Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Aandacht voor eenzaamheid bij jongeren stijgt

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid was er dit jaar voor het eerst een dag voor jongeren. Op 7 oktober organiseerden we samen met Sociaal werk Nederland, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Argan het webinar Jong & Eenzaam. In Nederland hebben ruim 215.000 jongeren te maken met chronische eenzaamheid. De COVID-crisis zorgt ervoor dat deze jongeren sterkere eenzaamheidsgevoelens ervaren(1). Daarnaast…

Vijf aanbevelingen voor de aanpak van vraagverlegenheid

Een vrouw met reuma die niet om hulp vraagt van de thuiszorg. Een overbelaste mantelzorger die geen ondersteuning vraagt voor de zorg van haar autistische zoon. Een man die door een ongeluk zijn baan kwijt is en schulden heeft, maar daarvoor geen hulp zoekt. Dit zijn drie voorbeelden van mensen die ik sprak voor mijn promotieonderzoek naar vraagverlegenheid in de gemeente Den Haag. Graag deel ik hier een aantal van…

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell?

Een wijkcoach die haar cliënt voor de keus stelt: die vrijwilliger eruit of ik eruit: “Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet”. Een budgetconsulent die in huilen uitbreekt nadat een vrijwilliger haar de wacht heeft aangezegd. Twee voorbeelden van hoe het mis kan gaan tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de schuldhulpverlening. Verwachtingen over rol en taak van de vrijwilliger lopen nogal eens uiteen. Voor…

Reis door de tijd: Waardevol werk voor én met langdurig werklozen

Bij het kennisinstituut Movisie ben ik tijdelijk werkzaam op het thema Waardevol Werken. De ontwikkelingen, die nu in dit domein spelen, herinneren mij aan eerdere ervaringen. Ik neem u in deze blog graag mee op mijn reis door de tijd. In de jaren tachtig was sprake van een economische crisis en grote werkloosheid. In Rotterdam, waar ik werkte als directeur van het Stedelijk Bureau Ander Werk (SBAW), verstrekte de…

Vrijwilligers kom je tegen op de meest uiteenlopende plekken

Vrijwilligers zijn onderdeel van de Nederlandse cultuur, zonder dat wij ons daar erg bewust van zijn. Nederland is daar bijzonder in, zonder het te weten. Ik werd ooit geïnterviewd door twee Franse onderzoekers over de vrijwillige inzet in Nederland, en zij waren verbaasd over de bereidheid die Nederlanders hebben om zich belangeloos in te zetten voor een ander of de samenleving. In tijden van crisis, zoals de…

Burgerzin: van levensbelang voor coronabestrijding

Een woord dat meermaals viel tijdens de coronacrisis is ‘burgerzin’, en dat is geen toeval. Burgerzin of ‘het engagement van burgers om actief deel te nemen aan en zich in te zetten voor het algemeen belang van de samenleving’ is van cruciaal belang voor overheden in democratische samenlevingen. Wanneer burgers in een samenleving een hoge mate van burgerzin vertonen wordt het gemakkelijker om bepaalde regels te doen…

Niets voor ons zonder ons; week van de (digitale) toegankelijkheid

In een eerdere blog vertelde ik over D. Hij heeft een aangeboren oogaandoening, waardoor zijn blikveld steeds kleiner wordt en een kokervisus ontstaat. Luisterend naar zijn verhaal werd ik me bewust van ‘de blinde vlek’ van ziende mensen. Inmiddels is D. als ervaringsdeskundige aangesloten bij de Adviesraad Toegankelijkheid van de gemeente waar ik woon. Samen met de gemeente werkt deze Adviesraad toe naar een…

Sociale kwaliteit als houvast

Dat Covid-19 consequenties heeft voor tal van mensen op hun mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving op een manier die hen past en hen goed doet is boven elke twijfel verheven. Mensen die hun baan verloren, bewoners van instellingen waar geen bezoek mocht komen, ouderen voor wie dagbestedingsactiviteiten wegvielen, kinderen die door diverse leef- en woonomstandigheden onvoldoende konden participeren in…

Waardevolle zorg en ondersteuning

In de coronatijd zijn er honderden heel verdrietige verhalen binnengekomen bij LOC. Mensen die 60 jaar getrouwd zijn en elkaar niet meer mochten zien. Omdat de deuren van het verpleeghuis gesloten waren. Kinderen die door die sluiting niet meer de dagelijkse verzorging van hun ouders mochten doen. Zij zagen hoe hun ouder ondanks alle zorg van hulpverleners achteruit ging. De verhalen van mensen maakten zichtbaar…

Digitale inhaalslag: de ervaring van migrantenouderen

We leven in een wereld die in rap tempo digitaliseert, en het is voor velen niet gemakkelijk om dit tempo bij te houden. Zoals voor senioren die laaggeletterd zijn, de Nederlandse taal niet beheersen en/of een lagere sociaaleconomische status hebben, zoals velen van de zogenoemde ‘eerste generatie gastarbeiders’ en hun vrouwen. Het ontbreekt deze doelgroep doorgaans aan de voorwaarden om goed te kunnen omgaan met de…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam