Opbrengst ledenbijeenkomsten september 2017

Adviesraden sociaal domein krijgen steeds meer op hun bordje, ‘verbreden’ is het sleutelwoord. Dit blijkt o.a. uit de contacten met adviesraden in het land en is ook één van de uitkomsten van het onderzoek dat Movisie samen met de Koepel onlangs heeft gehouden. De Koepel willen haar leden optimaal ondersteunen en dat vereist visie en ambitie omdat het lokale speelveld sterk in beweging is. Vandaar dat we afgelopen week enkele ledenbijeenkomsten hebben gehouden in het land om te luisteren naar wat er speelt bij de leden, waar men behoefte aan heeft en vooral wat men verwacht van de Koepel. De goed bezochte bijeenkomsten, verspreid door het land, werden geleid door een bestuurslid met de ondersteuning van directeur Petra van der Horst. In hoofdlijnen laten de bijeenkomsten de volgende opbrengst zien als het gaat om de toekomst en het functioneren van de Koepel daarbij:
 • Men is blij met het voornemen van de Koepel om de activiteiten verder uit te bouwen naar een online c.q. digitale community waar leden met elkaar in gesprek kunnen, vragen kunnen stellen en lokale ervaringen kunnen delen. Leden stellen begeleiding en ondersteuning van de Koepel bij dit proces erg op prijs. 
 • Uitwisseling en onderlinge inspiratie staan centraal. Leden vinden live bijeenkomsten met adviesraden erg belangrijk. Digitaal mag fysiek niet verdringen, face-to-face contact blijft belangrijk. Digitaal is vooral van belang om de dagelijkse praktijk van adviesraden te ondersteunen / faciliteren.
 • De voorgenomen contributieverhoging roept vragen op naar de dienstverlening van de Koepel. De nieuwe bredere rol van de Koepel uit het concept Meerjarenplan 2018-2021 als verklaring is duidelijk. Zo ook de verantwoordelijkheid hierbij van de gemeenten, als facilitator van de lokale organen. De contributieverhoging vormt geen probleem voor de aanwezige leden, als men niet beschikt over de financiële middelen kunnen leden een beroep doen op de Koepel die vervolgens contact zoekt met de gemeente. Tijdens de komende ALV 5 oktober a.s. zal over de contributieverhoging worden gestemd door de aanwezige leden.
 • Digitale community / forum: mensen komen graag informatie halen maar zijn terughoudend in het delen c.q. brengen van informatie. Dit is een kwestie van wennen voor mensen. De leden (circa 250 raden met gemiddeld 10 leden = 2500) met elkaar in gesprek is een uitdaging die om ondersteuning vraagt. De Koepel gaat de komende tijd inzetten op bekendheid en gebruik van het FORUM en uitbouw van de community.
 • De onlangs verstuurde brief richting wethouders en beleidsambtenaren is aangemerkt als positief. Leden stellen het op prijs dat de Koepel in contact komt en blijft met de wethouders en de beleidsambtenaren.
 • De komende tijd gaan de bestuursleden van de Koepel regionale overleggen bijwonen vooral om te horen wat er speelt in het land. Leden stellen dit op prijs en vinden het prettig dat op deze manier signalen worden opgepakt en mogelijk gebruikt worden voor landelijke beleid beïnvloeding. En natuurlijk om zo te zien rondom welke thema’s er behoefte aan ondersteuning en meer informatie.
 • De situatie is per gemeente verschillend en zeker niet ieder gemeente zorgt voor voldoende facilitering van haar adviesraad. Goede facilitering vanuit de gemeente zegt iets over het respect dat de gemeente heeft voor de inzet van de adviesraad, vinden de leden. Het is absoluut nodig dat de Koepel in contact treed met de gemeenten over dit onderwerp.
 • De nieuwe koers van de Koepel is nodig omdat de raden steeds meer op hun ‘bordje’ krijgen. De nieuwe digitale community sluit hier prima op aan.
 • Er is behoefte vanuit de leden dat de Koepel zich meer landelijk manifesteert in de media en richting overheid, politiek en organisaties in het sociaal domein.
 • Verder stellen leden het op prijs om zelf kenbaar te maken dat ze lid zijn van de Koepel middels een ‘aangesloten-bij-logo’ onder aan de e-mail handtekening, website en briefpapier. De Koepel zal dit faciliteren.
 • Er moet meer informatie komen over verbreding van de taken en nieuwe vormen van advisering richting de gemeenten.
 • Op sommige plaatsen in het land zijn leden bezig met andere vormen van advisering en het betrekken van burgers bij het opstellen van adviezen voor de gemeente. Vaak meer vanuit een regierol dan vanuit een puur inhoudelijke rol. Goed om dit soort nieuwe vormen en initiatieven te delen met de leden op het forum.
Dit is tevens ondersteunende input voor de ALV 5 oktober 2017.     
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam