Blog

Disclaimer

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

De laatste maanden is veel aandacht geweest voor tekorten die gemeenten hebben in de jeugdzorg. Dit speelt in veel gemeenten. Zo laat een eigen onderzoekje van de VNG bij de 20 grootste gemeenten zien dat zij in 2018 allemaal in meer of mindere mate een tekort hebben. Gelukkig is hier door het kabinet ook op gereageerd door voor 2019 400 miljoen ter beschikking te stellen, en in de jaren 2020 en 2021 ieder 300 miljoen. Onderzoek heeft laten zien dat in de afgelopen jaren kinderen meer jeugdhulp hebben gekregen.

Henk Beltman ging op 24 mei – tijdens workshops die de Koepel organiseerde voor adviesraadsleden – in gesprek met ons over democratisch burgerschap. Het ging niet alleen over begrippen als burgerparticipatie en de inclusieve samenleving. Het ging ook over de vraag waarom het nodig is en hoe we het kunnen bevorderen.

Een mooi praktijkvoorbeeld vind ik dichtbij, in het Zelfregieteam Borne. Op 14 mei 2019 organiseerden zij een bijeenkomst Open je ogen voor mij.

Recent heb ik ondersteund bij de werving en selectie van nieuwe leden voor een brede adviesraad sociaal domein bij mij in de buurt. Het was ontzettend interessant om tijdens de kennismakingsgesprekken te horen wat de motivaties waren van sollicitanten om plaats te willen nemen in de adviesraad.

Vaak zie ik in vacatureteksten voor het werven van adviesraadsleden dat men vraagt dat iemand een achterban heeft. Het is belangrijk om helderheid te hebben wat we hier onder verstaan, om verwarring te voorkomen.

Toen mijn moeder in 2016 overleed, was dat ten gevolge van een al jaren voortslepende Alzheimer. Vooral de laatste jaren was duidelijk merkbaar dat ze dingen niet goed meer overzag. De eerste tekenen waren er al veel eerder. Ze verloor haar evenwicht op de fiets en brak haar pols. Ze kon zich – ook in haar eigen woonplaats – steeds moelijker oriënteren. Haar pincode was ze op een gegeven moment vergeten en afrekenen of pinnen ging ook niet meer. Gelukkig dat we van haar geestelijke en lichamelijke achteruitgang nooit misbruik hebben gemaakt. Het was immers zo gemakkelijk geweest.

In het vorige blog hebben we geschreven over de inhoudelijke problemen in de jeugdzorg en de grote financiële tekorten. Belangrijke oorzaken zijn het traditionele denken in zorg en de niet begrote kosten van dure professionals waarnaar wordt verwezen. Alternatieven zijn het normaliseren van de ondersteuning, zoveel mogelijk in het dagelijks leven, en een andere manier van aansturen van instellingen. Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren aan hun gemeente?

Alarmerende berichten over de jeugdzorg: grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. Wat speelt er toch allemaal in de jeugdzorg?

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven steun door verstrekking van materiele spullen, financiële noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Landelijke cijfers van onder andere Stichting Armoedefonds, Knooppunt Kerk en Armoede en Stichting Urgente Noden ondersteunen dit beeld. Welke plek heeft particuliere hulp in de armoedebestrijding binnen uw gemeente?  

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken worden. Dit gebeurt nog niet overal. Gemeenten worstelen vaak met vragen als: waar vind ik jongeren en ouders die willen meepraten? Waar willen ze dan over meepraten? En hoe pak ik dit aan?

De Omgevingswet lijkt misschien nog ‘ver van mijn bed’. De wet treedt pas op 1 januari 2021 in werking. Maar gemeenten kunnen nu al aan de slag. De gemeente waar ik woon plaatste eind april een paginagrote advertentie over de te ontwikkelen omgevingsvisie: “Daarom is het belangrijk dat je meepraat en je visie met ons deelt.” Hoe houd je als Adviesraad vinger aan de pols? Mijn advies: door de totstandkoming van een omgevingsvisie te zien/lezen als een verhaal!