Blog

Disclaimer

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Als het gaat om leven, wonen, werken en zorgen in de eigen leefomgeving maken onze inwoners een vanzelfsprekende koppeling tussen fysiek en sociaal. Door inwoners te betrekken, in gesprek te gaan, uit te dagen en goed te luisteren, wordt de volgende stap richting omgevingswet gezet. Vanaf het moment dat ‘we’ aan de slag gaan met de voorbereidingen voor de omgevingswet, is het soms ook zoeken naar wat deze nieuwe wet nou eigenlijk betekent. Het is duidelijk dat een groot aantal huidige wetten vervalt en dat het niet altijd even helder is wát de exacte gevolgen hiervan zijn.

Adviesraden in het Sociaal Domein en bewonersinitiatieven hebben elkaar veel te bieden. Zoveel werd wel duidelijk tijdens vier bijeenkomsten die de Koepel ASD en LSA bewoners organiseerden de afgelopen maanden. In vier bijeenkomsten kwamen adviesraadsleden en vertegenwoordigers van bewonersinitiatieven bij elkaar. In een serie blogs delen we de inzichten. In deze blog de onvermijdelijkheid van meer gemeenschapskracht om het zorgstelsel beheersbaar en betaalbaar te houden. Het zorgsysteem staat onder druk. Dat kun je haast niet gemist hebben in alle berichtgeving van de afgelopen tijd.

Eén van de sprekers op het landelijk congres Clientondersteuning op weg naar 2022 was Annemarie van Bergen. Ze is projectleider van het koplopersprogramma Clientondersteuning. Zij riep de aanwezigen op om vooral verhalen te delen. Super, die aandacht voor storytelling. Verhalen liggen voor het oprapen in het Sociale Domein. Maar, denk ik dan wel eens bij mezelf: hoe staat het met de beeldvorming van storytelling?

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en veel gemeenten en andere partijen zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van een aanpak. Wat mij opvalt, is dat de aanpak vaak op ouderen gericht is. Heel goed natuurlijk, maar eenzaamheid is van alle leeftijden en het kan iedereen treffen. Vooral bij life events, zoals een verhuizing, het verbreken van een relatie of het overlijden van een naaste.

Het idee dat de toenemende inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn vanzelfsprekend ten koste gaat van professionals, klopt niet. Vrijwilligers voeren meer taken uit en er worden steeds hogere eisen aan hen gesteld. Maar dit betekent niet dat professionals overbodig worden. Integendeel, het creëert juist de behoefte aan nieuwe professionals die complexere taken uitvoeren en vrijwilligers coachen.

In ons onderzoek in verpleeghuizen, buurthuizen en speeltuinen zien we drie vormen van professionalisering die tegelijkertijd plaatsvinden.

Menig onderzoek heeft zich al gebogen over hoe burgerinitiatieven gefaciliteerd moeten worden naar succes. Maar wat houdt succes dan eigenlijk in? Dat hangt af van wie je deze vraag stelt.

In het boek Radical Help van Hilary Cottam beschrijft ze hoe de verzorgingsstaat zoals William Beveridge die voor ogen stond duizenden mensen uit de armoede hielp, zorgde voor behoorlijke huizen, goed onderwijs en veiligheid. Deze vooruitgang had echter ook een keerzijde; de bejegening van ambtenaren en hulpverleners was onpersoonlijk, professionals dienden inwisselbaar te zijn en te werken op geleide van protocollen. De nadruk op indicaties, rechtmatigheidstoetsing en verantwoording maakt de hulpverlening procedureel, kostbaar en ineffectief.

Graag stellen we een oude bekende aan u voor: de bibliotheek. Want De Klassieke Bibliotheek zoals u die kende, is niet meer. De Maatschappelijk-educatieve Bibliotheek anno 2019 is een onmisbare partner in het sociaal domein, en daarmee ook een onmisbare partner voor u als Adviesraad Sociaal Domein.

“Ik heb mijn hele leven het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde”, zegt Martin. "Je voelt je eigenlijk net zo minderwaardig en net zo vies als je omgeving, terwijl dat is helemaal niet zo. Maar als iemand dat vertelt, je wordt zo hard afgerekend op je situatie dat je je daar ook helemaal mee vereenzelvigt”, vertelt Wendie (1). Wat heb je nog over als je de menselijke waardigheid dreigt te verliezen?

Om de klimaatdoelen te bereiken zijn de komende dertig jaar grote aanpassingen nodig van de gebouwde omgeving: Als het gaat om aanpassingen aan woningen wordt ook een flinke inzet van burgers verwacht. Huishoudens zullen moeten investeren in hun woning om deze duurzamer te maken. Maar niet alle huishoudens zijn even actief betrokken. Want wat als je niets hebt met duurzaamheid en niet veranderingsbereid bent? Of wat als je geen geld hebt om te investeren in je woning? In dat laatste geval ligt energiearmoede op de loer, oftewel: de energierekening is eigenlijk te hoog voor het inkomen.