Blog

Disclaimer

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Socialezekerheidswetgeving

Hoe maak je een goede omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving? Wat betekent dat voor gemeenten en inwoners? Ook niet onbelangrijk: wat voor rol speelt een adviesraad daarin? Al jaren houden deze vragen me bezig. In deze blog ga ik in op hoe we de omslag van gemeente naar gemeenschap vorm kunnen geven. Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig?

Als salesconsultant heb ik veel geleerd over het betrekken van mensen. In dit geval ging het over het betrekken van de juiste klanten, om zodoende hun waarde te maximaliseren. Adviesraden zijn vrijwilligers die vanuit inwonersperspectief adviseren en dus is het voor hen belangrijk om inwoners te betrekken. Graag pas ik mijn kennis uit de commerciële sector toe in een advies aan u over het betrekken en enthousiasmeren van de juiste mix aan inwoners. Om zo bij te dragen aan de inhoudelijke beeldvorming en een draagvlak voor lokale vraagstukken.

Ontschotten, verbinden, integrale afwegingen maken. Het is jargon dat professionals in het sociale en fysieke domein moet aansporen om maatschappelijke opgaven in samenhang te bezien. Ontwikkeld, omdat we in onze goedbedoelde pogingen om deze vraagstukken te doorgronden, alsmaar dieper in ons sectorale kokertje zijn beland. Participatie zou wel eens een sleutelbegrip kunnen zijn om de verbinding tot stand te brengen.

In de schuldhulpverlening wordt de eerste fase van schuldhulpaanvraag de stabilisatiefase genoemd. Tijdens deze fase treedt helaas ook de meeste uitval op. Mensen haken af, houden zich niet aan gemaakte afspraken of kunnen niet met de aangeboden hulpmiddelen overweg. In opdracht van Schouders Eronder deden wij onderzoek en interviewden wij 50 cliënten. Eén cliënt  viel op.

Er komen steeds meer oudere migranten in Nederland, en ze worden ook steeds ouder. Zo beginnen de meeste artikelen die tegenwoordig worden geschreven over senioren die in het buitenland zijn geboren, of van wie de ouders uit het buitenland komen. De aanname is; ze doen het over het algemeen wat minder goed in vergelijking met de Nederlanders zonder migratieachtergrond, waardoor ze het ouder worden in Nederland tamelijk negatief zullen ervaren en meer en specifieke hulp nodig zullen hebben.

‘Of ik mezelf als mantelzorger zie, weet ik niet. Sem is mijn zoon dus het is logisch dat ik er voor hem ben. Als moeder wil je moeder zijn en geen coach of juf. De stress is slopend. De zorgen voor Sem zijn er continu in ons gezin. Al die gesprekken, al die hulpverleners, daar word je heel moe van.’

Onorthodoxe wegen zijn tegenwoordig hard nodig, omdat voorzieningen niet meer in staat zijn om te doen waarvoor ze bedoeld zijn. Systemen zijn hun eigen weg gaan leiden als gevolg van rigide regels en hokjes denken en omdat we bang zijn om fouten te maken, aldus Jet Bussemaker in de Hannie van Leeuwenlezing*.

Zitting hebben of nemen in een adviesraad doen de meeste mensen vanuit hun grote betrokkenheid  bij het sociaal domein. Ook speelt de specifieke expertise van iemand een belangrijke rol om zich vrijwillig in te zetten voor de andere inwoners van de gemeente. Deze twee competenties, betrokkenheid en expertise, zijn goud waard voor gemeentes om van hun beleid een succes te maken.

Adviesraden in het Sociaal Domein en bewonersinitiatieven hebben elkaar veel te bieden. Zoveel werd wel duidelijk tijdens vier bijeenkomsten die de Koepel ASD en LSA bewoners organiseerden de afgelopen maanden. In deze vier bijeenkomsten kwamen adviesraadsleden en vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven bij elkaar. In een serie blogs delen we de inzichten.