uitvoering betrokken zijn. Meer info treft u hier. Voorlopig programma:
 • Wmo-jurisprudentie
 • AWBZ-jurisprudentie op het gebied van het PGB, terugvordering, en indicatie van begeleiding. Wat valt daaruit te leren voor de uitvoering  én handhaving van de Wmo 2015?
 • Ook belichten we voorgenomen wijzigingen in de wetgeving en de ontwikkelingen in de relatie tussen Wmo 2015 en Wet langdurige zorg.
Namens de Koepel kan 1 lid / adviesraad van de Koepel (kosteloos) aanwezig zijn bij de middagbijeenkomsten. Interesse? Stuur dan een e-mail aan: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

JEUGDZORG

Wijzigt u contracten Wmo/Jeugd? Let op aanbestedingsregels  Als uw gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp tijdens de looptijd wil aanpassen, moet u rekening houden met de aanbestedingsregels. De publicatie 'Wijzigen van Europese contracten en subsidies' biedt gemeenten hierover informatie. Een tussentijdse aanpassing kan nodig zijn voor het toepassen van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten in zorgcontracten Wmo of Jeugdhulp. De nieuwe publicatie beschrijft de mogelijkheden en de beperkingen waar gemeenten bij een tussentijdse wijziging rekening mee moeten houden. Lees hier meer.  Veel beloven, weinig geven, doet geen gezin in vreugde leven  Iedereen doet mee in de participatiesamenleving. Maar gaat dat ook op voor kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezinnen? Isabel is één van de ongeveer 120.000 kinderen in Nederland met een beperking. Haar moeder Astrid van der Kooij verkent de uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein. Lees hier meer.

WET LANGDURIGE ZORG

‘Vergeten groep’ kinderen nog niet naar gemeenten  Gemeenten worden vanaf januari 2017 nog niet verantwoordelijk voor de bijna 2.400 kinderen met een zware verstandelijke beperking. Staatssecretaris Martin van Rijn (Jeugdzorg, PvdA) heeft besloten dat deze kinderen (de ‘vergeten groep’) … Lees hier meer.

PARTICIPATIEWET

Nieuwsflits Beschut Werk  Er is veel onduidelijkheid over de voorziening Beschut Werk. In deze informatiebrief geven wij een kort overzicht. Wij geven u tevens een voorzet voor de vragen die u aan uw gemeente kunt stellen over de lokale situatie. Klik hier voor de informatiebrief. Staatssecretaris Klijnsma, rekent u zich rijk met de één-meting banenafspraak?  De mooie cijfers die het kabinet presenteert rondom de banenafspraak liggen boven het streefgetal. De LCR vraagt zich af of de overheid zich rijk rekent. De LCR vraagt dan ook om een ambtelijk overleg. Om echt te zien of er meer mensen met een beperking aan het werk zijn gegaan moeten de CBS-cijfers en de cijfers uit de één-meting banenafspraak naast elkaar worden gelegd. De LCR heeft ook een brief  aan de Tweede Kamer gestuurd over de één-meting. Daarin en in deze brief aan de staatssecretaris vraagt de LCR zich af hoeveel echt nieuwe banen erbij zijn gekomen en hoeveel echt ‘nieuwe mensen’ aan het werk zijn gekomen. Veel banen worden gerealiseerd door Wsw-detacheringen en uitzendbanen. De LCR vindt dat de mensen die al voor de Wsw werkten en gedetacheerd zijn, niet mee zouden moeten tellen omdat zij al aan de slag waren. Het gaat niet om meer mensen met een beperking aan het werk. Lees hier meer. Opleiding ervaringsdeskundigen binnen armoedebestrijdingsproject ‘Sterk uit armoede’  Na de opleiding kunnen de deelnemers, gekoppeld aan een professional, betaald werk krijgen bij organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Door hun eigen ervaringen komen ze makkelijk ‘binnen’ bij mensen van de doelgroep. Ze begrijpen waar de ander tegenaan loopt en wat armoede en sociale uitsluiting met een mens doen. Gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat financieel bijdragen aan dit armoedebestrijdingsproject. Lees hier meer.  Een hartverwarmend mooi verhaal: Gijs heeft een baan!  Mensen met een handicap of beperking kunnen wel degelijk aan het werk. Werk waar zij plezier en een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Een mooi verhaal gaat over Gijs. Twee jaar geleden ontmoette ik hem voor het eerst. Net als ons gezin verblijft hij in het kampeerseizoen op dezelfde camping, Gijs. Gijs heeft het syndroom van Down. Lees hier het hele verhaal.  

OVERIG NIEUWS 

Uitnodiging try-out: DE MANTELZORGMONOLOGEN  op 15 september 2016  Amersfoort  Mantelzorg, het is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langdurig en onbetaald voor een partner, ouder, kind, vriend of kennis. Dit aantal neemt nog steeds toe. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? wat brengt het je? Waar loop je tegenaan als mantelzorger? In de theaterproductie ‘De Mantelzorgmonologen’ maakt u op een indringende wijze kennis met drie verschillende mantelzorgers; een jonge mantelzorger, een werkende mantelzorger en een oudere mantelzorger. Meer informatie treft u hier http://goo.gl/7MFtY7 Voor aanmelden / deze try-out kosteloos bij te wonen klik hier: https://goo.gl/jQK2dy Brandbrief over wijkverpleging  ActiZ stuurde onlangs (1 augustus) een brandbrief over de toenemende problemen in de wijkverpleging aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn. Meer patiënten, lagere vergoedingen, dreigende cliëntenstops en de beschikbaarheid van specialistische zorg zijn de grootste pijnpunten. Daarnaast neemt de druk op de wijkverpleegkundige toe als het gaat om 24-uurs beschikbaarheid en de toenemende registratielast. Een opeenstapeling van problemen die steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. ActiZ vraagt de bewindslieden om in actie te komen en te voorkomen dat de continuïteit van de zorg aan cliënten in gevaar komt. Ouderenorganisaties ANBO en UnieKBO, beroepsvereniging V&VN en collega branche-organisatie BTN delen de zorgen van ActiZ. Lees hier meer. Een Onbezorgde Oude Dag?  Onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie van de zorg voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het onderzoek beschrijft de transitie van institutionele zorg naar grote hervormingen in het sociale domein waaronder de zorg.  Het laat verder de integrale samenhang zien tussen de domeinen Wonen, Zorg en Welzijn zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. De literatuurstudie is aangevuld met een enquête onder 2800 hoofdhuurders van 50 jaar en ouder van Woonstichting SSW in De Bilt. Een maatschappelijk relevant onderwerp gelet op het structurele karakter van de vergrijzing enerzijds en de hervormingsmaatregelen anderzijds. Lees hier het hele onderzoek.  Slechts 1 op 5 gemeenten geeft juiste beschikking schuldhulp  Gemeentelijke schuldhulpverlening is gratis en moet verplicht worden aangeboden aan schuldenaren. De meeste gemeenten doen dat, maar niet volgens de regels. Dat leidt er toe dat mensen in grotere problemen kunnen komen. Hoe zit dat in uw gemeente? Lees hier meer.  45 projecten vernieuwing dagbesteding van Movisie  Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In dit rapport vindt u een beschrijving van 45 innovatieve projecten. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau rondom dagbesteding, een half jaar na de invoering van de decentralisaties. Het rapport geeft een breed overzicht van verschillende vormen van dagbesteding en de bijbehorende tarieven: van een open inloop tot begeleid vrijwilligerswerk en van arbeidsmatige dagbesteding tot sport voor mensen met een verstandelijke handicap. Alle beschreven projecten zijn gericht op kwaliteitsverbetering voor de cliënt of een kosteneffectieve manier van werken. Lees hier het hele rapport.

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Gemeente Lingewaard publiceert vanaf september tweewekelijks een filmpje over verschillende gebieden van het sociaal domein  Hiermee wil Lingewaard inspireren en laten zien welke initiatieven er zijn op gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Klik hier voor meer info. Gemeente Achtkarspelen  Onenigheid en politiek gedoe over de bestemming van het overschot op het sociaal domein heeft uiteindelijk geleid tot de val van het college van Achtkarspelen. Een door de PvdA ingediende motie van wantrouwen tegen het college van PvdA, FNP en GBA werd donderdagavond met elf stemmen voor en tien tegen aangenomen.  Voor zover bekend is Achtkarspelen de eerste gemeente waar de overschotten op het sociaal domein (zorg, jeugd, werk) hebben geleid tot het klappen van een coalitie. Veel gemeenten worstelen wel met hun overschotten op met name de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lees hier meer. Wmo Raad Lochem verkeert nog steeds in onzekerheid  Nog geen toestemming voor de vorming van een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Ging men er in de eerste helft van 2016 nog vanuit dat het College ons groen licht geven en de nieuwe verordening door de gemeenteraad in de vergadering van juni 2016 zou worden vastgesteld, dat bleek een verkeerd uitgangspunt.  Hier het bericht uit de nieuwsbrief van de Wmo Raad uit Lochem: “Onze Toekomstvisie is in december 2015 door het College naar de leden van de gemeenteraad gestuurd met de mededeling dat het College zich nog wilde beraden over de invulling van de nieuwe Adviesraad, dit mede op basis van het op 13 oktober 2014 door de Lochemse gemeenteraad aangenomen amendement. Totaal verbijsterd waren wij bij het horen van deze mededeling. Meer dan anderhalf jaar wachten wij nu al op een visie van het College, maar nog steeds is die er niet. Onze invulling van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein vinden ze blijkbaar niet vernieuwend genoeg. Nu wordt Movisie ingeschakeld om samen met ons en andere stakeholders, uit te zoeken wat de beste Adviesraad voor de gemeente Lochem zou zijn. Na de zomer zal dit proces van start gaan. Wij zullen meewerken aan deze zoektocht, maar vinden het erg jammer dat er geld wordt uitgegeven aan een bureau terwijl de oplossing kant en klaar op de plank ligt. “ Adviesraad Sociaal Domein Katwijk gooit het bijltje er bij neer. Wmo-beleid Katwijk onder de Haagse loep  Het is nog afwachten of staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) gaat ingrijpen in Katwijk. De Adviesraad Sociaal Domein Katwijk heeft het bijltje erbij neergegooid, omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015. Het is nog onduidelijk of staatssecretaris Martin van Rijn (Wmo, PvdA) gaat ingrijpen in Katwijk. De Adviesraad Sociaal Domein Katwijk heeft het bijltje erbij neergegooid, omdat de gemeente zijn Wmo-beleid niet in lijn wil brengen met de Wmo 2015. Het ministerie weet ervan en heeft inmiddels zijn oor bij de gemeente te luister gelegd. Lees hier een artikel BB. Lees hier het persbericht van de Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

AGENDA 2016

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam