Blog

Disclaimer

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Kinderen van ouders met een uitkering ontvangen later vaak zelf ook een uitkering. Hierbij zijn meer oorzaken denkbaar, en in een recent onderzoek van de Universiteit Utrecht (onlangs gepubliceerd in Social Science Research) proberen wij te achterhalen welke mechanismes het belangrijkst zijn.

Om goed beleid voor de toekomst te kunnen maken, anticiperen politici op ontwikkelingen in de samenleving. Soms maken ze daarbij grote stappen. Soms ook in de verkeerde richting. Zo suggereert staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal beschutte werkplekken de komende jaren omlaag kan omdat er minder behoefte aan zou zijn. Van Ark baseert haar suggestie op het feit dat gemeenten het afgesproken aantal werkplekken niet realiseren, terwijl ze daar wel het geld voor krijgen. Bij haar redenatie zet ik grote vraagtekens.

Echt veel beter gaat het nog niet met de participatie en volwaardig burgerschap van mensen met psychiatrische problematiek. Er kan en er moet nog veel gebeuren. Per 1 januari 2015 zijn het beschermd wonen, de ambulante ondersteuning en dagactivering (waaronder activering naar werken en leren) voor mensen met psychische kwetsbaarheid overgeheveld naar het gemeentelijk domein, maar het is er niet substantieel op vooruitgegaan. Het is mijn stelling dat we nog aan het begin staan van sociale inclusie van burgers met psychiatrische problematiek.

Sinds de transitie in 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein in Nederland. Daar weet u als lezer alles van. Met de decentralisatie van verschillende wetten (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet), kwam de belofte dat de zorg ‘dichterbij’ plaats zou vinden. Dit zou de kwaliteit ten goede moeten komen. De zorg zou niet alleen beter moeten worden, maar ook efficiënter en daarmee goedkoper.

Veel gemeenten zijn behoorlijk geschrokken van de jongste cijfers over hun jeugdzorg. Vaak is er sprake van een forse kostenoverschrijding. Maar voor wie het heeft gemist: door te investeren in jongerenwerk kun je veel besparen op jeugdzorg. Landelijk kan dat oplopen tot 45 miljoen, jaarlijks. Dat bleek uit de maatschappelijke Business Case (mBC) die Participe opstelde, in opdracht van het ministerie van VWS.

Het is 19 maart 2019. Ik sta met een aantal zorgverleners voor de deur bij Greetje* Greetje is 93 jaar oud en woont nog zelfstandig in Utrecht. Onderweg naar de flat kwam ik langs de rotonde waar gisteren mensen om het leven zijn gekomen bij de schietpartij in de tram. Tussen de politiebusjes stonden mensen die bloemen bij de tramhalte legden. Een reality check terwijl er een tram langs reed richting Utrecht CS.

Onlangs vroeg een vriendin mij of ze 150 euro kon lenen. Ze was net verhuisd en de toeslagen waren nog niet op orde waardoor ze de borg voor haar nieuwe woning niet kon betalen. Zonder na te denken, maakte ik het bedrag over. Ik weet immers dat een kleine schuld al snel tot grote problemen kan leiden. Een maand later kreeg ik het keurig weer terug op mijn rekening gestort. Maar, wat als iemand in een vergelijkbare situatie echt niemand heeft die even iets voor kan schieten?

Onze kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Toch krijgt een op de acht kinderen jeugdzorg. Bovendien stijgt het jeugdzorggebruik. Veel gemeenten worstelen nu met budgetoverschrijdingen binnen de jeugdzorg. Martijn van Wietmarschen, medewerker Kwaliteit, beleid en monitoring bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi): “Steeds meer gemeenten vragen ons hoe zij hun jeugdzorgstelsel moeten inrichten. Misschien krijgen adviesraden ook vaak de vraag om hier lokaal over te adviseren. Laten we die vragen van gemeenten samen beantwoorden."

De laatste maanden is veel aandacht geweest voor tekorten die gemeenten hebben in de jeugdzorg. Dit speelt in veel gemeenten. Zo laat een eigen onderzoekje van de VNG bij de 20 grootste gemeenten zien dat zij in 2018 allemaal in meer of mindere mate een tekort hebben. Gelukkig is hier door het kabinet ook op gereageerd door voor 2019 400 miljoen ter beschikking te stellen, en in de jaren 2020 en 2021 ieder 300 miljoen. Onderzoek heeft laten zien dat in de afgelopen jaren kinderen meer jeugdhulp hebben gekregen.

Henk Beltman ging op 24 mei – tijdens workshops die de Koepel organiseerde voor adviesraadsleden – in gesprek met ons over democratisch burgerschap. Het ging niet alleen over begrippen als burgerparticipatie en de inclusieve samenleving. Het ging ook over de vraag waarom het nodig is en hoe we het kunnen bevorderen.

Een mooi praktijkvoorbeeld vind ik dichtbij, in het Zelfregieteam Borne. Op 14 mei 2019 organiseerden zij een bijeenkomst Open je ogen voor mij.