Nieuwsbrief 53

Geachte lezer, Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 18 mei moeten enkele knopen worden ‘doorgehakt’ door de leden over de nieuwe koers van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Daarna kunnen we pas echt van start met het nieuwe activiteitenplan en de nieuwe bredere doelstellingen van de vereniging. Tijdens de onlangs gehouden ledenraadplegingen in Tilburg en Hoogeveen bleek al dat we op positieve steun kunnen rekenen. Bestuur en bureau staan in de startblokken om de nieuwe koers uit te rollen. Hiernaast gaan we op korte termijn o.a. aan de slag met het project ‘Ruimte voor Raden’ en zijn we op dit moment druk bezig met het programma van eisen rondom een nieuw digitaal platform. Dit platform voorziet in een digitale werkkamer voor leden (afgeschermd met inlog = vaak INTRANET genoemd), agenda, ladekast, signaalpunt, nieuwsfeeds/social media, aanmelden, peiling/meepraten, raadpleeg/uitwisselfunctionaliteit. De Digitale Werkkamer zal actuele services met praktische instrumenten zoals voorbeeldbrieven, keuzewijzers, werkmodellen en oplossingen/ best practices voor lokale vragen bieden. Naast informatie en kennisdelen in een chat- en/of prikbordomgeving, biedt de portal ook mogelijkheden voor E-learning en andere vormen van interactie. Kortom: een mooie ontwikkeling om naar uit te kijken voor onze leden! Vooralsnog stellen wij alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen wij u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, de ladekast en webinars goed te informeren. Heeft u op- en of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepelwmoraden.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Algemene Vergadering Koepel Adviesraden Sociaal Domein 18 mei 2016  HERHALING: Uitnodiging voor leden van de Koepel. Nog niet aangemeld voor de ALV? Stuur uw aanmelding s.v.p. aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl Indien u (alleen voor leden) niet in de gelegenheid bent om bij de ALV aanwezig te zijn, kunt u de vergadering via internet ‘live’ volgen. Online stemmen kan niet, u kunt wel stemmen door als ADVIESRAAD gebruik te maken van het bijgaande machtigingsformulier. Aanmelden voor de live internet uitzending kan via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl u ontvangt in de week van 18 mei een weblink waarmee de ALV online gevolgd kan worden. Hier treft u de UITNODIGING en de AGENDAProgramma ‘Aandacht voor Iedereen II’ (2016-2017)  Ook in 2016-2017 zijn lokaal en regionaal de AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, Raden Sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein. De focus ligt op het betrekken van inwoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De AVI-adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, Zorgbelang Nederland en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Lees hier meer over AVI II  Juridische ondersteuning (kosteloos) voor leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein  Koepel Adviesraden Sociaal Domein werkt al enkele jaren samen met een zeer deskundig en ingevoerde partner: Stichting Stimulansz (www.stimulansz.nl). Stimulansz ondersteunt gemeenten en organisaties bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over deze onderwerpen. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz, het abonnement biedt nog meer voordelen. De Koepel stelt de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de websiteDe Koepel op Twitter @KoepelASD  Sinds maart 2014 heeft de Koepel een Twitteraccount @KoepelWmoraden (per 1 januari 2016 @KoepelASD). Inmiddels hebben wij circa 600 volgers en volgen we ruim 675 personen c.q. organisaties op Twitter. In 2015 zijn bijna 600 berichten (Tweets ) verstuurd vanuit de Koepel en worden onze tweets veelvuldig geretweet door onze volgers. Het account wordt gebruikt door alle bureaumedewerkers. Twitter is een mooi en een steeds belangrijker medium. Als je de juiste personen en organisaties volgt, blijft je dagelijks en, indien gewenst, zelfs realtime van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het is overigens simpel om bestaand nieuws c.q. informatie te vertalen naar Tweets (140 tekens tellende berichten via Twitter). Voor meer informatie en een korte handleiding over Twitter en het gebruik van Twitter: bekijk deze PDF. Een aardig en beknopt boekje over Twitter is: “De kleine Twitter voor Dummies”( Auteur: Raymond Janssen ISBN: 9043021466).  

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

SCP doet nulmeting over thuiszorg  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar zorg thuis. Het doel is om over een periode van meerdere jaren zicht te geven op hoe burgers thuis zorg ontvangen. Onlangs publiceerde het SCP de eerste meting, gebaseerd op cijfers van 2014. Hieruit blijkt dat in 2014 circa 2,2 miljoen volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen hulp krijgen bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het aan- en uitkleden of de verzorging van wonden. Zij ontvangen vooral zorg en ondersteuning van mensen uit hun sociale netwerk (ruim 10 procent van de zelfstandig wonende 18-plussers). Meestal gaat het om hulp in het huishouden. Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten en gespecialiseerde zorg van professionals. Ruim een op de tien Nederlanders beschikt niet over een sociaal netwerk dat hulp en ondersteuning kan bieden als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit een op de vijf. Lees hier meerSamenwerkingsagenda ZN en VNG voor zorg & ondersteuning  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG maken een samenwerkingsagenda die zorgverzekeraars en gemeenten gaat ondersteunen om effectiever samen te werken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. De agenda is gericht op zorg op maat in de wijk, een goede GGZ-keten en meer mogelijkheden voor preventie. ZN en VNG kijken daarbij naar zowel landelijke als regionale samenwerking. Dat staat in een gezamenlijke brief die aan de minister en staatssecretaris van VWS is gestuurd. Lees hier meer. Zijn in uw gemeente alle pgb-cliënten in beeld?  Veel gemeenten hebben eind 2015 persoonsgebonden budgetten verlengd tot tenminste 1 mei 2016. Eind deze maand lopen volgens de gegevens van de SVB een groot aantal van deze budgetten af. De Ketenregisseur Trekkingsrecht Pgb publiceerde op 5 april 2016 de aantallen per gemeente. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stuurde de Tweede Kamer 5 april een brief met de stand van zaken. Uit deze brief: “Met het verzenden van de “einde budgetbrief” en het publiceren van een overzicht van de cijfers hebben we zeker gesteld dat budgethouders en verstrekkers op de hoogte zijn en is breed inzicht verschaft over de stand van zaken per gemeente. Het is van groot belang dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en waar nodig actie ondernemen te zorgen dat de betalingen goed blijven verlopen”. In het overgangsjaar 2015 besloten veel gemeenten de pgb’s Wmo en Jeugd deels te verlengen tot 1 mei 2016 of later. Zijn in uw gemeente alle pgb-cliënten in beeld? En is voor hen duidelijk of en op welke wijze zij nog ondersteuning krijgen na 1 mei 2016? Heeft uw gemeente alle toekenningsberichten en zorgovereenkomsten al aangeleverd bij de SVB? Een te late aanlevering leidt tot mogelijke betaalrisico’s. Met alle publicitaire en politieke commotie van dien. De lijst met aflopende aantallen pgb’s per gemeente treft u hier, zodat u meteen de gegevens van uw gemeente bij de hand heeft.  Van Rijn: 'mantelzorg niet verplichten'  Thuiszorgorganisaties mogen geen standaardlijstjes hanteren met taken die familieleden van een cliënt moeten uitvoeren. De PvdA vindt dat dergelijke lijsten met taken niet passen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daar sluit staatssecretaris Van Rijn zich bij aan. In de wet staat dat er meer aandacht besteed moet worden aan wat mantelzorgers kunnen doen, maar familieleden mogen nooit verplicht worden om zorgtaken te vervullen, vindt de staatssecretaris. Dat meldt NOS. Van Rijn is van mening dat er per cliënt gekeken moet worden naar de mogelijkheden: wat kunnen vrienden of familie eventueel doen. Elke toekenning in de Wmo is maatwerk. Lees hier meer. Groeiende zorgen over decentralisaties  Een groeiend aantal mensen maakt zich zorgen over de deskundigheid van gemeenten rondom de gedecentraliseerde taken zorg, jeugd en werk. Ook zijn er grote twijfels of gemeenten wel beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Een meerderheid van de Nederlanders (55%) meent dat de decentralisaties vooral zijn bedoeld om te bezuinigingen. Bijna de helft van de Nederlanders (48%) vindt dat er meer nadelen zijn aan de decentralisaties; 14% stelt dat er juist meer voordelen aan zitten. Eind 2014 vond respectievelijk 47 en 13 procent dat. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Nog steeds zijn Nederlanders er overwegend kritisch en bezorgd over’, concludeert het SCP. Mannen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid zien vaker meer na- dan voordelen. Vooral ouderen zijn, ten opzichte van eind 2014, wat negatiever geworden. Zij hebben relatief vaak ervaring met de gevolgen van de decentralisaties. Lees hier het hele artikel uit BBGemeenten moeten zich voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving  De komende tijd gaan er nieuwe regels gelden voor de inkoop van Wmo- en Jeugdwetvoorzieningen. Onder meer als gevolg van het verstrijken van de uiterste datum van 18 april waarop de drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd hadden moeten zijn en de daarmee verband houdende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 die op stapel staat. Wat houden deze wijzigingen in, wat zijn de gevolgen voor gemeenten en hoe kunnen zij het gunningscriterium kwaliteit operationaliseren? Verstandig om uw gemeente hier op te wijzen. Lees hier meer

