Nieuwsbrief 60

Gevonden 1 - 10 van 27 documenten

'Grote drama's' bij Wlz-cliënten

Er spelen zich 'grote drama's' af bij mensen van wie de huishoudelijke hulp per 1 april 2017 overgaat naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zegt bestuurder Berend Raap van Stichting Alphatrots tegen Zorgvisie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afgesproken dat het Modulair Pakket Thuis (MPT) per 1 april 2017 wordt gewijzigd. Nu wordt in het MPT huishoudelijke hulp nog geleverd via de Wmo, en verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Algemene Ledenvergadering Koepel voorjaar 11 mei in Utrecht

De ALV staat gepland op 11 mei vanaf 13.30 uur in Utrecht (congreslocatie Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht). Hier treft u het complete programma PDF etc.. Leden kunnen zich aanmelden met deze link.

De Koepel organiseert 10 thema bijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

In opdracht van de staatssecretaris Van Rijn van VWS, voert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Ervaringsdeskundigheid uit.

Geen tegenprestatie bij experiment bijstand

Per 1 april is het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet van kracht, waarmee vier gemeenten hun experimenten met een lichter regime voor bijstandsgerechtigden kunnen uitvoeren. Is een tegenprestatie van de bijstandsgerechtigde nu wel of niet verplicht? Lees hier het hele artikel uit Zorg & Welzijn

Gemeente Heerlen blaast schotten in zorg op

De gemeente Heerlen ruimt alle obstakels op die de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers in de weg staan. Onder de noemer Heerlen STAND-BY! kiest de Zuid-Limburgse gemeente voor het afbreken van schotten tussen zorg en het Wmo-domein, de vorming van één herkenbare, coöperatieve uitvoeringsorganisatie en de introductie van populatiebekostiging bij gelijktijdige afschaffing van het systeem van gemeentelijke beschikkingen en eigen bijdragen voor cliënten. “Samen met organisaties in de regio haalt het Heerlense stadsbestuur de bezem door het oude systeem.

Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

Mantelzorgers in de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught mogen, indien nodig, gebruik gaan maken van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. Ze kunnen er in het kader van de Wmo een beroep op doen. De maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden moet (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers voorkomen. Lees hier meer. 

Ieder(in) stuurt brief aan informateur: Wat moet er in een regeerakkoord?

In een brief aan de informateur stelt Ieder(in) een aantal maatregelen voor die de nieuw te vormen regering kan nemen om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. Het ontbreekt veel mensen die langdurige zorg nodig hebben, aan de vrijheid om hun leven zelf vorm te geven. In het zorgstelsel, in het onderwijs, op de woning- en op de arbeidsmarkt geldt de wet van vraag en aanbod lang niet altijd. Als je tandarts of huisarts niet bevalt, ga je naar een andere maar voor mensen met een levenslange en levens brede beperking werkt het zo niet.

Inrichting van het Wmo-toezicht: handreiking voor gemeenten

De VNG heeft een handreiking voor het opdrachtgeverschap Wmo toezicht ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te geven bij de inrichting van het Wmo-toezicht. Goed om hier als adviesraad van op de hoogte te zijn en dit zo mogelijk te bespreken uw gemeente. Lees bijgaand document. 

Juridische vragen leden Koepel

Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over Wmo- Jeugdwet en Participatiewet. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz. Het abonnement biedt nog meer voordelen. Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Keukentafelgesprek niet altijd nodig (mening VNG)

Een keukentafelgesprek is niet altijd nodig. Als een hulpbehoevende al bekend is bij de gemeente, is dat onnodige ballast. Het is daarom niet wenselijk in lokale verordeningen op te nemen dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt. Dat stelt de VNG in een reactie op het onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten. ‘Als de cliënt bekend is bij de gemeente is een gesprek niet altijd nodig.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam