SCP Rapport "Zicht op de Wmo 2015”

03 november 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) voert voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg uit. Het melders-, mantelzorgers- en gespreksvoerdersonderzoek maakt deel uit van deze evaluatie. In dit onderzoek werd nagegaan of met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 de doelen van (zelf)redzaamheid en maatschappelijke participatie voor melders werden bereikt, hoe gemeenten invulling gaven aan de maatschappelijke ondersteuning van burgers met een beperking en hoe de connectie met de wijkverpleging was geregeld. Zie bijgaand het hele rapport.