WMO2015

Veld geschokt door zuinigheid gemeenten. Hoe is de situatie in uw gemeente?  Het nieuws dat veel gemeenten geld overhouden op de uitvoering van de Wmo, ontlokt verbijsterde reacties uit het zorgveld. Brancheorganisatie ActiZ noemt het ‘onwerkelijk’, volgens patiëntenfederatie NPCF is het ‘onwenselijk’ en Kamerfractie SP heeft al een debat aangevraagd met staatssecretaris Martin van Rijn over de kwestie. (….) Volgens patiëntenfederatie NPCF is het niet de bedoeling dat er geld overblijft van het Wmo-budget. Het beschikbare geld moet gebruikt worden om mensen die zijn aangewezen op hulp te ondersteunen. Lees hier het hele artikel.  Hoe is de situatie in uw gemeente? Goed om dit in kaart te brengen.  Meer berichten volgen elkaar in de media snel op. De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. Die uitgaven blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot. Lees hier meer.  Gemeenten houden over aan Wmo-budget, maar komen tekort voor jeugdzorg  Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort. Dat schrijft Binnenlands Bestuur. De gemeente Overbetuwe houdt 2 miljoen euro over van de ruim 26,5 miljoen euro die was begroot voor de uitgaven in het sociaal domein. Teylingen houdt van 14,8 miljoen voor zorg 1,7 miljoen euro over. Deurne heeft een plus van 2,3 miljoen euro op het zorgbudget, Laarbeek enkele tonnen. Het is slechts een greep uit de eerste cijfers die gemeenten naar buiten brengen met betrekking tot de zorgkosten over 2015, maar de trend is duidelijk: gemeenten houden geld over – en soms flink ook. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben. Lees hier het hele artikel uit BB. Informatiekaart klachten burgers WMO  Deze informatiekaart van Movisie informeert gemeenten over het klachtrecht in de Wmo 2015, signaleert enkele actuele ontwikkelingen en geeft een aantal suggesties aan gemeenten over hoe om te gaan met klachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wijze van afhandeling van klachten eenvoudig en transparant moet zijn voor de burger. Lees hier de Movisie informatiekaart.

JEUGDZORG

Inspecties publiceren Jaarbeeld 2015 toezicht Jeugd  In het Jaarbeeld 2015 Landelijk Toezicht Jeugd doen de drie inspecties samen verslag van hun activiteiten en bevindingen in het jeugddomein. Zij besteden aandacht aan calamiteiten en signalen, maar geven ook een tussenstand over bevindingen van enkele onderzoeken, bijvoorbeeld naar Veilig Thuis. De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie voeren het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet uit. Lees hier meer over dit verslagGemeenten ontmoedigen PGB’S bij jeugdhulp  Het beschikbare budget en het aanbod van gecontracteerde aanbieders lijken bij de gemeentelijke toekenning van jeugdhulp leidend te zijn, in plaats van de zorgvraag. Ook ontmoedigen gemeenten de keuze voor een persoonsgebonden budget (pgb) en sturen aan om zorg in natura af te nemen. Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ) over het eerste kwartaal van dit jaar. In die periode kreeg de Monitor 109 meldingen binnen, over vooral de jeugdhulp aan kinderen tussen de 12 en 17 jaar. De meeste daarvan gingen over de toegang tot jeugdhulp. ‘Meer en meer melders klagen over ambtenaren en wijkteammedewerkers die keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat het gezin en het kind nodig heeft, maar op basis van wat er beschikbaar is’, meldt de Monitor. Het sturen op zorg in natura is een groot knelpunt in het krijgen van passende zorg, stellen de ouders die een melding hebben gemaakt. Voor sommigen ‘betekende dit dat zij naar een andere zorgverlener moesten of dat het aanbod niet (geheel) passend was voor hun kind’, aldus de MTJ. De Monitor brengt vanaf 2015 tot eind dit jaar elk kwartaal de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie jeugdhulp naar gemeenten − vanuit cliëntperspectief − in kaart. Lees hier het hele artikel uit BB.  Ervaring met een familiegroepsplan (jeugdwet)/ persoonlijk plan (Wmo)?  Zoals Harro Labrujere in een blog aangaf, bestaat er sinds 1 januari 2015 het recht op een familiegroepsplan (Jeugdwet) en persoonlijk plan (Wmo). Als u van dit recht gebruik maakt, houdt u regie en beslist u zelf welke oplossingen het best bij u passen. Hulpverleners sluiten dan aan op uw plan in plaats van dat hulpverleners een plan voor u (of met u) maken. Gemeenten en hulpverleners moeten u wijzen op dit recht en u, samen met uw netwerk de ruimte bieden voor dit plan. Zijn vraag: welk ervaring heeft u met het familiegroepsplan of persoonlijk plan? Wordt u de ruimte geboden voor uw eigen plan? Of ondersteuning bij het komen tot uw eigen plan (zonder inhoudelijke bemoeienis)? Lees hier de blog.  

WET LANGDURIGE ZORG

AVI Kennisdossier 16: Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking.  Dit kennisdossier biedt een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief. Met de vermaatschappelijking van arbeid is het de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking steeds meer een gewone baan krijgen om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Wat zijn de achtergronden van deze ontwikkelingen, wat zijn de hoofdlijnen van de Participatiewet, wat is de rol van de gemeente en hoe kunnen cliënten invloed uitoefenen op de uitvoering ervan in de praktijk? Deze vragen worden achtereenvolgens behandeld in dit kennisdossier. Het dossier sluit af met praktische suggesties voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties. Lees hier het dossier. Website informeert over afbakeningsvraagstukken zorgwetten  De website Wlz-overgangsrecht.nl is nu uitgebreid. Deze site van VWS bevat informatie over nog lopende overgangsrechten in de langdurige zorg en informatie over de afbakening tussen de zorgwetten. Het gaat daarbij om situaties waarin niet altijd direct duidelijk is onder welke zorgwet bepaalde zorg valt, en waarover veel vragen binnen komen bij het Meldpunt Juiste Loket. Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg of ondersteuning van een cliënt. Moet de gemeente de zorg regelen, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor? Op de website www.Wlz-overgangsrecht.nl leest u wat te doen.

PARTICIPATIEWET

Geen beschut werk, wel aan het werk  Tilburg doet niet aan ‘beschut werk’ voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het is oneerlijk, duur en bovendien onwenselijk, vindt de wethouder. Maar dat betekent niet dat deze mensen in Tilburg achter de geraniums zitten. Tilburg besloot al in een vroeg stadium dat het beschut werk niet ging aanbieden op de manier waarop mw. Klijnsma het in gedachten heeft. Dit kwam ze op een kritische blik van de staatssecretaris te staan. Maar wat doet deze ‘ongehoorzame’ gemeente dan wel, en hoe pakt dat uit voor de mensen die het betreft? Lees hier meer.  Klijnsma en Van der Meer: cliëntenparticipatie in regio een must  Eén aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio voor overleg met cliënten. De noodzaak om cliëntenparticipatie ook op regionaal niveau te regelen. Dat is wat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LCR-voorzitter Gerrit van der Meer schrijven in een brief aan alle gemeenten van Nederland: ‘Cliëntenparticipatie is meer dan een wettelijke verplichting, het draagt bij aan de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoering’. Lees hier meer. 

OVERIG NIEUWS OVER DE DECENTRALISATIES

Geef meer aandacht aan privacy in sociaal domein  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft naar aanleiding van onderzoek bij de 41 grote gemeenten geconstateerd dat gemeenten in het sociaal domein nog onvoldoende zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De AP gaat er van uit dat gemeenten in 2016 hun privacy beleid op orde brengen. Als dat niet gebeurt, heeft de AP de wettelijke bevoegdheid om te handhaven en eventueel boetes op te leggen. De VNG onderschrijft de oproep dat gemeenten nadrukkelijker aandacht moeten geven aan privacy in het sociaal domein. Lees hier meer over dit onderwerp. Lokale bijdragen in de strijd tegen armoede  De Sociale Alliantie biedt plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. Rond vier speerpunten worden beleidsaanbevelingen gedaan en worden vragen gesteld om meer inzicht in het beleid te krijgen. Lees hier meer. Cliëntondersteuning, vertrouwenspersoon, klachtfunctionaris en ombudsfunctie  Met regelmaat krijgt Zorgbelang Overijssel vragen over het verschil of de overeenkomsten tussen cliëntondersteuning, vertrouwenspersoon, klachtfunctionaris en ombudsfunctie. Zorgbelang heeft daarom een handig overzicht gemaakt zodat u in één oogopslag kunt zien waar overeenkomsten en verschillen zitten. Klik op onderstaande link om het document te openen. Klik hier voor de Matrix klachtenondersteuning Het belang van ervaringsdeskundigheid in cliëntenraden onderbelicht  Cliëntenraden lijken het summum van ervaringsdeskundigheid. Maar het benutten van ervaringskennis is niet altijd zo vanzelfsprekend. Over het belang van ervaringsdeskundigheid in cliëntenraden is nog weinig geschreven. Branko Hagen, beleidsadviseur van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft in Sociaal Bestek een artikel over het onderwerp geschreven. Lees hier het hele artikel. Themakaarten voor adviesraden sociaal domein  Wilt u snel een schets van een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop? Movisie, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en het programma Aandacht voor Iedereen hebben hun kennis van belangrijke en actuele thema's gebundeld in vijftien themakaarten, niet langer dan een A4. Handig voor u als Wmo-raad, als cliëntenorganisatie en –raad. Of wanneer u in een andere situatie op zoek bent naar compacte informatie over een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop. Elke themakaart geeft een korte beschrijving van het onderwerp, de actuele ontwikkelingen, wat de Wmo-raad ervan kan vinden en waar meer informatie te vinden is. De themakaarten worden periodiek geactualiseerd en nieuwe actuele thema’s worden toegevoegd. Klik hier voor het overzicht.  Huilen om het VN-verdrag  Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt eindelijk volledig van kracht. Na bijna 10 jaar van politiek gesteggel gaf ook de Eerste Kamer groen licht. Dit gebeurde op dinsdag 12 april 2016; een historische dag voor mensen met een beperking. Bij veel mensen met een beperking vloeiden tranen. Tot verbazing van mensen zonder beperking. Want in Nederland kan toch iedereen gewoon meedoen. Is zo’n verdrag nu echt nodig? Hierop past maar één antwoord: ja, het verdrag is heel hard nodig. De achterstand van mensen met een beperking is groot en groeit zelfs. Mensen met een beperking hebben veel vaker dan anderen een laag inkomen en hun inkomenspositie verslechtert al jaren door oplopende zorgkosten. Ze komen heel moeilijk aan werk en velen vinden nooit een vaste baan. Ook een geschikte en betaalbare woonplek vinden, is vaak extra moeilijk. Bovendien betalen ze relatief veel aan huur en wonen ze vaak in sociaal zwakke wijken. Lees hier het hele artikel van Illya Soffer directeur van Ieder(in) uit BB.  Lees hier meer over het VN-verdrag. www.vnverdragwaarmaken.nl/ Kees van der Burg aanjager zorg in gemeenten  Naar aanleiding van het faillissement van TSN heeft staatssecretaris Van Rijn een aanjager aangesteld om de zorg binnen gemeenten op peil te houden. Kees van der Burg gaat de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gemeenten waarborgen. De aanjager moet er volgens vakbond FNV zijn, omdat veel gemeenten de zorg nog niet goed op orde hebben na het faillissement van TSN. De thuiszorgorganisatie was in bijna 230 gemeenten actief. In al die gemeenten is de zorg nog tot 25 april gewaarborgd, maar FNV zegt dat bijna 40 procent van de gemeenten nog niet duidelijk heeft wat er daarna gaat gebeuren. Lees hier meer.  Opkomen voor woonbelangen  De landelijke overheid legt steeds meer taken en bevoegdheden rond wonen bij de gemeenten. Wonen vraagt daarom ook aandacht en inzet van lokale en regionale belangenbehartigers. Om hen hierbij te helpen, is er de handreiking Goed wonen voor iedereen. Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, recht op goed wonen. Zij ervaren echter vaak allerlei belemmeringen in en om hun woonsituatie. Goed wonen voor mensen met een beperking vraagt daarom aandacht en actie. Naast de eerder gelanceerde website Goed wonen voor iedereen is er nu dus ook de handreiking Goed wonen voor iedereen. De handreiking helpt belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale wooninstanties. Download onderaan dit bericht de handreiking. Weten wat werkt  Wat werkt nou echt bij cliëntenparticipatie? En welke aanpak bij schuldhulpverlening is werkelijk effectief? Als professional of ambtenaar in de sociale sector, herkent u dit soort vragen wellicht. Speciaal voor u heeft Movisie zogenaamde ‘Wat werkt… dossiers’ gemaakt. Deze dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Lees hier meer.    Taaloffensief tegen laaggeletterdheid is nodig    Een treinkaartje via de automaat kopen of je kind voorlezen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Uit onderzoek blijkt dat het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen onvoldoende succes heeft. Stichting Lezen & Schrijven doet naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer samen met gemeenten (VNG), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER) en het bedrijfsleven (VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB) een oproep om een Taaloffensief te starten. Lees hier meer.   

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Voorbeeld: geen 'uurtje factuurtje' meer voor de WMO  Hardenberg en Ommen hebben over de hele linie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) resultaatbekostiging ingevoerd. De ervaringen tot nu toe zijn zo positief, dat al wordt gedacht om de aanpak ook door te voeren bij de jeugdzorg en de Participatiewet. Aanbieders in Hardenberg en Ommen worden sinds september niet meer afgerekend op basis van het aantal geleverde uren zorg maal de tariefprijs, maar op basis van resultaat. Lees hier meer.  Voorbeelden onafhankelijke cliëntondersteuning  Iedere gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuners te hebben voor het sociale domein die mensen helpen bij het oplossen van problemen en het regelen van hulp. Daar profiteren zowel burgers van als de gemeente zelf. Onafhankelijke cliëntondersteuning draagt bij aan eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Dit zorgt ervoor dat inwoners beter zijn voorbereid op het keukentafelgesprek. Vaak leidt dat tot betere oplossingen en een hogere tevredenheid.Hoewel cliëntondersteuning wettelijk verplicht is en aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen, hebben gemeenten ook een grote mate van vrijheid om cliëntondersteuning op een manier in te richten die past bij hun gemeente. Hier enkele voorbeelden uit Overijssel.
  • De gemeente Enschede heeft Zorgbelang Overijssel gevraagd om een pool van vrijwilligers op te zetten voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zijn niet zomaar vrijwilligers, maar ervaringsdeskundige mensen die op verschillende aandachtsgebieden van de Wmo hun ervaring hebben opgedaan. Zij komen vanuit de ouderenbonden zoals de vrijwillige ouderenadviseurs, uit het welzijns- en maatschappelijk werk en vanuit Bureau Herstel van Mediant. Er zijn goede contacten met de wijkteams en er wordt aan samenwerking gedacht over hoe we de ervaringsdeskundigheid kunnen integreren in de wijkteams.
  • Almelo Sociaal is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties en houdt zich bezig met de individuele en collectieve belangenbehartiging van mensen in kwetsbare posities als de minima, ouderen, mantelzorgers en gehandicapten. Vanuit de opdracht van de gemeente Almelo aan Almelo Sociaal geven deze organisaties gezamenlijk uitvoering aan het project Individueel en onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo. De cliëntondersteuner gaat altijd uit van het perspectief van de cliënt. Dat betekent dat het belang van de cliënt voorop staat. Vanuit Zorgbelang Overijssel is Marja de Jong drie dagdelen per week gedetacheerd bij Almelo Sociaal om het project onafhankelijke cliëntondersteuning te coördineren. Almelo Sociaal werkt zowel met Wmo spreekuren als huisbezoeken.
  • Voor burgers in Zwolle die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals Wmo-taxivervoer, Wmo-huishoudelijke hulp, gebruik van voorzieningen als een scootmobiel of traplift is er het Wmo Meldpunt Zwolle. Dit meldpunt is door de gemeente Zwolle overeengekomen met Zorgbelang Overijssel, om goed zicht te kunnen houden op de werking van de Wmo en Wmo-vervoer. Burgers worden geholpen bij hun vragen of klachten, daarnaast heeft het meldpunt een signalerende taak. Heeft iemand behoefte aan cliëntondersteuning dan kan er sinds kort ook een beroep gedaan worden op de pool van vrijwillige cliëntondersteuners in Zwolle. Net als in Enschede en Almelo voert Zorgbelang deze taak nu ook voor de gemeente Zwolle uit.
  • De gemeente Dalfsen heeft een Ombudscommissie Sociaal Domein ingesteld voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners en medewerkers van organisaties suggesties doorgeven aan de commissie. Na een melding of vraag wordt persoonlijk contact opgenomen met de melder. Gezamenlijk gaat men op zoek naar een oplossing en zo nodig wordt er bemiddeld of een advies uitgebracht richting de gemeente. De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven. De Ombudscommissie Sociaal Domein wordt ondersteund door Zorgbelang Overijssel.
  • In de gemeente Kampen is gekozen voor de ombudsfunctie. Voor een luisterend oor en een laagdrempelig advies kunnen cliënten contact opnemen met het Adviespunt van Zorgbelang. Is het vraagstuk te complex dan kan een ombudsfunctionaris bemiddelen en uiteindelijk een uitspraak doen.
6 tips voor goede informele cliëntondersteuning  Informele cliëntondersteuners hebben nog lang niet overal een officiële plek. Terwijl ze wel een specifieke meerwaarde hebben. Movisie deed onderzoek in 29 gemeentes, en kwam op basis daarvan tot zes tips om goede informele cliëntondersteuning te stimuleren. Lees hier meer. Hier treft u tevens een link naar het complete rapport

AGENDA 2016

Agenda nieuwsbrief. Lees hier meer.  We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam