Nieuwsbrief 56

Geachte lezer, Met de 5e Hannie van Leeuwen-Lezing op 27 oktober in het verschiet, voorafgegaan door een ALV van de Koepel, zijn we druk met de organisatie en het contact met de leden. Het bureau is de laatste weken vooral druk met ledenraadpleging, zowel fysiek in het land als ook middels het telefonische spreekuur. Verder is er weer veel te melden over het sociale domein. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen wij u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

27 oktober ALV en 5e Hannie van Leeuwenlezing  27 oktober Algemene Ledenvergadering Koepel Adviesraden Sociaal Domein met aansluitend de 5e Hannie van Leeuwenlezing. Deze gecombineerde bijeenkomsten vinden plaats in Den Haag  bij Prins27 aan de Prinsegracht 27. Meer info over het programma treft u hier. Agenda spreekuur Koepel Adviesraden Sociaal Domein alleen voor leden  Dinsdagavond 25 oktober - 8 & 22 november en 6 december tussen 20 en 21 uur a.s. (alleen voor leden). Meer informatie. Blog: Ervaringsdeskundigheid in adviesraden  Antoinette Kat, beleidsmedewerker van de Koepel ASD, schrijft enkele blogs naar aanleiding van contacten met adviesraden in het land. Dit is de eerste blog in een kleine serie over de rol van ervaringsdeskundigheid in de adviesraden sociaal domein. “Verleden week sprak ik een bestuurslid van een Adviesraad Sociaal Domein van een middelgrote gemeente in Noord-Holland. Hij vertelde over het werk van de raad en waar ze mee bezig zijn. Hij meldde trots dat er zoveel deskundigheid in zijn raad zat en in een rits van functies en beroepen kwamen die voorbij. En op mijn vraag of deze mensen ook ervaringsdeskundig zijn, was het even stil. Ja, hijzelf als ouder van een zoon met beperkingen. Maar verder? Hij wist het niet en we hebben een tijdje gesproken waarom ervaringsdeskundigheid in een raad nuttig en nodig is.”Lees hier de hele blog. Nieuwe PR map Koepel voor Adviesraden Sociaal Domein beschikbaar  Onlangs is de nieuwe Handreiking PR & Communicatie voor adviesraden gepubliceerd op het afgeschermde deel van de website. Dit document geeft oplossingen en richting aan zichtbaarheid waar veel adviesraden in het land naar op zoek zijn. Het document is onlangs vernieuwd en alleen beschikbaar voor leden van de Koepel. Bloggers gevraagd  Er speelt van alles in het sociale domein in ons land, zowel op landelijk, regionaal maar vooral op lokaal niveau. Wij willen de adviesraden in het land zo optimaal mogelijk informeren en liefst zo actueel mogelijk. Er wordt veel geschreven en gereageerd op ontwikkelingen en actuele onderwerpen. Leest u iets dat om uw reactie vraagt? Stuur dan gewoon een mail naarcommunicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl en wij plaatsen dit op onze website als een blog en delen het via LinkedIn en Twitter @KoepelASD . Lees hier het laatste juridische nieuws voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein  Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze onderwerpen. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz, het abonnement biedt nog meer voordelen. De Koepel stelt de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de website. Inmiddels zijn de 2 laatste nieuwsbrieven van september ook beschikbaar.  Voorzitter Bert Holman geïnterviewd over de rol en positie van Adviesraden  Tijdens het congres “De agenda van het Sociaal Domein: Sturen op resultaten of op het delen van waarden?”, van Zorgbelang Overijssel is onze voorzitter Bert Holman door dagvoorzitter Derk Moor geïnterviewd over de betrokkenheid van inwoners en de rol van Adviesraden Sociaal Domein anno 2016. “Adviesraden hebben een boeiende maar ook ingewikkelde taak. In veel gemeenten zijn de Wmo-raden omgevormd tot brede adviesraden sociaal domein waardoor zij adviseren over de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Er wordt veel van adviesraden gevraagd. Gemeenten moeten daarom investeren in hun adviesraden. Voldoende faciliteren is van groot belang”. 

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

De miljoenennota en het sociale domein  In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en op de overheidsfinanciën. Heeft u geen tijd om de hele miljoenennota te lezen, maar bent u wel nieuwsgierig naar de inhoud? Stimulansz heeft de belangrijkste punten op een rijtje gezet. Lees verder.  Belangrijke maatrelen in 2017 
  • € 500 miljoen aan bezuinigingen in de langdurige zorg gaan niet door. Vooral bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van de patiënt en de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen te verbeteren. Mede door de extra investeringen in verpleeghuiszorg die in 2015al is ingeboekt, komt er meer geld beschikbaar voor de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. Dat bedrag loopt op van € 19,8 miljard dit jaar tot € 23,3 miljard in 2020.
  • Wijkverpleging. Er wordt € 180 miljoen extra beschikbaar gesteld voor wijkverpleging.
  • Depressie. Er komt een publiekscampagne om depressies te herkennen en bespreekbaar te maken. Depressie is de meest voorkomende reden voor een ziektemelding. Toch zijn depressies en andere psychische problemen vaak nog een taboeonderwerp en wordt een depressie vaak niet of laat herkend.
  • Gehandicaptenzorg. Er wordt € 13,2 miljoen uitgetrokken tot en met 2018 voor het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ – dat samen met cliënten en zorgverleners is ontwikkeld.
  • Dementie. Er gaat € 30 miljoen extra naar onderzoek naar dementie. 
  • Verwarde personen. Het aanjaagteam verwarde personen heeft aanbevelingen gedaan voor de aanpak van het probleem rondom verwarde personen. Hiervoor wordt in 216 nog 15 miljoen beschikbaar gesteld en vanaf 2017 structureel 30 miljoen euro per jaar. Het geld is bedoeld voor onder meer een regeling voor onverzekerden en de uitvoering van pilots en projecten in het land.
Lees hier meer.  Reactie VNG op de Rijksbegroting 2017  Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. In deze ledenbrief leest u de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en vertellen we u wat de VNG vindt of doet. De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat geen grote nieuwe plannen, maar wel een aantal zeer welkome maatregelen. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is hard nodig na jaren van forse bezuinigingen. Lees hier de complete reactie. Wat is er gewijzigd in de wetgeving voor het klachtrecht in de zorg?  Wanneer de zorg die je krijgt niet naar wens verloopt, kun je als patiënt/cliënt een klacht daarover indienen. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun positie steeds verder versterkt. Door de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 is het mogelijk dat ook patiënten en cliënten een vuist kunnen maken. Het klachtrecht is een belangrijk recht voor patiënten en cliënten en zorgt er mede voor dat de kwaliteit van zorg verbetert. Deze nieuwe wet beoogt de klachtbehandeling informeler en sneller te laten verlopen. Lees hier meer.    Overheveling huishoudelijke hulp van thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz  Thuiswonende Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis ontvangen vanaf volgend jaar hun huishoudelijke hulp (HH) op grond van de Wlz in plaats van de Wmo. VWS, VNG, CIZ en CAK werden het eens over de stappen die nodig zijn om cliëntgegevens aan gemeenten te leveren. Van gemeenten worden hiertoe op korte termijn een aantal acties verwacht. In deze ledenbrief (VNG) leggen we uit welke acties u moet ondernemen (en wanneer). De planning tot aan de overheveling is zeer krap. Cliënten moeten goed en tijdig worden geïnformeerd over de verandering. Daartoe is het allereerst nodig dat gemeenten tussen 17 en 28 oktober bij het CAK een bestand aanleveren van de BSN's van cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen. Lees hier de VNG brief aan de gemeentenWettekst nieuwe Wmcz is openbaar  Op de valreep van september is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Minister Schippers (VWS) had eerder in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij in september een internetconsultatie zou openstellen. Het doel van een internetconsultatie is om mensen invloed te geven op wetten en regels. Dat kan ook voor de Wmcz. Tot en met 13 november kunnen reacties worden ingestuurd. Daar is een speciale website voor ingericht. Lees hier meerOnderzoek ombudsman sociaal domein gemeenten  Hoe gaan gemeenten om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk? Deze vraagt legt de Nationale ombudsman voor aan de 283 gemeenten die bij hem zijn aangesloten. Doel is onderzoeken hoe gemeenten de klachtenbehandeling hebben geregeld en welke afspraken zij hebben met contractpartners, zoals zorgaanbieders. Volgens eerder geformuleerde 'gouden regels' moeten inwoners altijd kunnen rekenen op een luisterend oor van de gemeente en mogen zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Lees hier meerBudgetten WMO en JEUGD gaan omlaag  De budgetten voor de Wmo en Jeugd gaan vanaf 2017 omlaag. Gemeenten hebben minder inwoners aan wie zij zorg en ondersteuning moeten bieden (en daarmee minder kosten), dan waar bij de start van de decentralisaties in 2015 van werd uitgegaan. Per saldo wordt het budget voor de Wmo in 2017 met 179 miljoen euro verlaagd en dat voor de Jeugd met 47 miljoen euro. Lees hier meer.

WMO2015

Jurisprudentie-overzicht Wmo aangevuld  Het dossier Wmo 2015 op vng.nl heeft een overzicht van recente jurisprudentie, ingedeeld naar (sub)onderwerp. Dit overzicht hebben we onlangs aangevuld met belangrijke uitspraken vanaf maart tot medio september 2016. Lees hier meer. Eerste resultaten cliëntervaring Wmo op Waarstaatjegemeente  Hoe denken de cliënten Wmo van uw gemeente over de hulp die zij krijgen en de dienstverlening van de gemeente? En hoe scoort uw gemeente ten opzichte van andere gemeenten hierin? Bekijk de eerste resultaten van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Wmo in waarstaatjegemeente.nl Gemeente Utrecht past hulp bij het huishouden aan   De gemeente Utrecht heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep onderzoek laten doen naar een objectieve normering voor een basisvoorziening ‘Schoon Huis’. Het onderzoek beantwoordt de vraag hoeveel uren ondersteuning jaarlijks gemiddeld nodig zijn om een basishygiëne te waarborgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen. Lees meer. Onderzoek rekenkamer naar het Utrechtse beleid voor hulp bij het huishouden   De gemeente Utrecht wijzigde per 2015 het beleid voor hulp bij het huishouden - een Wmo voorziening waar meer dan 5.500 Utrechters gebruik van maken. Veel klanten kregen minder uren hulp. Wat betekent dat voor een schoon en leefbaar huis? De rekenkamer deed in 2016 onderzoek naar het Utrechtse beleid in de praktijk. De uitkomsten staan in het rapport Hulp bij maatwerk. Lees meer. Verlaging eigen bijdrage WMO te gering  Het kabinet neemt onvoldoende maatregelen om de financiële pijn voor chronisch zieken en gehandicapten te verzachten. Er moet een plafond aan zorgkosten per persoon worden ingesteld. Daarnaast moet de maximale eigen bijdrage voor de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz) verder worden verlaagd. Het rijk moet er tevens voor zorgen dat gemeenten het geld dat zij van het rijk krijgen daadwerkelijk inzetten voor mensen met een beperking. Dit stelt een aantal landelijke belangenbehartigers voor chronisch zieken en gehandicapten in op Prinsjesdag verstuurde brandbrief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijke Platform GGz vragen hen de gestegen zorgkosten tijdens de algemene beschouwingen aan de orde te stellen en voor bovenstaande maatregelen te pleiten. Lees hier het hele artikel uit BB. Gemeenten moeten sneller eigen bijdrage wmo doorgeven  Staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) overweegt de huidige, wettelijke, termijn te verkorten voor de berekening en inning van eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Gemeenten en zorgaanbieders moeten binnen 12 weken gegevens bij het CAK aanleveren, die de eigen bijdrage berekent en int. Nu is daar geen wettelijke termijn voor. Lees meer.  FNV: Ruim drie kwart gemeenten in de fout met huishoudelijke hulp  Ruim drie kwart van de Nederlandse gemeenten gaan in de fout met de inzet van geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit onderzoek dat FNV Zorg en Welzijn deed in alle 390 gemeenten. Van hen voert 77 procent juridisch fout of zeer discutabel beleid. Sarah Dobbe van FNV: ‘Schokkend dat zoveel gemeenten in de fout gaan. Thuiszorgmedewerkers en cliënten trekken samen met ons al langer aan de bel om te tonen wat er allemaal mis gaat. Staatssecretaris Van Rijn heeft afgelopen vrijdag aangegeven in te grijpen bij gemeenten die hun thuiszorgbeleid niet op orde hebben. Nu weet hij welke gemeenten hij allemaal op het matje moet roepen.’ Lees meer.  Onduidelijkheid over het uitvoeren van Huishoudelijke Hulp  Ook na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 18 mei 2016 bestaat er in praktijk nog steeds onduidelijkheid over het uitvoeren van Huishoudelijke Hulp (HH) binnen de Wmo2015. Er zijn gemeenten die HH conform de wetgeving hebben uitgevoerd. Er zijn ook gemeenten die op basis van deze uitspraak hun beleid moeten aanpassen en daarvoor maatregelen nemen. Desondanks blijven sommige gemeenten bij het standpunt dat zij hun beleid conform de wet uitvoeren. Een aantal van onze leden heeft hierover verschil van mening met de gemeente. De Koepel heeft haar juridisch adviseur gevraagd om zo kort en helder mogelijk te formuleren hoe de Huishoudelijke Hulp volgens de Wmo2015 moet worden uitgevoerd. Wij hopen u hiermee te ondersteunen op dit onderwerp. Lees hier meer. 

JEUGDZORG

Jeugdparticipatie krijgt vaste voet bij gemeenten  Steeds meer gemeenten zien jeugdparticipatie als een serieus instrument om jongeren te betrekken bij het beleid. Het aantal gemeenten dat jongeren daarbij inschakelt is gestegen van 40 procent in 2009 tot 73 procent in 2016, zo blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut onder 122 gemeenten. Het aantal gemeenten dat de jeugd inschakelt bij het vormgeven, evalueren en uitvoeren van beleid mag dan stevig zijn toegenomen, toch vinden de onderzoekers dat daarmee de kous niet af is. Dat 73 procent van de gemeenten jongeren bij het beleid betrekt is mooi, maar de onderzoekers vinden dat er nog wel het een en ander te verbeteren valt. Lees hier meer. ‘Wij staan op’ een initiatief van 10 jongeren  ‘We hebben allemaal een lichamelijke of zintuigelijke beperking. In het dagelijks leven ervaren we obstakels die ons belemmeren in onze vrijheid en gelijkheid. In 2015 hebben we daarom een manifest geschreven. Met als doel om (vooral) de politiek duidelijk te maken welke veranderingen in de samenleving nodig zijn, zodat iedereen volwaardig deel kan nemen.’ ‘Het manifest omvat twaalf stellingen die hindernissen kunnen verminderen. Stellingen zijn bijvoorbeeld: onze zorgvraag moet geen belemmering zijn om te verhuizen, lees- en hoorbaarheid dient voor iedereen altijd en overal beschikbaar te zijn en maatschappelijke inclusie begint bij regulier onderwijs. Lees hier meer. Resultaten rapport 'signaleren van onveiligheid in jeugdhulp'  In juli verscheen een rapport van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) over het signaleren van onveiligheid in de jeugdhulp. En de acties die jeugdhulpverleners in gemeenten vervolgens ondernemen. Het rapport kent een aantal constateringen en aanbevelingen, die hieronder opgesomd staan. Het STJ heeft voor het rapport een onderzoek uitgevoerd in zes gemeenten. Hier is specifiek gekeken naar het signaleren van onveiligheid bij jongeren. En hoe er vervolgens naar passende hulp en ondersteuning wordt gezocht. De resultaten van het onderzoek laten zien dat gemeenten proberen netwerken te creëren, waardoor jeugdhulpverleners elkaar zo goed als mogelijk versterken. Lees hier meer.

WET LANGDURIGE ZORG

Inkomensondersteuning: wat doet uw gemeente?  Onderzoek van het Nibud laat zien dat de kosten voor mensen met een zware zorgvraag in vijf jaar verdubbeld zijn. Ook blijkt dat het groot verschil maakt als een gemeente echt werk maakt van het compenseren van kosten. Sinds 2015 hebben gemeenten een vast budget om het inkomen van mensen met hoge zorgkosten te ondersteunen. Ieder(in) wil graag weten hoe gemeenten dit budget besteden. En of de gemeente u hierover geraadpleegd heeft. Om hier beter zicht op te krijgen, heeft Ieder(in) een vragenlijst opgesteld. Wilt u die voor ons invullen? Handreiking en netwerkbijeenkomst: invloed op gemeentelijk inkomensbeleid  De handreiking Voldoende inkomen geeft een goed overzicht van de mogelijkheden om lokaal aan de bel te trekken en de gemeente aan te sporen om beter inkomensbeleid te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Lees hier meer. Naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking Voldoende inkomen en de urgentie van het onderwerp, organiseert Ieder(in) op 10 november een netwerkbijeenkomst. Aanmelden kan hier.

PARTICIPATIEWET

Cliëntenraden, doe mee met onderzoek naar inkomensondersteuning van gemeenten  Mensen met hoge zorgkosten (meerkosten) kunnen vanaf 2015 bij hun gemeente terecht. De gemeente heeft hiervoor extra budget ontvangen om mensen met een chronische ziekte of beperking op maat te ondersteunen. Voorheen was dit een taak van het Rijk: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten (WTCG). Gemeenten hebben de vrijheid hoe ze het budget inzetten. De vraag is of dit budget wel terecht komt bij de mensen met een chronische ziekte of beperking die het nodig hebben. Vooral gemeentelijke cliëntenraden hebben hier meestal wel zicht op. Lees hier meer.  Regionaal Werkbedrijf en cliëntenparticipatie  De regering vindt het belangrijk dat cliënten betrokken worden bij de afspraken die over en in het regionale Werkbedrijf worden gemaakt. Waarbij de gemeentelijke en de UWV cliëntenraden samen de ervaringsdeskundigheid inbrengen bij plannen en besluiten van het Werkbedrijf. Lees hier de brief van SZW en LCR aan de gemeenten. Om cliëntenraden daarbij op weg te helpen organiseert Stimulansz op 19 oktober een training over de arbeidsmarktregio. Meer info klik hier. 

OVERIG NIEUWS 

Toegankelijkheid is een vorm van beschaving  ‘Schoon, heel en veilig’. Het zijn de drie centrale uitgangspunten waarmee in gemeenten de woonomgeving wordt bekeken. Op basis van een aantal objectieve criteria worden de staat van onderhoud en het beheer van de openbare ruimte getoetst en van een score voorzien. Hoe ziet de omgeving eruit en hoe ervaren en waarderen inwoners hun leefruimte? Opvallend genoeg ontbreekt het zo noodzakelijke vierde uitgangspunt in bijna alle criteriaboekjes, namelijk dat van toegankelijkheid. Als gemeenten een taak krijgen in de uitvoering van het recent geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van gehandicapten zijn ze namelijk verplicht tot onder andere: Het nemen van passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving. Het doel is om te stimuleren dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’. Dat zijn er in Nederland een kleine 2 miljoen. Daarnaast zijn er zo’n 3 miljoen ouderen. Lees hier meer. App moet reizigers met beperking OV in helpen  Gemeenten proberen steeds vaker om mensen de overstap te laten maken van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer. In Den Haag en Beverwijk gaat men werken met een reisplanner die rekening houdt met de fysieke beperking van de gebruiker. Lees hier meer. Toezichtkader Stelseltoezicht volwassen in het Sociaal Domein  De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben de afgelopen jaren binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samengewerkt in het toezicht op het jeugddomein. Vanaf 2016 is deze samenwerking geïntensiveerd en verbreed naar het sociaal domein. Hierdoor is Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) ontstaan en is een nieuw toezichtkader ontwikkeld. Het toezichtkader ‘Stelseltoezicht volwassenen in het Sociaal Domein’ stelt kwetsbare volwassenen centraal en kijkt specifiek hoe de zorg en ondersteuning voor hen uitpakt. Is die zorg en ondersteuning passend, samenhangend en effectief? De inspecties bekijken dit aan de hand van drie thema’s:
  • Zorg en ondersteuning op maat
  • Signaleren en handelen
  • Lokale samenhang
Blog: 9 ideeën voor het wijkteam van de toekomst  Hoe ziet het sociaal wijkteam er in 2020 uit? Bestaat er straks nog een wijkteam? Hoe zit het met de verbinding tussen het sociaal domein en andere sectoren? En welke rol speelt ICT? In dit blog 9 ideeën voor het wijkteam van de toekomst. Lees hier de hele blog. 10 tips om bestuursleden te werven  Nee, gemakkelijk is het niet. Toch valt op dat de ene adviesraad gemakkelijk bestuursleden vindt, terwijl het een andere organisatie niet lukt. PGO Support heeft 10 tips om u verder te helpen. Gratis trainingen Zorgbelang Zuidholland  Ben je vrijwilliger, ervaringsdeskundige of belangenbehartiger in zorg en welzijn? Wil je mensen ondersteunen of het beleid beïnvloeden? Schrijf je dan in voor de gratis trainingen van de Zorgbelang Academie! Deze werden afgelopen jaren beoordeeld met gemiddeld een 8. Informatie over trainingen en aanmelding op www.zorgbelang-zuidholland.nl/training

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Wmo- en gemeenteraad in Hulst weer op één lijn  Op veel plaatsen in het land zijn er spanningen tussen gemeente en adviesraden sociaal domein. Soms met opheffing van de adviesraad tot gevolg, soms wordt mediation ingezet of,zoals in Hulst, gaat men de discussie met elkaar aan als oplossing. “De kou is uit de lucht tussen de wmo-raad en de gemeenteraad van Hulst. Tijdens een goed gesprek werd woensdag tijdens een commissievergadering de lucht geklaard. De wmo-raad, die het gemeentebestuur adviseert over zaken die het sociaal domein aangaan, stuurde net voor de zomer een pittige brief aan de gemeenteraad”.  Lees hier meerAntwoorden op Kamervragen over het aftreden van de voltallige Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Katwijk.  De beantwoording van de vragen door van Rijn m.b.t. situatie Katwijk op Kamervragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over het aftreden van de voltallige Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Katwijk. Aa en Hunze past op last rechter beleid ‘poetshulp’ aan  De gemeente Aa en Hunze heeft haar huishoudelijke hulpbeleid (hh), in de optiek van het college, in lijn gebracht met de Wmo 2015. De gemeente blijft de eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar heeft het beleid explicieter vastgelegd in een herziene verordening. Aa en Hunze moest, net zoals Utrecht, op last van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) aan de bak. De hoogste rechter oordeelde in mei dat Aa en Hunze weliswaar de huishoudelijke hulp als algemene voorziening mag aanbieden, maar niet op de manier waarop de gemeente dat sinds januari 2015 doet. De gemeente contracteerde weliswaar een aantal aanbieders, maar inwoners van Aa en Hunze moesten vervolgens zelf alles regelen, ook de uurprijs. Dat is in strijd met de Wmo 2015, oordeelde de CRvB onder meer. Lees hier het hele artikel uit BB. Trainingen en themabijeenkomsten, najaar/winter Zorgbelang Brabant  ‘Ieder kan van ieder leren’, en dat geldt zeker voor de trainingen, workshops en themabijeenkomsten die wij komend najaar 2016 organiseren. U bent van harte welkom om samen met collega- patiënten- en belangenorganisaties, zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers mét en ván elkaar te leren. Laat u informeren en inspireren en wees ook inspirerend! Het kan bij de academie van Zorgbelang. Meer info op de websiteacademie.zorgbelang-brabant.nl Vier van de acht leden van de Halderbergse Wmo-raad stappen op  De kritiek liegt er niet om. "Er is vanaf 2015 bijzonder veel gepraat en geschreven, maar dit heeft nauwelijks iets concreets opgeleverd. Met het huidige beleid zien wij ook geen perspectief voor verbetering hiervan in de nabije toekomst", zo zeggen de heren die wel benadrukken dat de relatie met ambtenaren wel verbeterd is. Lees hier meerGezocht: hulpbehoevenden zonder hulp  De gemeente Teylingen wil weten hoeveel inwoners eigenlijk wel Wmo-ondersteuning nodig hebben, maar deze niet aanvragen. De gemeente wil vooral weten waarom ze dat niet doen. In Teylingen maken minder mensen dan verwacht gebruik van hulp en ondersteuning. De gemeente wil weten of dit een bewuste keuze is, of dat de hulpbehoevenden niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Schort het bijvoorbeeld aan de informatievoorziening vanuit de gemeente, is de eigen bijdrage reden om geen zorg aan te vragen of is het veel te ingewikkeld om hulp aan te vragen. Lees hier het hele artikel uit BB. In 2017 nieuwe invulling WMO gemeente Emmen  Vanaf 1 januari 2017 mag de gemeente Emmen de nieuwe plannen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doorvoeren. Kleine zorgaanbieders wilden dit niet en stapten naar de rechter, maar zij zijn in het ongelijk gesteld. Volgend jaar komen er zes onafhankelijke toegangsteams in zes gebieden van Emmen. Iedereen kan hier terecht voor hulpvragen voor Wmo, schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. Lees hier meer. 

AGENDA 2016

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer. We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam