Nieuwsbrief 43

Geachte lezer, We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde Hannie van Leeuwenlezing met André Rouvoet als spreker, een duidelijke reactie van Hannie van Leeuwen en aansluitend een prikkelend debat. De ruim 100 aanwezigen reageerden enthousiast. In deze nieuwsbrief is nog ruimschoots aandacht voor zowel de ALV als de Hannie van Leeuwenlezing van 26 november jl. En het is bijna zover: de transitiedatum 1 januari 2015 staat letterlijk voor de deur. En we constateren dat er toch nog wel veel open ‘eindjes’ zijn voor de burger, de Wmo-raden en de gemeenten. Naar verwachting zal het meldpunt van Koepel, www.wmomelden.nl na 1 januari druk worden bezocht en we verwachten veel vragen en meldingen. Alhoewel we dit jaar waarschijnlijk nog een nieuwsbrief zullen versturen willen we u als Bureau & Bestuur toch alvast prettige feestdagen toewensen en een goed 2015 met veel uitdaging, initiatief en in goede gezondheid. Het Bureau van de Koepel is met verlof van 19 december tot 12 januari 2015.   NIEUWS VAN DE KOEPEL  Terugblik ALV & Hannie van Leeuwen-lezing 26 november We kunnen terugkijken op een ALV met een interessante discussie over de toekomst van de Koepel en aansluitend een zeer geslaagde Hannie van Leeuwenlezing. Een filmverslag van de discussie tijdens de ALV met de aanwezige leden over de toekomst van de Koepel is alleen voor leden beschikbaar op het afgesloten ledendeel van de website.   GRAAG UW INBRENG: We verzoeken de leden van Koepel, zowel aan- als afwezig tijdens de ALV, om verder mee te denken over de toekomst van de Koepel. Gelieve uw reactie c.q. inbreng te sturen aan: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl o.v.v. ‘Inbreng toekomst Koepel’. Voor een foto impressie van de middag klik hier. Hier treft u een verslag aan van de Hannie van Leeuwenlezing opgesplitst in 4 delen:  Status wmomelden.nl Per april 2014 heeft Koepel Wmo-raden www.wmomelden.nl opgezet voor de Wmo-raden van Nederland. Hier kunnen zij, lid of geen lid van de Koepel, vragen stellen, knelpunten melden, meningen – suggesties - oplossingen en best practices delen op het gebied van alle lopende transities en het lokaal vormgeven van burger- en cliëntenparticipatie. Het meldpunt is bedoeld om Wmo-raden direct en actief te ondersteunen bij hun lopende en komende adviesvragen met betrekking tot de vier transities. Aanvankelijk was de verwachting dat we direct echt een stortvloed van meldingen zouden krijgen van Wmo-raden uit het land. Dat viel en valt tot op heden reuze mee, wel biedt het meldpunt al een mooie bron voor Wmo-raden op zoek naar antwoorden etc… Alhoewel de stortvloed uitbleef dit jaar hebben we het meldpunt dus zeker niet voor niets ingesteld. Onze verwachting is dat er vanaf 1 januari a.s. meer meldingen zullen volgen omdat de decentralisaties dan ook echt realiteit zijn. Wmo-raden maak gebruik van deze mogelijkheid en deel uw vragen, ervaringen etc… met de Wmo-raden in het land. Alhoewel diverse zaken lokaal en soms ook regionaal worden ingevuld is het toch zinvol om te weten wat er waar speelt. Van elkaar leren in deze onzekere tijden is één van de doelstellingen van het meldpunt. Met het invullen van een uitermate eenvoudig formulier kunt u in een paar klikken een vraag stellen of een melding doen. Binnen een week krijgen melders een reactie op hun melding, hetzij van de Koepel, hetzij van andere Wmo-raden, hetzij van externen die de Koepel hiervoor kan inschakelen. Voor www.wmomelden.nl zijn Betty Stam bstam@koepeladviesradensociaaldomein.nl en Joop Schaffels communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl namens de Koepel de directe aanspreekpunten voor Wmo-raden.  Stand van zaken rondom: BREDE PARTICIPATIERADEN Dit onderdeel van de nieuwsbrief is geheel gewijd aan de opkomst van “brede” raden, de participatieraden, kortom, alle adviesraden in het gemeentelijk domein die breed adviseren over het gehele sociale domein.   We hadden als Koepel u graag voorzien van een handreiking over brede raden, waarin te zien is welke keuzes er te maken zijn, wat voor- en nadelen zijn van verschillende keuzes en modellen en hoe de ervaringen tot nu toe zijn. Helaas is daar de tijd nog niet rijp voor. Vele participatieraden bestaan pas zeer recent, zoeken zelf nog naar oplossingen en antwoorden. Bovendien zijn er grote lokale verschillen: de ene participatieraad is de andere niet. Om u toch van dienst te kunnen zijn in dit dossier, hebben we getracht vanuit allerlei kanten informatie en inspiratie over brede raden bijeen te brengen, en we denken dat dat is gelukt.  In de eerste plaats door de resultaten van het onderzoek onder brede raden, dat de Koepel samen met Movisie en Aandacht voor Iedereen heeft uitgevoerd, met u te delen. Daarin komt bv. naar voren dat de opkomst van brede raden veel minder hard gaat dan we dachten. Maar we zien ook wel een ander verschijnsel: participatieraden zijn vaak nog niet in staat om het grootste probleem van de meeste Wmo-raden, het bereiken van burgers, het samenwerken met burgers en het staan midden in de samenleving, op te lossen. Vanuit de Koepel zien we dat ook, maar willen we nog wel een stap verder gaan. Wij maken ons zorgen om de positie van burgers in de lokale medezeggenschap en dan met name om de positie van cliënten. We zien het cliëntperspectief en de ervaringsdeskundigheid verdwijnen. Sowieso, maar zeker ook in de brede participatieraden. Maar al te vaak zijn ze geen samensmelting van gemeentelijke cliëntenraden en Wmo-raden, maar in feite alleen maar een breder adviserende Wmo-raad. En de cliëntenraden zijn onder de noemer van efficiëntie afgeschaft want opgegaan in de participatieraad. We vragen u dan ook dringend om ook het cliëntperspectief lokaal te bewaken en in uw overleg met de gemeente aan de orde te stellen. Ook al is het niet direct de verantwoordelijkheid van de adviesraad, maar we denken wel dat u het aan de orde kunt stellen: hoe gaat de stem van cliënten en betrokkenen door de gemeente gehoord worden? En dan niet als onderdeel van de advisering van de adviesraad, maar als op zichzelf staand signaal. Er zijn bv. pas enkele gemeenten die naaste en brede integrale adviesraad ook een brede integrale cliëntenraad instellen. Dat kan eenvoudig door de verordening van de cliëntparticipatie in de Participatiewet op te rekken naar 3D. Voor een goede discussie wijzen we u ook op een publicatie in WMO Magazine. 1. ons onderzoek De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken. Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd? De Koepel Wmo-raden, Movisie en AVI hebben dit afgelopen zomer gepeild via een monitor cliëntenparticipatie. 249 leden van diverse raden vulden de enquête in. De uitkomsten zijn verwerkt in het rapport ‘Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden’, dat werd gepresenteerd op 23 september 2014 tijdens de werkconferentie ‘De toekomst van cliëntenparticipatie’. Enkele uitkomsten:
  • Raden worden lang niet altijd samengevoegd Ook al gaan gemeenten vraagstukken integraal aanpakken, dit vertaalt zich nog niet in samenvoeging van raden. Meer dan de helft van de raden is per beleidsterrein georganiseerd. 25% van de respondenten zit in een gecombineerde raad of is bezig met een samenvoeging. Van de raden die zijn gecombineerd, zegt meer dan de helft dat het contact met de gemeente sterker is geworden. 
  • Gecombineerde raden adviseren breed 58% van de gecombineerde raden adviseert gezamenlijk over alle thema’s. 35% kiest voor een compacte raad met daaronder werkgroepen per thema. De meest voorkomende combinatie van raden is: Wmo-raad, Wwb-raad, Wsw-raad en jeugdraad. Wat de grootte betreft: het is bekend dat teams van 6 tot 8 personen het meest effectief zijn. Slechts 13% van de gecombineerde raden zit op deze omvang. Verreweg de meeste raden zijn groter. Een derde bestaat zelfs uit meer dan 15 leden. 
  • Achterban, cliënten worden nog steeds lastig bereikt Voor 80% van de raden is het bereiken van de achterban een belangrijk aandachtspunt. Hoe gaan ze hier mee om? De helft van de gecombineerde raden zorgt dat er in ieder geval zoveel mogelijk belanghebbenden en belangengroepen in de raad zitten. 40% organiseert af en toe activiteiten. Bij een derde van de raden worden cliënten en inwoners uitgenodigd voor een werkgroep of overleg. 70% van de raden is betrokken bij initiatieven van burgers. 
  • Helft stemt af in de regio Raden werken op lokaal niveau terwijl gemeenten steeds vaker op regionaal niveau beleid maken. Stemmen de raden hiervoor af met hun collega’s in de regio? De helft doet dat inderdaad. Regionalisering staat voor veel raden niet hoog op de agenda. De geografische ontwikkeling de andere kant ui, dus richting het wijkgericht werken wordt wel als belangrijk gezien. 
  • Gecombineerde raden hebben meer faciliteiten De gecombineerde raden lijken meer faciliteiten tot hun beschikking te hebben dan de raden waar geen samenvoeging aan de orde is. Opvallende voorbeelden: de mogelijkheid tot het kunnen uitvoeren van eigen onderzoek en het raadplegen van externe deskundigheid. 
 2. Opinie-artikel: brede adviesraden? Ga liever meer netwerken! De Koepel Wmo-raden, LOC, LCR en Woonbond hebben samen een discussienota geschreven over lokale medezeggenschap. Zeer de moeite waard!   3.Onze leden, informatie en voorbeelden De Koepel heeft ook bij haar leden informatie opgehaald. Het is niet echt mogelijk om daar op dit moment één eensluidend stuk van te maken. Ook de participatieraden verschillen onderling sterk en worden lokaal anders ingevuld. En velen zijn net pas als participatieraad gestart, vinden nog volop het wiel uit. En ook daarin zijn participatieraden verschillend: ze kennen een verschillende geschiedenis en zijn een samensmelting van wisselende adviesraden, cliëntenraden en anderen. Ter inspiratie hebben we, zonder oordeel of advies, een aantal gegevens van leden van de Koepel, allen brede raden of in oprichting, verzameld. Of documenten die voor de discussie van belang zijn.  4. Achtergrondinformatie VNG nota over de veranderende rol van gemeenten: Van eerste overheid naar eerst de burger.   NIEUWS OVER HULP BIJ DE HUISHOUDING  In de media verschijnen veel artikelen over het verminderen en zelfs het totaal afschaffen van de Huishoudelijke Hulp door gemeenten.  Vaak zonder voorafgaand onderzoek bij cliënten die deze hulp nu ontvangen. “Het zonder meer stopzetten of versoberen van de huishoudelijke hulp (HH) is in strijd met de wet. Gemeenten doen dit echter massaal. Zonder intrekkings- of wijzigingsbeschikking en een persoonlijk gesprek om hulpvraag en -aanbod op elkaar te laten aansluiten, kan er niet zo maar aan de schoonmaakhulp worden gemorreld” volgens een artikel in Binnenlands Bestuur. Zie het artikel in Binnenlands Bestuur. Wanneer u zelf informatie zoekt over dit onderwerp of wanneer u vragen krijgt, kunt u verwijzen naar onderstaande websites.  Uitspraak van de rechter op 9 december  Een hoog bejaard stel uit Dantumadeel is naar de rechter gestapt omdat zij het onterecht vinden dat hun huishoudelijke hulp wordt geschrapt. Dankzij zeven uur huishoudelijke hulp per week kunnen zij zelfstandig blijven wonen. De gemeente zet deze hulp - zonder nader onderzoek – per 1 januari stop. Met juridische steun van Ieder(in) hebben deze mensen nu een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter. (bron: Iederin). We zullen u rond 10 december een nieuwsflits sturen met de uitkomst van deze rechtszaak.  Veel mensen met thuiszorg en hulp in de huishouding hebben nog geen idee wat er gaat veranderen.  Slechts 30% van de betreffende mensen is door de gemeente geïnformeerd. Dat meldde het programma EenVandaag zaterdag op basis van eigen onderzoek. Van de mensen die geïnformeerd zijn zegt de helft (48 procent) dat ze er in 2015 op achteruitgaan of dat de hulp helemaal stopt. Een op de vijf (21 procent) begrijpt ook na contact met de gemeente nog niet precies wat de gevolgen zijn. Dit onderzoek is gehouden onder 5000 mensen die te maken krijgen met de veranderingen in de zorg, als hulpbehoevende of als familielid. Ruim twee derde (70 procent) van de mensen die een beroep doen op thuiszorg of huishoudelijke hulp zegt helemaal niet over een netwerk te beschikken. Een op de vijf heeft wel familie of vrienden die kunnen bijspringen. Vooral in de grote steden hebben mensen vaak geen netwerk. In dorpen en op het platteland is dat probleem minder groot. (Bron: www.zorgvisie.nl, 1 december jl.).  Wmo-raden, wees zorgvuldig Uiteraard gaat de Koepel er vanuit dat u zorgvuldig bent in uw advisering, met weloverwogen argumenten en zorgvuldige weging. Ook gaan we er vanuit dat u transparant bent, met openbare vergaderingen en goede communicatie naar uw achterban. We schrijven dit, omdat in een tijd van vele rechtsgangen tegen de gemeenten, ook de Wmo-raden soms, geheel onbedoeld, onderdeel worden van die rechtsgang. Weest u daar alert op!! Uit de pers een snede uit het verslag van een recente rechtszitting over het aantal toegekende uren huishoudelijk zorg: Conclusie: de advisering van de Wmo-raad wordt door de rechter gezien als onderdeel van het zorgvuldig onderzoek dat een gemeente moet doen in het kader van het voornemen om de toegekende huishoudelijke zorg te verminderen!! Reacties hierop zijn welkom via mdegouw@koepeladviesradensociaaldomein.nl OVERIG NIEUWS  Gemeenten negeren WMO-raad  Gemeenten maken te weinig gebruik van de inspraak van burgers op het zorgbeleid via WMO-raden. Hun kennis en advies zal vanaf volgend jaar harder nodig zijn dan ooit. Dat zegt Karin Sok, beleidsadviseur bij kennisinstituut Movisie. Volgens Sok weten vooral WMO-raden die de taal van de gemeente spreken, hun invloed uit te oefenen op de wijze waarop de gemeente haar nieuwe zorgtaken volgend jaar oppakt. ‘WMO-raden die een kritische luis in de pels zijn, of die minder beleidsmatig denken, staan vaker buitenspel. ’Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verplicht burgers inspraak te geven op het gevoerde beleid. De meeste gemeenten hebben hiervoor een WMO-raad ingesteld. Vooral vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en zorgdeskundigen hebben zitting in deze raden, die geen binding hebben aan politieke partijen. Nu gemeenten volgend jaar meer zorgtaken krijgen, neemt het takenpakket van WMO-raden ook toe. Dat WMO-raden weinig bij de beleidsvorming worden betrokken, wijt Sok deels aan de snelheid waar- mee gemeenten nieuw zorg- beleid moesten opstellen. De eisen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning werden pas laat bekend, waardoor gemeenten vaak niet de tijd namen hun WMO-raad bij de beleidsvorming te betrekken. ‘Dat is een gemiste kans. Ook met het oog op de toekomst. Want vanaf volgend jaar gaan gemeenten hun WMO-raad harder nodig krijgen dan ooit.’ Pakt WMO-beleid van gemeenten verkeerd uit, dan horen WMO-raden dit als eerste, stelt Sok. Gemeenten die tot nu toe weinig waarde hechtten aan het advies van hun WMO-raad, hebben daarom een informatieachterstand. Ook zijn er maar weinig WMO-raden met zowel kennis op beleids- niveau als goede contacten in de samenleving. ‘In de komende periode hebben WMO-raden die combinatie juist nodig om signalen uit de achterban te vertalen naar beleidsadvies waar de gemeente wat mee kan. (bron: Nederlands Dagblad 01-12-2014) 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam